Retningslinjer for brakkebygging

Dokument3_BBA-0430_Retningslinjer_a_oppslag_60%

De første retningslinjer for brakkebygging i brannstrøket, 7. mars 1916. Arkivet etter bygningssjefen, BBA-0430.

 

Kommunen tok raskt styringen med brakkebygging i brannstrøket, og innførte egne retningslinjer for byggingen. I mange av byggesakene til brakkene ligger kopier av retningslinjer fra Stadsingeniørkontoret datert allerede 7. mars 1916.

Retningslinjene slår fast at brakkene måtte ligge innenfor den gamle byggelinjen. På oversiden av Strandgaten skulle det imidlertid kun bygges et stykke fra gatelinjen. Det måtte være adgang for renovasjonsvesenet, og man måtte ikke sette fra seg materialer eller vogner eller gjøre annet som kunne hindre ferdselen, verken under byggingen eller senere. Adkomst og fortau måtte ryddes og rengjøres før huset kunne tas i bruk, og man måtte også sørge for belysning. Brakken måtte dessuten flyttes når kommunen forlangte det.

Byggesakene forteller også tydelig at stadskonduktøren ville sikre seg at grunneierne forsto at bygningene kun var midlertidige. Det påpekes blant annet at grunneierne ikke kunne regne med å få samme tomt etter reguleringen som de hadde hatt før. Brakkene skulle fjernes med en gang reguleringen var vedtatt og tomtene fordelt, og det var ikke umulig at det kunne skje allerede høsten 2016. Alle som skulle bygge måtte dessuten skrive under på en deklarasjon, som skulle tinglyses, om at brakken var midlertidig og at de forpliktet seg til å rive når kommunen ba om det. Det påpekes dessuten at brakkene kun skulle brukes av brannlidte.

Senere, tidlig på 1920-tallet, kom det nye og strengere retningslinjer. Brakkene ble begrenset til visse kvartaler, og det kom bestemmelser om utformingen. Det ble også stilt krav til at brakkene skulle følge de nye gatelinjene, slik at ikke arbeidet med gatene ble forsinket på grunn av eksisterende brakker. Handelsbrakken i Strandgaten ble bygget etter disse retningslinjene. Først på 1930-tallet ble de siste brakkene revet.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Forretningsbrakkene etter 1916-brannen.