Vann og kloakk

Dokument 5_ A_S_2010-11-08_15.53.30_beskåret_justert

Forslag til felleskanaler for offentlige ledninger i Bergens nye gater. 13. Ralph Wilson, 13.1.1917. Arkivet etter vann- og kloakkvesenet, BBA-1673.

 

Blant det viktige arbeidet som måtte gjøres var å legge ned vann- og kloakkledninger i gatene. Denne flotte fargelagte tegningen er laget av sjefen for vann- og kloakkvesenet ingeniør Ralph Wilson, og viser hans forslag til felleskanaler for Bergens nye gater, og er datert 13. januar 1917. 

Når de nye gatene skulle opparbeides måtte det legges ned en rekke nye ledningsnett, og det skulle også legges ut stikkledninger til de ulike husene, som ennå ikke var bygget. Samtidig ønsket veivesenet at nye opparbeidete gater ikke skulle graves opp på nytt for hvert hus som skulle bygges.  

Det var ingeniør Wilson som la frem planen som til slutt ble vedtatt. Samtidig som alle hovedledningene ble lagt i gatene ble det lagt ut stikkledninger for vann og kloakk inn til den felles gårdsplassen i hvert nye kvartal. Derfra kunne så de private ledningene fordeles til hver enkelt grunnstykke i kvartalet. Planen ble fulgt og fungerte godt, og sparte nok byen for mye gravearbeid i løpet av gjenreisningsårene. 

På tegningen ser vi gaten med veibane og fortau og hus på hver side øverst. Under ser vi et snitt av hvordan felleskanalene var planlagt utført. Nederst ligger kloakkrørene, litt lengre oppe på høyre side vannledningene og på venstre side gassledningene. Ellers i felleskanalen ligger også elektriske kabler, kabler for brannvesenet samt kabler til et mulig varmeanlegg. Det ble nemlig vurdert å bygge et felles kommunalt varmeanlegg, men det ble ikke gjennomført. På høyre side av tegningen vises det hvordan stikkledningene for vann, gass og kloakk er tenkt lagt inn til hvert enkelt kvartal. På venstre side vises planlagt uttak til brannhydrant.