Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Arbeidernes jordmor – Nikoline Falck Ellertsen

Nikoline Marie Falck Ellertsen var jordmor i Årstad kommune fra 1904 til Årstad ble innlemmet i Bergen i 1915. Hun fortsatte trolig som jordmor i distriktet også etter at det ble en del av Bergen.  Hun var født 31. januar 1866 på Fitjar, som eldste barn av jordmor Martha Falck og Kristian Johan Falck. Nikoline Falck Ellertsen døde i Bergen 9. august 1952, 86 år gammel.

I folketellingen fra 1891 finner vi Nikoline registrert med bosted på Fødselsstiftelsen i Bergen, på Rådstuplassen 2, der hun er jordmorelev. Hun tok jordmoreksamen våren 1891, og tok over som jordmor i Årstad/Solheimsviken i 1904. Hva hun gjorde eller hvor hun jobbet i mellomtiden vet vi ikke, men en periode er hun bosatt i Bergen. 2. oktober 1892 gifter hun seg nemlig i Nykirken, med styrmann Karl Tobias Eilertsen fra Strandebarm. Deres eneste barn, sønnen Carl, ble døpt i Nykirken i 1896, og på det tidspunktet bor de i Ytre Markevei 38. Ved ansettelsen i Årstad i 1904 kan vi også lese at hun ikke har hatt fast jobb tidligere.

Jordmor Ellertsen og hennes familie eide bruksnummer 98 på Kronsminde, eiendommen «Børsheim» langs Vossebanens trase. Her på et kart fra Bergen kommunes trykte forhandlingsprotokoller, 1913/14.

I folketellingen fra 1910 finner vi henne bosatt med familien i Årstad, på eiendommen «Børsheim» på Kronsminde. Panteregisteret viser at Karl Ellertsen og hans hustru Nikoline Falck Ellertsen kjøpte eiendommen i 1904. I 1921 ble eiendommen ekspropriert for å bli en del av Fjøsangerveien. Gamle kart viser at huset lå omtrent midt på dagens Danmarksplass. Også hennes mor Martha Falck, som var «pensjoneret», bodde sammen med dem i 1910. De hadde også en tjenestepike, Elisabeth Arnesen på 19 år. I en artikkel noen år senere forteller hun at hun er nødt til å ha tjenestepike for å ta seg av husstellet, siden hun som jordmor er så mye borte fra hjemmet.

Nikoline Falck Ellertsen var politisk engasjert. Hun var medlem i Arbeiderpartiet, og 1910 ble hun den andre kvinnen som ble valgt inn i kommunestyret for Årstad kommune. Hun sitter blant annet i helserådet i Årstad de følgende årene. Hun arbeidet aktivt for å bedre forholdene for de fødende i Årstad.

Ellertsen skrev også flere artikler i Arbeiderpartiets Kvindeforbunds tidsskrift «Kvinden», i hovedsak om jordmødrenes stilling og arbeidskår. I 1920 ga hun ut boken «Jordmødre som konsulenter for mødre med spedbarn». I artiklene er hun opptatt av at hun alltid har vært arbeidernes jordmor. Hun forteller mye om arbeidernes dårlige kår, og mener at alle leger og jordmødre må bli sosialister på grunn av den elendighet og nød de møter i sitt daglige virke.

En av hennes kampsaker var at alle jordmødre skulle være offentlig ansatte med fast lønn. Mange fattige var redde for å bruke jordmor fordi de ikke hadde råd, og fast lønn ville derfor gjøre at alle fødende fikk lik behandling. Hun var medlem i jordmorforeningen, trolig fra starten i 1908, men meldte seg ut etter få år, da hun følte seg motarbeidet i kampen for fast lønn. Hun mente at hun kunne arbeide bedre for dette utenfor foreningen.

Diktet hun fikk trykket i «Kvinden» i 1914 «Hvem skal vugge barnet?» forteller om en kvinne som så for seg full likestilling mellom kjønnene. Hun drømmer om en fremtid der mamma kan bli både fut og lensmann, mens pappa er hjemme og vugger barnet. Første vers lyder slik:

Et samfunds fremtid vil bero

paa hvem der vugger barnet.

og hvad der kommer – en av to

maa alltid vugge barnet;

naar kvinden bliver manden lig –

og kanske vil det blive slik –

en fremtid stor, human og rik,

men hvem skal vugge barnet?

 

Relaterte artikler

Litteratur

Artikler av Nikoline Falck Ellertsen i tidsskriftet «Kvinden», fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Klikk på bildet for å lese artikkelen.

Jordmødre, nr. 11, 1911
Hvad bør en kvinde vite, naar hun gifter sig, nr. 12, 1911
Mere om jordmorforhold, nr. 1, 1912
Mødreforsikringen, nr. 11, 1913
Hvem skal vugge barnet, nr. 3, 1914
Lidt om boligsaken, nr. 5, 1914
Jordmødrene som konsulenter i praktisk barnepleie for mødre og hjemmet m.v., nr. 11-12, 1920

 

Arkiv

  • Årstad kommune. Formannskapet, A-0251, Møteprotokoller for formannskapet, flere år
  • Årstad kommune. Formannskapet, A-0251, Brev, flere år
  • Folketellinger, kirkebøker og jordmoreksamen, funnet ved søk på www.digitalarkivet.no

Leave a Response