Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Slettebakken kirke

Arkitekttegning av Slettebakken kirke. Slides fra arkiv etter Tore Sveram, Bergen Byarkiv

I 1963 lyste Bergen kommune ut en arkitektkonkurranse for medlemmer av Bergens Arkitektforening. Det skulle bygges kirke på Slettebakken i Bergen. Hele 31 forslag kom inn, men vinnerutkastet var signert Tore Sveram. Han kalte sitt forslag til kirkeanlegg «Ad Astra», som betyr «Mot Stjernene». Juryen berømmet forslaget for dets dristighet, både i materialbruk og utforming, og framhevet spesielt den dramatiske silhuettformen.

Slettebakken menighet ble utskilt fra Fridalen menighet i 1959, og fikk sin første sogneprest i 1960. Menigheten hadde en spesiell sammensetning på den måten at så å si hele sognet ble bygget ut etter krigen. Fra 1948 til1962 ble innbyggertallet mangedoblet, og gikk fra å være under 500 til over 10.000. Gjennomsnittsalderen i befolkningen var uvanlig lav. Familier flyttet til området i stor stil, og barne- og ungdomskullene store.

En av utfordringene for arkitekten var at bygget skulle fylle mange behov, og ha mange funksjoner. På grunn av befolkningens

Slettebakken kirke.

Slettebakken kirke. Udatert foto, ukjent fotograf. Slides fra arkiv etter Tore Sveram. Bergen Byarkiv

sammensetning og økonomi, så kirken behovet for organisering av barne- og ungdomsarbeid i menigheten som spesielt betydningsfullt. Allerede da konkurransen ble utlyst var dette arbeidet godt i gang, med ungdomsklubb og speider. Da det nye kirkebygget skulle reises ble derfor behovet for forsamlingsarealer utenom kirkesalen prioritert.

Kirketomten ligger i et område vest for Wilhelm Bjerknes vei og øst for Tveitevannet. Området var reservert for friarealer og offentlige bygninger, og en stor del av tomten var på utbyggingstidspunktet benyttet til kolonihager. Beliggenheten ved idrettsanleggene på Slettebakken, og utsikten over Tveitevannet, var sentral for utformingen av kirken. Ifølge kommunens program skulle bygget reises i tre etapper. Første byggetrinn omfattet kirkesal og administrative lokaler. Andre byggetrinn skulle sørge for blant annet menighetssal, barnehage og peisestue. Tredje byggetrinn skulle være lokaler for ungdomsavdelingen.

Slettebakken kirke

Slettebakken kirke. Udatert slides, ukjent fotograf. Fra arkivet etter Tore Sveram. Bergen Byarkiv.

Kirkens grunnstein ble lagt ned i 1968 og kirken ble innviet like før jul i 1970. Kirken er idag ikke fredet, men er ifølge Riksantikvaren en listeført kirke, og dermed ansett som verneverdig kulturminne. Det betyr at alle endringer av interiør eller eksteriør må til høring hos Riksantikvaren, før de kirkelige myndigheter fatter vedtak som medfører inngrep eller endringer.

Arkiv

  • Arkiv etter Tore Sveram. Bergen Byarkiv

Leave a Response