Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

«Bakerhuset» i Solheimsgaten 58

Solheimsgaten var tidligere en travel sentrumsgate med butikker, kafeer, verksteder og boliger. Bebyggelsen besto i hovedsak av små trehus med næringsvirksomhet i første etasje og boliger over. I dag står bare to av de eldste husene igjen. Et av dem er nå i 2015 planlagt revet. Det er nr. 58 hvor blant annet aksjeselskapet Solheimsvikens brødforening og senere Solbrød holdt til. Mange som vokste opp i strøket har fremdeles gode barndomsminner om tebrødskalkene de her fikk kjøpt for noen få øre. Les mer

Jordmødrene i Årstad

Frem til ut på 1900-tallet fant de aller fleste fødsler sted hjemme. Hjelperne under fødsel og barseltid har alltid hatt en viktig oppgave. Opprinnelig foregikk fødslene med såkalte hjelpekoner til stede – kvinner som selv hadde født barn og som hadde lært arbeidet av en annen og mer erfaren hjelpekone. I løpet av 1800-tallet kom imidlertid jordmødrene i stadig større grad inn i fødselshjelpen. Jordmorens oppgave var, og er, er å bistå kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid. Les mer

«…de fortvivlende forhold…» – om fødsler og barseltid

På slutten av 1800- og tidlig 1900-tall var levekårene i deler av Årstad, og da særlig i Solheimsviken, relativt dårlige. Dette førte også til at forholdene for de mange fødende ikke var av de beste. Fødslene foregikk hjemme, og distriktet hadde så vidt vi vet en jordmor. Alternativet var Fødselsklinikken i Bergen, men hvor mange fra Årstad som eventuelt fødte der vites ikke. Les mer

Møllene i Møllendal

Kopi av situasjonskart over områdene Møllendalen og Årstad. Datert 27.08. 1926. A-0348 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.

Navnet Møllendal skulle tilsi at det har foregått møllevirksomhet her over lengre tid og en finner igjen levn av mølleaktiviteten i kilder så langt tilbake som middelalderen. I kildene finner en stedsnavnet Møllendal igjen i 1519, men en kan hevde at det har vært mølle- og kvernvirksomhet i området i også eldre tider. Noe en kan spekulere i er om det kan ha vært møller her knyttet til kongsgården Álrekstaðir på Harald Hårfagres tid i området ved dagens Årstadveien. I så tilfelle ville det også ha vært mølleaktivitet i området rundt Magnus Lagabøtes bylov av 1276 som stadfestet at møllerne sammen med andre næringsgrupper skulle ansees som en skattepliktige. Imidlertid er det ikke før i 1519 at en finner stedsnavnet Møllendal i kildene. Les mer

Bossfyllingen på Slettebakksmyren

Fra krigsårene og frem til 1960 lå det en stor fylling omtrent der som Slettebakken Idrettsanlegg ligger i dag. Fyllingen mottok husholdningsavfall fra Årstad og Gyldenpris. I følge Renholdsverkets årsmeldinger har det til sammen på disse tjue årene blitt fraktet over 300.000 kubikkmeter avfall hit, det er omtrent samme mengde som ville medgå om en skulle fylle igjen begge Fløyfjellstunnellene. Les mer

Gartnerier

Lars Nygaards gartneri, Solheims gartneri, i Kanalveien 1. Fotograf: Widerøe’s Flyveselskap A/S, 1961. Billedsamlingen, UiB. UBB-W-SH-082650

Mellom 1880-1920 fant det sted en oppblomstring av «grønne bedrifter» i området like sør og vest for Danmarksplass. Mange av gartnerne i Årstad åpnet i tillegg forretning i byen og solgte sine varer der. Noen solgte blomstene og grønnsakene på Torvet, mens enkelte andre drev med utsalg direkte fra gartneriet, såkalt hjemmehandel. Les mer