Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Skolekommisjonen

Skolekommisjonen i Årstad sogn hadde sitt første møte i 1816, seks år etter at skolen ble etablert. Kommisjonens oppgaver bestod blant annet i å holde tilsyn med skolen.

Sogneprest John Welhaven hadde fått i stand en omgangskole, til tross for mye motbør. Alle gårdene i sognet måtte betale skoleskatt, det offentlige bidro ikke med midler. Den ekstra skatten var ikke populær blant bøndene som fra før hadde lite. Ikke alle bøndene var opptatt av at barna skulle få boklig lærdom, «for hva skulle vel de med det».

Til tross for protester ble omgangskolen etablert i 1810. I tillegg til skolen måtte det opprettes en skolekommisjon. Den skulle ha overordnet ansvar for skolen. Skolekommisjonen skulle bestå av sognepresten, klokkeren og tre aktive menn fra menigheten. Som en ser, var det kirken som hadde ansvar for skolehold, og slik forholdt det seg i noen tiår. Kommisjonens sammensetning forandret seg med tiden og med nye lover.

Hva var så kommisjonens oppgaver? Først og fremst skulle de sørge for at skolen holdt et visst faglig nivå, at gårdeierne betalte sin skoleskatt og at læreren fikk sin lønn. Kommisjonens medlemmer overvar undervisningen en gang i blant, for å vurdere om læreren holdt mål og om elevene hadde den kunnskap de burde. I tillegg svarte de på pålegg fra staten og planla den nærmeste framtiden for skolen.

Kommisjonen hadde en stor utfordring med å få foreldre til å sende barna til skolen. Så snart barna kunne lese og hadde lært katekismen mente enkelte foreldrene at det fikk holde. De hadde mer bruk for barna sine hjemme, til arbeidet på gården. Skolekommisjonen prøvde seg med bøter for fravær, og med premier for dem som gjorde det godt og kom på skolen når vær og føre tillot det. Tiltakene hadde liten effekt.

Da de leide lokalene ble for små, var det kommisjonens oppgave å få reist et eget skolebygg, med plass nok til det økende barnetallet i sognet.

Litteratur

  • Bing, Just: Aarstads Historie. Bergens Historiske Forening Nr. 28, 1922.
  • Nilsen, Halkild: Skolestell og folkeopplysningsarbeid. I bygdene i Bergens stift 1800-1850. Oslo 1953.

Arkiv

  • BBA A-0340 Årstad kommune. Skolestyret.

Leave a Response