Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

De eldste kirkegårdene i Årstad

Den siste utvidelsen av Årstad nye kirkegård, opparbeidet i 1907. Fløenbakken 58. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

Den siste utvidelsen av Årstad nye kirkegård, opparbeidet i 1907. Fløenbakken 58. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

To av byens mer glemte og bortgjemte kirkegårder er Årstad gamle og nye kirkegård, begge med adresse i Fløenbakken. 

Etter at Årstad sogn gikk inn under Hospitalskirken på midten av 1700-tallet avga St. Jørgen Hospital en del av sin kirkegård til begravelsesplass for Årstad. Hospitalskirkegården var en del av St. Jacobs kirkegård, like nord for Stadsporten. Etter hvert ble kirkegården for liten, og i 1860 ble ordføreren i Årstad bedt om å skaffe sognet egen kirkegård.

I 1861 kjøpte kommunen gården Lien til ny kirkegård og eventuelt ny kirke. Året etter fant man imidlertid ut at dette ikke var kommunens oppgave. Etter loven var nemlig kirkeeieren forpliktet til å skaffe menigheten kirkegård. Dermed mente Årstad kommune at dette var St. Jørgen Hospitals ansvar. Det var naturlig nok ikke Hospitalet enig i, og saken gikk helt til Høyesterett for avgjørelse.

I 1865 avsa Høyesterett sin dom – mot Årstad kommune. Retten mente at måten Årstad hadde kommet inn under Hospitalskirken på gjorde at loven ikke gjaldt i dette tilfellet. I tillegg påla dommen Årstad å skaffe seg ny kirkegård innen 3 måneder. Gården Lien kunne nå kommet til god nytte, men den hadde kommunen solgt videre i året før – i den tro at Hospitalet skulle skaffe dem kirkegård. De måtte derfor skaffe seg ny tomt raskt, og bestemte seg for en del av gården Møllendals grunn.

Kirkegården ble innviet i mai 1866, og opprettelsen av kirkegården kostet 1000 spesidaler. Gravplassen ligger fortsatt i Fløenbakken 55. På Årstad gamle kirkegård finner vi blant annet graven til sogneprest Grønvold, som var sogneprest i Årstad i over 40 år. Det er også noen gamle familiegravsteder der, blant annet til familien Blaauw og familien Meyer, som eide Årstad gård.

Årstad gamle kirkegård, innviet i 1866. Fløenbakken 55. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv.

Årstad gamle kirkegård, innviet i 1866. Fløenbakken 55. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv.

Årstad kirkegård ble utvidet i 1887, da i Fløenbakken 58, med Årstad nye kirkegård. Denne ble igjen utvidet ytterligere i 1907. Denne kirkegården ligger nedenfor Handelsstandens aldershjem på Årstadvollen. Da denne kirkegården ble full i 1912 ble den gamle gravplassen tatt i bruk påny. Både den gamle og nye kirkegården ble nedlagt i 1964, men en del av de gamle gravene har vært i bruk til begravelser inntil ganske nylig.

Da Årstad gikk inn i Bergen kommune i 1915 ble det bestemt at Årstad menighet skulle bruke Årstad gamle kirkegård til Solheim kirkegård var opparbeidet. Deretter skulle begravelser fra Årstad foregå på Solheim.

 

Litteratur

  • Bergen Byleksikon, s. 186-187 (Fløenbakken).
  • Just Bing: Årstads historie, Bergen Historiske Forenings Skrifter nr. 28, 1922.
  • Innstilling om å legge ned Årstad gamle og nye gravplasser m.v., Bergen Kommunes Forhandlingsprotokoller, s. 340 1964.

 

Relaterte artikler

Leave a Response