Statiske beregninger

Statisk beregning fra Torvalmenning nr.13. Statiske beregninger utarbeides som en del av en byggemelding og er utregninger av de spenn og trykk som virker i en bygning. Statiske beregninger er som regel ledsaget av konstruksjonstegninger og armeringstegninger. Statiske beregninger kan finnes i flere ulike arkiver. I arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) er det en […]

Utvalgte artikler


Mot slutten av 1800-tallet ble arbeidervern et sentralt politisk tema også i Norge. En viktig grunn til dette var frykt for arbeideropprør. Industriarbeidere hadde stort sett elendige arbeidsforhold. Arbeidsdagene var lange, mange ble utsatt for skader, uførhet og tidlig død, og barnearbeid var svært vanlig. I 1885 ble det nedsatt en arbeiderkommisjon som skulle drøfte […]

Les mer


Munin var elevsamfunnet ved Hambros skole i Bergen. Hambros skole var byens største private skole, opprettet av Edvard Isak Hambro i 1878. Svært mange høyere skoler landet over hadde slike elevsamfunn, og har det fortsatt, som f.eks. Bergen Katedralskoles elevsamfunn Hugin. Hambros skole brant i bybrannen i 1916, og ble nedlagt etter det. Dermed opphørte […]

Les mer

Dale Kraftstasjon. Tegning av Arent Greve datert 20. januar 1926.

Dale kraftstasjon i Vaksdal kommune ligger nederst av kraftverkene i Bergsdalsvassdraget. Vannfallet i Bergsdalselven har vært industrielt utnyttet siden Dale fabrikker anla en tekstilmølle på stedet i 1879. I dag produserer kraftstasjonene Dale, Fosse, Kaldestad og Hodnaberg elektrisk energi ved at vann strømmer gjennom turbiner. Høydeforskjellen mellom vannet før og etter turbinene gir et energipotensial […]

Les mer


Broåpningsprotokoller er førte oversikter over broåpning for passerende båter gjennom løpet ved Lillestrømmen og ved Nygårdsstrømmen. Protokollene ble ført av Bergen havnevesen som administrerte broåpningen. Lillestrømmen er det tidligere sundet mellom Lille og Store Lungegårdsvann. Her bygde Havnevesenet i 1867-1868 en svingbro av jern, Strømbroen. Båttrafikken gjennom sundet pågikk helt til Lillestrømmen ble fylt igjen […]

Les mer

Blåkopi av fasade med felles inngangsparti mot Thor Møhlensgate. Lokaler for kolonialbutikk og eget bakeri var også en del av første byggetrinn.

Trikkebyen er benevnelsen på et særegent boligområde på Møhlenpris i Bergen som består av to boligkomplekser bygget henholdsvis 1914 og 1924. Bygningene ligger i umiddelbar nærhet av den gamle Trikkestallen som nå er teknisk museum. Begge byggetrinn er tegnet av Olaf Jahnsen som også var ansvarlig byggmester. Olaf Jahnsen var fra før engasjert av typografene som hadde etablert byens første kooperative byggeselskap (se Typebyen) […]

Les mer


Den første arbeidsstuen for barn var etablert i 1886 i Oslo. Som mange andre sosiale tiltak på den tiden ble også arbeidet med etablering og drift av arbeidsstuer for barn til en landsomfattende bevegelse med et større overbyggende samfunnsmål. I Bergen kom den første arbeidsstuen for barn i 1905. Det var Stølens arbeidsstue. Deretter fulgte Nygaards arbeidsstue. Den ble etablert i 1908 […]

Les mer