Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

«Kjøbmand Caspar W Lundes Legat til trængende i Aarstad sogn»

Legater er ofte knyttet til slektsnavn. Giverne er gjerne velstående og gavmilde enkeltpersoner som vil tilgodese fattige og trengende gjennom testamentariske gaver.  Midlene forvaltes av legatbestyrere. Mange enkeltpersoner har fått bedret sine levekår ved hjelp av legatmidler fra formuende kvinner og menn.

Første side av Legatets Stadfestelsesdokument. Arkivet etter Legatinspeksjonen, Bergen Byarkiv.

Kjøbmand Caspar W Lundes legat hadde som formål å hjelpe de mest trengende menn og kvinner i Årstad sogn. Sognepresten i Årstad var bestyrer for legatet, og han skulle til enhver tid vurdere fordeling av midlene. Legatet som hadde en grunnkapital på kr 2000 var opprettet ved deklarasjon av 10. mars 1857, og det var utstedt en pantobligasjon på legatkapitalen mot pant i gården Sletten i Årstad. Pantobligasjonen var tinglyst 5. august 1857 og skulle aldri sies opp, men alltid hefte ved eiendommen og overtas av en hver ny eier av denne.

Legatet ble stadfestet av Sosialdepartementet 21. mars 1917 med endringer 27. desember 1920 og 21. oktober 1922.

Deler av kapitalrentene skulle brukes til vedlikehold av familiegravstedet «Niels Lundes Minde» og til vedlikehold og gjenfeste av foreldres gravsted på Domkirkegården i Bergen. I legatet ble sognepresten i Årstad tilgodesett med 20 kroner årlig for oppgaven som legatbestyrer, betalt av rentene. Resten av rentene skulle hvert år ved juletider deles ut til de mest trengende personene i Årstad sogn, med inntil kroner 8,00 til hver.

Endringen av statuttene i 1920 vedtok at Bergens overformynderi skulle forvalte kapitalen, føre regnskap og hvert år sende dette til Kirkedepartementet for revisjon og godkjenning. Sognepresten var fortsatt legatbestyrer.

Endringene i 1922 åpnet opp for at Bergens overformynderi fikk adgang til å innfri pantobligasjonen fordi gården Sletten ble kjøpt av et aksjeselskap for å utparsellere denne til villatomter.

Den offentlige stadfestelsen av legatet ble opphevet av Sosialdepartementet 24. september 1960. Kapitalen og deler av de oppsparte rentene gikk i første omgang med til flytting av likrestene fra det nedlagte gravstedet «Nils Lundes Minde» i Årstad til Domkirkegården. Gjenværende beløp skulle utbetales til sognepresten i Årstad med anmodning om fordeling til de mest trengende menn og kvinner.

Smakebiter fra arkivet

Legatets Stadfestelsesdokument. Arkivet etter Legatinspeksjonen, Bergen Byarkiv.
Årstad sogneprestembede sitt forslag til nye statutter, 1922 med stadfestelse fra departementet.
Brev, datert 14. juli 1955. Vedrørende en eventuell nedlegging av gravstedet. Arkivet etter Legatinspeksjonen, Bergen Byarkiv.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Fortegnelse over legater og stiftelser. Bergen kommune 1924.

Arkiv

  • BBA-2987 Legatinspeksjonen, Bergen Byarkiv.
  • BBA-0096 Kirke- og Begravelsesvesenet, Bergen Byarkiv.

Leave a Response