Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen. En side av Biblia sacra 1476 – Universitetets eldste trykte bok. Bibelen er trykket i Venezia av den franske boktrykkeren Nicolas Jenson. De første sidene er prydet med håndmalte initialer. Bibliotekets eldste manuskript er en latinsk middelalderkodeks fra år 1200. Fotograf: Norvall Skreien.

Universitetet i Bergen. En side av Biblia sacra 1476 – Universitetets eldste trykte bok. Bibelen er trykket i Venezia av den franske boktrykkeren Nicolas Jenson. De første sidene er prydet med håndmalte initialer. Bibliotekets eldste manuskript er en latinsk middelalderkodeks fra år 1200. Fotograf: Norvall Skreien.

Universitetet i Bergen, Universitas Bergensis, Muséplass 1, opprettet ved stortingsvedtak av 9. april 1946; begynte virksomheten 1948 som en direkte fortsettelse av Bergen Museum. Universitetet har ca. 15 000 studenter (2008) og vel 3 200 ansatte og er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder. Det vitenskapelige personalet utgjør ca. 2000, derav 450 professorer, og hvert år tar omlag 110 kandidater doktorgraden. En tredje viktig oppgave i tillegg til undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå er å formidle kunnskap om de ulike fagene og gjøre forskningsresultatene kjent gjennom populærvitenskapelige tiltak.

Universitetet ledes av Det akademiske kollegium, som omfatter rektor, prorektor, fem representanter for det vitenskapelige personale, to representanter for det teknisk/administrative personale, to representanter for studentene samt to eksterne medlemmer. Universitetsdirektøren er den daglige administrative leder. Rektor, som velges for 3 år, er Universitetets øverste leder. Dekanene leder fakultetsrådene

Sentraladministrasjonen har lokaler i Christian Gerhard Sundts gamle privatbolig, ved Muséplass, der Norges Handelshøyskole holdt til 1936–63. Etter hvert er store deler av Nygårdshøyden og Sydneshaugen overtatt med bebyggelse, dels regulert og nybygd til universitetsformål, et område som strekker seg fra Florida til og med Dragefjellet, i vest avgrenset av Nygårdsparken/Olaf Ryes vei/Dokkeveien, i øst av Rosenbergs gate/Fosswinckels gate. Andre universitetsbygninger er konsentrert til Årstadveien/Haukelandsveien/Jonas Lies vei.

Universitetet i Bergen omfattet fra først av et matematisk-vitenskapelig, et historisk-filosofisk og et medisinsk fakultet. Det er i dag organisert i 6 fakulteter: Humanistisk (omfatter det tidligere Historisk-filosofiske fakultet), Juridisk, Matematisk-naturvitenskapelig, Medisinsk-odontologisk (tidligere to separate fakulteter som ble slått sammen 2007), Psykologisk og Samfunnsvitenskapelig fakultet. Dertil er det rundt 60 institutter, deriblant Griegakademiet for høyere musikkutdanning, og mange faglige sentre, ett av dem Sars-senteret som ble opprettet 1997 i samarbeid med Norsk forskningsråd og er blitt et internasjonalt forskningssenter innen marinbiologi.

Det humanistiske fakultet består av 5 institutter: Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Institutt for fremmedspråk, Institutt for filosofi og førstesemesterstudium og Institutt for musikk (Griegakademiet).

Realfagbygget med sine 47 000 m² bruksflate er et av landets største enkeltstående bygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Harald Ramm Østgaard, og sto ferdig i 1977. Realfagbygget er en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Arkivet etter Bygningsjefen, Bergen byarkiv.

Realfagbygget med sine 47 000 m² bruksflate er et av landets største enkeltstående bygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Harald Ramm Østgaard, og sto ferdig i 1977. Realfagbygget er en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Arkivet etter Bygningsjefen, Bergen byarkiv.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet omfatter 8 institutter: Geofysisk institutt, Institutt for biologi, Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for geovitenskap, Institutt for informatikk, Kjemisk Institutt, Matematisk Institutt og Molekylærbiologisk institutt. Biologisk institutt ble dannet 2004 ved en fusjon av Botanisk institutt, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Institutt for mikrobiologi og Zoologisk institutt. Ved Institutt for fysikk og teknologi ble verdens første atommikroskop, finansiert av Bergen Forskningsstiftelse, montert våren 2008. Mikroskopet som er døpt Magie, er viktig for den medisinske forskningen. Det er på størrelse med en bil, og brukes bl.a. til undersøkelse av proteiner som styrer transport inn og ut av celler.

 

 

Det medisinsk-odontologiske fakultets nye odontologibygg på Årstadvollen. Fotograf: Knut Skeie Aksdal, Bergen Byarkiv.

Det medisinsk-odontologiske fakultets nye odontologibygg på Årstadvollen.
Fotograf: Knut Skeie Aksdal, Bergen Byarkiv.

Det medisinsk-odontologiske fakultet omfatter følgende 8 institutter: Institutt for biomedisin, Institutt for indremedisin, Gades institutt, Institutt for klinisk medisin, Institutt for klinisk odontologi, Institutt for kirurgiske fag, Institutt for samfunnsmedisinske fag og Senter for internasjonal helse. Inntil 2007 var dette to egne fakulteter. Odontologisk institutt (opprettet 1962) ble fakultet 1970. Det medisinske fakultet har eksistert siden universitetet ble opprettet. På statsbudsjettet for 2009 ble det satt av 60 millioner kroner til reising av nytt odontologibygg på Årstadvollen. Den totale kostnadsrammen er 672 millioner. Bygget skal stå ferdig til studiestart 2012.

Det juridiske fakultet ble etablert som eget fakultet 1980, etter at det juridiske studiet hadde vært organisert under andre fakulteter fra 1969. Fakultetet mottok departementets utdanningskvalitetspris i 2004 og UIBs “uglepris” i 2006 for sitt arbeid med fornyelse av mastergradstudiet i rettsvitenskap.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble opprettet 1970 og omfatter følgende 7 institutter: Administrasjons– og organisasjonsvitenskap, Informasjons- og medievitenskap, Geografi, Sammenlignende politikk, Sosialantropologi, Sosiologi og Økonomi.

Det psykologiske fakultet ble instituttløst høsten 2007. De teknisk og administrativt ansatte ble da organisert i tre byggenheter mens de gamle instituttene består som avdelinger for biologisk og medisinsk psykologi, klinisk psykologi, samfunnspsykologi samt utdanning og helse. Fra det første kullet avla eksamen 1973, er det utdannet mer enn 1300 psykologer ved Universitetet i Bergen og ca. en tredel av alle psykologer i Norge har sin utdanning fra Bergen. Professor Bjørn Christiansen var den sentrale arkitekten for utbyggingen av profesjonsstudiet i psykologi i Bergen. Fakultetet startet som et institutt 1964 og ble 1980 et eget fakultetet, det første og hittil eneste i psykologi i

Skandinavia.

Haukeland sykehus er universitetssykehus. Til Universitetet hører også Bergen Museum med separate avdelinger for de kulturhistoriske og de naturhistoriske samlinger, Høyteknologisenteret, Botanisk hage middelaldersamlingene i Bryggens Museum, Marinbiologisk feltstasjon og Det Norske Arboret på Milde. Også andre institusjoner som dels utfører eksterne tjenester er knyttet til Universitetet, så som EDB-senteret, Universitetets mediesenter (UMS) og Senter for utviklingsstudier (SFU), som er sekretariat for Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning. Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (UNIFOB) tar hånd om og videreutvikler de forskningsresultater som er knyttet til Universitetet, bl.a. innenfor medisinske områder. Stiftelsen Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, Bjerknessenteret for klimaforskning og Rokkansenteret for samfunnsstudier er en selvstendige institusjoner som har særavtaler med Universitetet. Universitetet har også forskningstilknytning til Jordskjelvstasjonen, Lyngheisenteret i Lindås og Lepramuseet.

Universitetet i Bergen (UiB) er en del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980–årene har gitt Universitetet profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner. Ved UiB finnes en rekke tverrfaglige forskningssentre, bl.a. Senter for kulturstudier, Senter for utviklingsstudier, Senter for Midt-Østen og islamske studier, Senter for miljø- og ressursstudier og Senter for middelalderstudier.

Bergen har totalt rundt 25 000 studenter (2008). Universitetet (inkludert tilknyttede institusjoner som Griegakademiet, Nansensenteret, Bjerknessenteret og Haukeland universitetssykehus) er sammen med bl.a. Norges Handelshøyskole, Høyteknologisenteret, Høgskolen i Bergen, Chr. Michelsen
s institutt og Havforskningsinstituttet de sentrale kunnskapsinstitusjonene i byen.

Nytt Studentsenter ble i februar 2008 åpnet i Parkveien 1. Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres gate 49–53, er et viktig forum for studentaktiviteter med ca. 2000 arrangementer årlig og rundt 10 000 besøkende hver uke.

Den kunstneriske utsmykningen på universitetsområdet omfatter prydskulpturene Anax imperator (Keiserøyenstikker) av Olav Orud (Florida, 1990), Tankens flukt av Anny Birgitte Aak (Fysisk institutt, Florida, 1975), Helios Boreios av Søren Georg Jensen (mellom Universitetsbiblioteket og Fastings Minde, 1972), Metropolis av Arne Vinje Gunnerud (Studentsenteret, Parkveien 1), Pygmalion av Arne Vinje Gunnerud (Sydneshaugen skole 1968), Romanse for spett og motorsag, treskulptur av Arne Vinje Gunnerud (nord for inngangen til Universitetsbiblioteket, 1978), Rislefontene av Odd Tandberg (nord for inngangen til HF-bygget, 1972) og en serie på tre skulpturer, Utviklinger, av John Audun Hauge (én utenfor Realfagbygget, to inne i bygningen), Grieg-monument utført av Gunnar Torvund (på plassen nord for Johanneskirken, 1995). En byste av dikteren og språkforskeren Ivar Aasen ble reist utenfor Universitetsbiblioteket i 2000. Studentsenter ble i februar 2008 åpnet i Parkveien 1. Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres gate 49–53, er et viktig forum for studentaktiviteter med ca. 2000 arrangementer årlig og rundt 10 000 besøkende hver uke.

Den kunstneriske utsmykningen på universitetsområdet omfatter prydskulpturene Anax imperator (Keiserøyenstikker) av Olav Orud (Florida, 1990), Tankens flukt av Anny Birgitte Aak (Fysisk institutt, Florida, 1975), Helios Boreios av Søren Georg Jensen (mellom Universitetsbiblioteket og Fastings Minde, 1972), Metropolis av Arne Vinje Gunnerud (Studentsenteret, Parkveien 1), Pygmalion av Arne Vinje Gunnerud (Sydneshaugen skole 1968), Romanse for spett og motorsag, treskulptur av Arne Vinje Gunnerud (nord for inngangen til Universitetsbiblioteket, 1978), Rislefontene av Odd Tandberg (nord for inngangen til HF-bygget, 1972) og en serie på tre skulpturer, Utviklinger, av John Audun Hauge (én utenfor Realfagbygget, to inne i bygningen), Grieg-monument utført av Gunnar Torvund (på plassen nord for Johanneskirken, 1995). En byste av dikteren og språkforskeren Ivar Aasen ble reist utenfor Universitetsbiblioteket i 2000. Georg Johannessens plass ved Studentsenteret. oppkalt etter Norges første professor i retorikk, er utsmykket av kunstnerne Arne J. Sælen, Rune J. Svendsen og Einar Nilsson.

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.