PPT-Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en rådgivende tjeneste som fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn og unges opplæringssituasjon og behov for tilpasset undervisning. Tjenesten gjelder i hovedsak elever i grunnskolen, det vil si fra 1. – 10. klasse, men det er også etablert en ordning for eldre elever som av […]

Utvalgte artikler


Møllendal krematorium i Bergen er Norges første krematorium, anlagt i 1907. Fra gammelt av var det vanlig i Norge å kremere de døde, men ved innføringen av kristendommen i Norge ved begynnelsen av 1000-tallet ble det etterhvert gravlegging som ble normen. På slutten av 1800-tallet ble det etablert kremasjons- eller likbrenningsforeninger som arbeidet for å […]

Les mer


Ved epidemier ble det tidligere opprettet egne institusjoner for pleie og desinfeksjon av personer i karantene, såkalte lasaretter eller karantenestasjoner. Karantenekommisjonen i Bergen praktiserte isolasjon/karantene ved epidemier forårsaket av bl.a. kopper, tyfus, tyfoidfeber og kolera. Ved sunnhetsloven av 16. mai 1860 ble forebyggende helsearbeid definert som et kommunalt anliggende. I følge lovens § 13 skulle kommisjonen […]

Les mer


Reskript av 13. mai 1737 påla opprettelse av sunnhetskommisjoner i stiftsbyene. Forordning av 8. februar 1805 om karantenevesenet opprettet karantenekommisjoner i alle sjøfartsbyer «hvor Skibe fra fremmede Steder kunne ankomme». Kommisjonene skulle iverksette og administrere nødvendige tiltak ved epidemier, og var sammensatt av en magistratsperson, en lege, en tolloffiser og en sjøkyndig person.   Karantenekommisjonen praktiserte isolasjon/karantene ved […]

Les mer

Første side i bind 1 i Bergensbeskrivelsen

Hildebrand Meyers Bergensbeskrivelse, eller Samlinger til den Berømmelige og Navnkundige Norske Handel-Stad, er en bybeskrivelse forfattet i 1764. Hildebrand Meyer (1722-1785) var borgermester i Bergen. Før den tid virket han som kjøpmann, han tok borgerskap 5. august 1745. I 1751 ble Meyer viserådmann, og fra 19. august 1763 og frem til sin død var han borgermester. Meyer var […]

Les mer


Bergensbakken var bygget i slutten av 1930-årene, og lagt ned allerede i 1948. Bakken lå høyt til fjells på østsiden av Rundemanen, eller om en vil i Hyttelien øverst i Tarlebødalen. Mange idrettslag hadde hytte i området, bl.a. Bergen Brannkorps Idrettslags hytte Flammen. Planen var å utvikle et ski-idrettssenter her. Bergen kommune var en av flere bidragsytere […]

Les mer


Bergen havnevesen, eller Bergen og Omland Havnevesen (BOH), er i dag en interkommunal bedrift eid av 11 kommuner; Bergen, Askøy, Austrheim, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden, og av Hordaland fylkeskommune. BOH er ledet av et havnestyre og et havneråd. Bedriften skal samordne all offentlig havnetrafikk, håndheve havnereglementets bestemmelser, og planlegge, bygge, […]

Les mer