Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Møllene i Møllendal

Navnet Møllendal skulle tilsi at det har foregått møllevirksomhet her over lengre tid og en finner igjen levn av mølleaktiviteten i kilder så langt tilbake som middelalderen. I kildene finner en stedsnavnet Møllendal igjen i 1519, men en kan hevde at det har vært mølle- og kvernvirksomhet i området i også eldre tider. Noe en kan spekulere i er om det kan ha vært møller her knyttet til kongsgården Álrekstaðir på Harald Hårfagres tid i området ved dagens Årstadveien. I så tilfelle ville det også ha vært mølleaktivitet i området rundt Magnus Lagabøtes bylov av 1276 som stadfestet at møllerne sammen med andre næringsgrupper skulle ansees som en skattepliktige. Imidlertid er det ikke før i 1519 at en finner stedsnavnet Møllendal i kildene.

Kopi av situasjonskart over områdene Møllendal og Årstad. Datert 27.08. 1926. A-0348 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.

Kopi av situasjonskart over områdene Møllendal og Årstad. Datert 27.08. 1926. A-0348 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.

Mølleaktiviteten i Bergen og omegnsområdene i middelalderen var omfattende, en finner blant annet stedsnavnet Mylnudal i en retterbot fra 1302. I dag er dette, i følge historikeren og høyesterettsadvokaten Johan Hagelsteen, Mølledalen, skaret opp fra Sandviken hvor Mulelven en gang gikk. Denne elven er nå lagt i rør, men ut fra historiske kart og ikke minst stedsnavnene Mylnudal og Mulelven, som begge indikerer mølleaktivitet, var dette området i Sandviken et stort industriområde i tidligere tider. Møllene i Bergensområdet var gjerne knyttet til kverningen av korn som mer eller mindre ble importert av handelsmennene ved Bryggen i Bergen. På 1500-1800-tallet ble møllene også brukt til sagbruk og senere benyttet man møllene gjerne til utvinning av vannkraft ved kraftverkene. Disse bruksområdene ville også være betegnende for møllene i Møllendal.

Barkemøllen slik den så ut på begynnelsen av 1900-tallet. A-0967 Reguleringsvesenet.

Barkemøllen slik den så ut på begynnelsen av 1900-tallet. A-0967 Reguleringsvesenet.

I arkivene ved Bergen Byarkiv blir det oppbevart mange arkivstykker som forholder seg til denne møllevirksomheten ved Møllendal. Først og fremst vil en kunne få oversikt over møllene ved å betrakte mange kartene vi har over området. I det kartet som følger denne artikkelen bør leseren legge ekstra merke til Barkemøllen. Denne møllen er blitt omtalt i kilder fra 1616, men den er trolig eldre og den er antagelig den eldste industribygningen i Bergen som enda står. I arkivet etter Johan Hagelsteen kommer en over notatene og transkripsjonene han gjorde av kildene knyttet til møllenæringen i Bergen. Dette arkivet var ryggraden til artikkelen Gamle møller i Bergen som han fikk publisert i 1946. I mappene som Hagelsteen etterlot seg vil en blant annet kunne finne transkripsjonen av festebrevet datert 1662 hvor Blanceflor Bildt gav skomakerne i Bergen bygsel og leierett på Barkemøllen. Navnet Barkemøllen kommer av at skomakerne drev med barkproduksjon ved møllen, denne barken var et viktig element i garvingen av skinnet som skomakerne brukte til produksjonen av sko. Denne produksjonen skjedde i det området som i dag utgjør Skomakerstredet i Vågsbunnen i Bergen. Barkemøllen ble ekspropriert i 1900 da Bergen kommunen skulle sikre vannverkets eierskap av Møllendalselven.

Om en dykker dypere ned i arkivet som Johan Hagelsteen etterlot seg vil finne mange interessante opplysninger knyttet til mølledriften i Møllendal. En vil blant annet kunne finne domsavsigelser og skjøter, auksjonsskjøte og en overrettsdom. En får virkelig inntrykk av at denne virksomheten var omfattende og ikke minst lukrativ. Med Møllendalselven som renner fra Svartediket til Store Lungegårdsvann ville en kunne se møller og kverner nærmest på rad og rekke oppover langs elven helt opp til begynnelsen av 1900-tallet.

Møllendal var ikke bare viktig for Årstads utvikling, men også for Bergen.

Smakebiter fra arkivet

Croquis af Aarstad-Elven og de ved samme liggende Møllebrug, 1852.  Croquis af Aarstad-Elven og de ved samme liggende Møllebrug, 1852. A-0348 Oppmålingsvesenet.

Litteratur

Arkiv

  • Arkivet etter Hagelsteen, Johan, høyesterettsadvokat. A-5133. Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. Eldre kartsamling. A-0348. Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Bergen kommune. Reguleringsvesenet. A-0967. Bergen Byarkiv.

Leave a Response