Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Et riss over den rike historien til Årstad menighet og Hospitalkirken ved St. Jørgen Hospital

Hospitalkirken ved St. Jørgen hospital er i dag en arkitektonisk perle i Bergens bybilde. Bygningen ble ferdigstilt på begynnelsen av 1700-tallet, men aktiviteten der kan en følge i kildene tilbake til middelalderen. Hospitalvirksomheten og behandlingen av leprapasienter er noe av det første en tenker på når en hører om hospitalet og den tilknyttende kirken ved St. Jørgen. Men denne artikkelen vil forholde seg til en mer underkommunisert side av historien til Hospitalkirken. Årstad menighet har en felles historie med Hospitalkirken, da Hospitalkirken fungerte som sognekirke for Årstad. I det følgende vil vi komme nærmere inn på denne historien til St. Jørgen og Årstad. Les mer

Slettebakken kirke

I 1963 lyste Bergen kommune ut en arkitektkonkurranse for medlemmer av Bergens Arkitektforening. Det skulle bygges kirke på Slettebakken i Bergen. Hele 31 forslag kom inn, men vinnerutkastet var signert Tore Sveram. Han kalte sitt forslag til kirkeanlegg «Ad Astra», «Mot Stjernene». Juryen berømmet forslaget for dets dristighet både i materialbruk og utforming, og framhevet spesielt den dramatiske silhuettformen. Les mer

Familiegravstedet «Nils Lundes Minde»

I 1849 fikk kjøpmann og proprietær Caspar W. Lunde, eier av gården «Mandsværk» eller «Paddemyren» ved Kongelig resolusjon tillatelse til å anlegge et familiegravsted på gården. Deretter flyttet han kistene med likene etter flere av sine forfedre fra andre gravsteder til familiegravstedet. Les mer

Årstad kirke

Allerede i middelalderen hadde Årstad egen kirke, en steinkirke som trolig opprinnelig fungerte som kongelig huskapell, men som senere er omtalt som sognekirke. Kirken som lå på Årstad gård forfalt etter reformasjonen (1536). Etter bybrannen 1702 ble stein fra kirken brukt til reparasjon av blant annet Domkirken. I 1736 var siste rest av kirken borte. Første søndag i advent 1890 ble nåværende Årstad kirke innviet. Les mer

Bedehuset i Solheimsviken

På slutten av 1800-tallet samlet den kristne lekmannsbevegelsen mange tilhengere. Indremisjonsforeningen for Bergen og Omland ble stiftet i 1863 og hadde som formål å arbeide for kristelig oppvekkelse og opplysningsvirksomhet med utgangspunkt i bibelen og andre oppbyggelige skrifter. Les mer

Solheim kirkegård

Fotografiet viser eiendommene som ble kjøpt inn til Solheim begravelsesplass. Oktober 1914. Fotograf ukjent. Foto fra album i arkivet etter Bergen kommune. Vann- og kloakkvesenet.

Befolkningsøkningen rundt århundreskiftet førte til et jevnt behov for nye gravplasser. Da Haukelanddelen av Møllendal gravplass begynte å bli full rundt 1914 måtte kommunen på ny se seg om etter ny gravplass. Les mer