Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

De Gamles By

De Gamles By er betegnelsen på det særpregete boligområdet for eldre i Kristofer Jansons vei 55 -71. Anlegget som er tegnet av byarkitekt Eystein Michaelsen ble i sin tid prisbelønnet av Norske Arkitekters Landsforbund og Det Nyttige Selskab. Boligområdet på Landås sto ferdig i 1956-57 og var det første boliganlegget for eldre i Bergen. De toetasjes murhusene har en enkel og klar utforming med fine arkitektoniske detaljer, preget av etterkrigstidens funksjonalisme. Hele anlegget består av 24 hus og ligger rundt et felles tun. Måten arkitekten har plassert de strengt rektangulære husene på har gitt området en spesiell karakter.

Noen av husene i det prisbelønte anlegget. Fotograf ukjent. Uten år. BBA-2695 Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen byarkiv.

Til sammen er der 96 leiligheter, fire i hvert hus. Leilighetene som er beregnet både for ektepar og for enslige, har entré, spisekjøkken, stue med sovealkove med plass til 2 senger og toalettrom med dusj. I kjelleren er der innredet matbod og brenselsrom for hver leilighet og der er vaskekjeller. Opprinnelig var det planlagt å ha felles dusjrom i kjelleren, men dette møtte innsigelser hos trygdenemnda som anbefalte dusj på toalettet i leilighetene.

I tilknytning til anlegget ble det oppført en «hobbybygning» med blant annet innredet kontor for kurator, klubbrom med garderobe, toalett og kjøkken for damer og klubbrom med garderobe og toalett for herrer.

I planleggingsfasen kom det innsigelser mot å samle de gamle i egne boliger, blant annet med den begrunnelse at de i Oslo og København var gått bort fra dette prinsippet. Det viste seg imidlertid ikke å holde stikk. Bolighus for eldre ble fortsatt bygget og lagt til områder med familieboliger. Dermed ble de gamle ikke isolert, men derimot integrert og de kunne omgås den øvrige befolkningen, ja sågar «påta seg barnepass og lettere håndverksjobber og slik sett få en liten ekstrainntekt».

Forhistorie

Allerede i 1947 ble spørsmålet om bygging av små boliger for eldre tatt opp i Gamlehjemsutvalget i Bergen. Utvalget sendte en henvendelse til boligrådet og videre til trygdenemnda. Sistnevnte redegjorde for de eldres boligproblemer. I 1948/49 ble det innhentet opplysninger om tilsvarende problemer andre steder, blant annet fra Sverige, Danmark og Oslo. Deretter ble behovet små trygdeleiligheter i Bergen anslått til 500.

I 1950 ble det foreslått at boligrådet i Bergen skulle reservere et kommunalt tomteareal på Slettebakken til bygging av eldreboliger og at byarkitekten skulle utarbeide planer med kostnadsoverslag for bebyggelsen. Dette skulle gjøres i samråd med en plankomite som forutsattes nedsatt.

Bomiljø. Akvarell. Ukjent tegner. Udatert. BBA-2695 Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen byarkiv.

Bystyret vedtok 8. mars 1954 at det skulle stiftes et aksjeselskap, A/S Alderstrygdboliger. Selskapets formål var oppføring av boliger for alderstrygdede og pensjonister i samsvar med de planer som byarkitekten hadde lagt frem, 23. april 1953. Videre ble det vedtatt at kommunen skulle overdra et tomteareal fra eiendommen Slettebakkveien 100x (gml. adresse) og 10 mål fra eiendommen gnr 17, bnr 17 (tidligere gnr/bnr). Overdragelsen skulle skje til takst og på vanlige kommunale betingelser. Kommunen tegnet aksjer for kroner 20.000 og ga selskapet et lån på kroner 564.000 med pant i eiendommene. Lånet skulle være avdrags- og rentefritt så lenge formannskapet bestemte og ha prioritet etter husbanklånet. Videre stilte kommunen garanti for hele husbanklånet, kr. 1.536.000.

Kommunen hadde som prinsipp ikke å bygge boliger for egen regning, men på grunn av kommunens interesse av å kunne disponere et passende antall leiligheter til dette formålet og til den størrelse det her var snakk om, hadde finansrådmannen ikke innvendinger mot å fravike prinsippet i dette tilfellet.

Smakebiter fra arkivet

Fire foto fra De Gamles By. Fotograf ukjent. Uten år. BBA-2695 Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen byarkiv.
Bomiljø. To akvareller. Ukjent tegner. Udatert. BBA-2695 Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen byarkiv.
Byarkitektens forslag til reguleringsendring for del av Landåsveien 83x. Kopi.  Reguleringssjefen i Bergen, datert 11.06.1951. BBA-0967 Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen byarkiv.
Utskrift av Helserådets forhandlingsprotokoll, 24.08.1951 angående byarkitektens forslag til reguleringsendring, datert 11.06. 1951 vist på kartet ovenfor. BBA-0967 Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen byarkiv.
Skisseforslag til endret bebyggelsesplan for en del av området mellom Adolf Bergs vei og Kristofer Jansons vei. Reguleringssjefen i Bergen, datert 20.03.1952. BBA-0967 Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen byarkiv.

Litteratur

  • Bergen kommuneforhandlinger 1954/1 Sak 41/54
  • Arkitekturguide Bergen. Bergens Tidende, 2008

Arkiv

  • BBA- 0967 Reguleringsvesenet, Bergen byarkiv.
  • BBA- 2695 Byggprosjektavdelingen, Bergen byarkiv.

Leave a Response