Oppslagsverket oVe

<oVe> skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Arkivest. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale.

Utvalgte artikler


På begynnelsen av 1900-tallet var egne hjem med hage det store boligidealet, og både boligreformbevegelsen og deler av fagbevegelsen arbeidet for at denne boligformen skulle bli et tilbud til alle samfunnsklasser. Det var en vanlig oppfatning at gode boliger, og egne hjem spesielt, var med på å fremme befolkningens helse, trivsel og moral.  Se artiklene […]

Les mer


Fasadetegning av Svaneapoteket, udatert tegning, sannsynligvis fra ca. 1917-1918. Fredrik Arnesen ble født i Horten 08.01.1879 og døde i Bergen 20.01.1963. Han var utdannet ved Den kgl. Tegneskole i Kristiania. Han praktiserte som arkitekt fra 1904 og i perioden 1907-1909 var han assistent hos arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866-1926) i Bergen. Arthur Darre Kaarbø […]

Les mer


En veirett er en servitutt som gir en rettighetshaver rett til å bruke en vei eller ferdes over en annens eiendom. Veiretten kan også inneholde bestemmelser om at rettighetshaveren må være med på å dekke kostnadene til nødvendig vedlikehold og eventuelt også ta del i vedlikeholdsarbeidet. Et annet begrep for veirett er adkomstrett. Opplysninger om […]

Les mer


I hvert fall fra begynnelsen av 1800-tallet var det en «bygningsinspecteur» som hadde ansvar for å vedlikeholde byens bygninger. Dette var et borgerlig ombud, f. eks. en kjøpmann, som hadde ansvar for å føre tilsyn med offentlige bygninger, gater, plasser, belysning etc. Det overordnede ansvaret for bygningsvedlikeholdet lå hos magistraten og bygningsinspektøren måtte henvende seg […]

Les mer


Betanien sykehus blir drevet av Stiftelsen Betanien, grunnlagt av Metodistkirken. Stiftelsen begynte sin virksomhet i Bergen i 1904 og arbeidet de første årene med privat hjemmesykepleie, både i private hjem og i byens eksisterende sykehus. I 1914 åpnet stiftelsen sitt eget sykehus i en tidligere privatbolig i Kalfarveien 20. Her ble det innredet hospital i […]

Les mer


Luster sanatorium ble bygd av St. Jørgen stiftelse i Bergen og sto ferdig i 1902. Sanatoriet ligger høyt oppe i fjellsiden over Luster og tjente som tuberkulosesykehus for Vestlandet frem til midten av 1950-årene. Luster sanatorium var i sin tid et av de største spesialsykehusene i landet. Hovedbygningen er en staselig treetasjes murbygning, tegnet av […]

Les mer


Florida sykehus ble åpnet i 1937 og var tegnet av den kjente arkitekten Ole Landmark. Sykehuset var privat og drevet av St. Franciskus Xaverius- søstrene. Dette var en katolsk nonneorden tilknyttet St. Paul menighet i Bergen som helt fra 1901 hadde drevet sykehus i det nåværende Birgittahjemmet ved siden av den katolske kirken i Bergen. […]

Les mer


Vedlikeholdsavdelingen var en egen avdeling under bygnings- og eiendomsadministrasjonen i Bergen kommune fra 1919-1972 og hadde som hovedoppgave å vedlikeholde kommunale bygninger og eiendommer. For omtale av hovedadministrasjonen, se artikkelen Rådmannen for 4. avdeling. Vedlikeholdsavdelingen lå tidligere under Magistratens 1. avdeling, men ble i 1919 overført til en egen avdeling under det nyopprettede Bygningsdirektoratet. Samtidig […]

Les mer


Leiekontoret var en egen avdeling under bygnings- og eiendomsadministrasjonen i Bergen kommune fra 1919-1972 og hadde som hovedoppgave å leie ut kommunale bygninger og eiendommer. For omtale av hovedadministrasjonen, se artikkelen Rådmannen for 4. avdeling. Oppgavene med å leie ut kommunale bygninger og eiendommer ble i 1916 overført til vedlikeholdsavdelingen under Magistratens 1. avdeling. Innkreving […]

Les mer


På begynnelsen av 1900-tallet begynte Bergen kommune å engasjere seg i sosial boligbygging. Dette skjedde først i form av lånegarantier, billige tomter, gratis tilretteleggig av tomter til private byggeselskaper, senere i form av direkte kommunal boligbygging. Mye av byggeaktiviteten skjedde i Årstad, hvor kommunen hadde ervervet en del tomtearealer. Se artikkelen Kommunale bygninger. Med det […]

Les mer


Den kommunale bygningadministrasjonen i Bergen ble opprettet i 1830, og i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) vil en kunne finne opplysninger om byggeår for hus reist etter 1830, samt byggemeldte forandringsarbeider på eldre hus, utført etter dette årstallet. Denne gjennomgangen tar for seg hvordan en kan finne byggeår for et hus i Bergen, reist […]

Les mer


Fortegnelse over utstedte ildstedsattester i Bergen tidsrommet 1. april – 1. juli 1873. Fra Stadskonduktørens kopibok. En ferdigattest er et dokument fra bygningskontrollen om at et byggearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldene vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes kontroll med nybygget er avsluttet. Ferdigattester forteller altså både om alderen på en bygning og […]

Les mer


Byggeanmeldelse og tegning fra byggesaksmappen for gnr. 143 bnr. 257. Med byggesaksmapper menes her mapper hvor all saksbehandling etter plan og bygningsloven ligger samlet på adresser. Det kan være byggemelding, tegninger, ferdigattest osv. Ofte er det flere byggesaksmapper knyttet til hver enkelt eiendom, avhengig av hvilke tiltak som har blitt satt i verk og som […]

Les mer


Byggemeldingsskjema fra 1918, hentet fra byggesaksmappen for Edvard Griegsvei 18 i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen. En byggemelding er en søknad om byggetillatelse som må behandles og godkjennes av bygningsrådet, eller tidligere bygningskommisjonen/stadskonduktøren, før nærmere fastsatte byggearbeider settes i gang. Se også byggesaksmapper, bygningstegninger, bygningskommuner, ferdigattester, situasjonskart,  byggemeldinger – havneområder. Byggemeldinger for hus i de […]

Les mer


Kommunale byggesaksarkiver kan være en svært viktig kilde til bygningsopplysninger, enten det gjelder byggeår, navn på arkitekt, tegninger e.l. Denne artikkelen tar for seg bygningsdokumentasjon i tidligere Haus/Arna kommune knyttet til saksbehandling i henhold til bygningsloven. For andre kilder vises det til artikkelen Bygningsdokumentasjon i arkivene – en generell orientering. Alle de tidligere omegnskommunene til […]

Les mer


Kommunale byggesaksarkiver kan være en svært viktig kilde til bygningsopplysninger, enten det gjelder byggeår, navn på arkitekt, tegninger e.l. Denne artikkelen tar for seg bygningsdokumentasjon i tidligere Laksevåg kommune knyttet til saksbehandling i henhold til bygningsloven. For andre kilder vises det til artikkelen Bygningsdokumentasjon i arkivene – en generell orientering. Alle de tidligere omegnskommunene til […]

Les mer


Bergen parkeringsselskap feiret i 1999 25-års jubileum. Bildet er hentet fra jubileumsskriftet I løpet av 1960-årene ble trafikkforholdene i Bergen gradvis forverret og de kommunale myndighetene satte derfor i gang tiltak som tidsbegrenset parkering og parkeringsforbud i en rekke gater. I 1973 vedtok bystyret å opprette et parkeringsselskap for Bergen, og allerede året etter kom Bergen […]

Les mer


Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans,  ble etablert i Bergen i 1989 og er i dag lokalisert i Studio Bergen i Nøstegaten 119. Carte Blanche AS eies og finansieres av Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune. Kompaniet ble opprettet i Bærum, i 1984, av Jennifer Day og Tony Ferraz. Sammen med en gruppe dansere presenterte […]

Les mer


Åsanes kommunevåpen ble tatt i bruk på 1960-tallet, men ble aldri offisielt godkjent før kommunen ble innlemmet i Bergen i 1972. Åsane herred, senere Åsane kommune, var en kommune nord for Bergen, som ble innlemmet i Bergen ved kommunesammenslåingen i 1972. Kommunen ble skilt ut fra Hamre herred fra 1. januar 1904. Kommunen tilsvarer området […]

Les mer