Fra 372 til 134 eiendommer

Dokument 6a_0661-A-E -1_30%

Kart fra stadsingeniørkontoret datert i november 1917 med tomteinndelingen for brannstrøket. Arkivet etter Tomtefordelingskomiteen, BBA-0661.

 

Kommunen eksproprierte alle eiendommene i brannstrøket. Med utgangspunkt i reguleringsplanens kvartaler foretok reguleringskommisjonen en foreløpig tomteinndeling , slik som vises på dette kartet fra stadsingeniørkontoret datert i november 1917. Vi ser at hvert kvartal har fått sin bokstav, og hver eiendom i kvartalet sitt nummer. Det som var 372 eiendommer før brannen var nå redusert til 134 tomter.

Etter at de nye tomtene var taksert kunne grunneiere søke om tomt til takstpris. I mai 1917 ble det opprettet en egen tomtefordelingskomite som skulle behandle søknadene. I komiteen satt kjøpmann Thorolf Sundt, reguleringssjef Sverre Madsen og kemner Vilhelm Lie. 31. desember 1917 var komiteens innstilling klar. Den ble vedtatt i mai 1918.

Søknaden nedenfor ble sendt inn av D. O Monstad, som før brannen drev eksport- og detaljforretning for fisk i Saltødegården. Han skriver at han gjerne ønsker ny tomt i brannstrøket. Han påpeker at han eide den største sjøgrunnen i gården, og at han fortsatt ønsker tomt nær sjøen, siden det er nødvendig for forretningen. Han har sett seg ut tre tomter, som han har merket av på eet vedlagt kart som nr. 1.-3. Nr. 1 er den tomten mot Strandkaien der Wallendahl ligger i dag.  I tomtefordelingskomiteens innstilling ser vi at Monstad ikke ble tildelt ny tomt i brannstrøket.

Siden antallet tomter ble kraftig redusert kunne ikke alle grunneierne få nye eiendommer, og ikke alle kunne få ny tomt der de hadde holdt til før. Mange var misfornøyde med tildelingen. Sammen med økonomiske nedgangstider gjorde det at salget av tomter gikk tregt. Den siste eiendommen ble ikke solgt før i 1936.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Tomtefordelingen i brannstrøket 1916, Ekspropriasjonene i brannstrøket 1916 og Skjønnskommisjonen for bygningssaker.

 

Dokument 6b_0967-Ea8 (1)

Henvendelse fra D. O. Monstad med ønske om ny tomt i brannstrøket. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

Dokument 6c_0967-Ea8 (2)

Vedlegg til Monstads brev, der han har merket av de tomtene han helst vil ha med nr. 1, 2 og 3. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.