Hva

Elevmappene inneholder informasjon som omhandler en enkelt elev sin skolegang. Det er ikke vanlig at det opprettes elevmappe for alle elever, men det skal opprettes mappe dersom det er behov for det.

Hvor

Elevmapper finnes i arkivene etter de enkelte skolene. Det kan også finnes elevmapper i skoleadministrasjonens arkiv. Hvis eleven har gått på flere skoler, kan det være elevmappe i arkivet etter hver skole. Se Lister og referanser under artikkelen Skole.

Hvilke opplysninger

Elevmappen inneholder opplysninger om elevens læresituasjon. Vanlige innslag er:

  • Søknader om støtteundervisninger, ref. Opplæringslovens kapittet 5
  • Korrespondanse mellom hjem og skole
  • Disiplinærsaker
  • Uttalelser fra skolepsykolog (før 1969) eller PPT, se Opplæringslovas § 5-6.
  • I tillegg til opplysninger om skolegangen, inneholder elevmappen ofte rapporter om elevens sosiale- og/eller helsemessige forhold og kan være av stor betydning i andre sammenhenger, f.eks. vedrørende barnevern.

Lover mv. knyttet til emne

Elevmapper er personregistre, og opplysningene som inngår i mappene skal samles inn, behandles og oppbevares i henhold til:

Klausulering og tilgang

Det er 60 års klausuleringstid på alt materiale i skolearkivene som vedrører enkeltelever. Siden det også kan være informasjon vedrørende barnevernssaker i elevmappen, jfr. Opplæringslovas kapittel 15, gjøres det oppmerksom på forskriftene til forvaltningsloven som kan medføre forlenget klausuleringstid. Forskere som ønsker å bruke yngre materiale må søke gjeldende departementer om tillatelse, jfr. Forvaltningslovens § 13 d. 

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

For den enkelte som ønsker innsyn i dokumenter om sin skolegang gjelder reglene for partsinnsyn i Forvaltningslovens § 18 med eventuelle begrensninger som følger av denne lovens § 19. For andre gjelder Forvaltningslovens § 13 -13f om taushetsplikt og eventuelle fravik fra denne, samt  § 12 i samme lov som gir en parts advokat eller fullmektige tilgang på opplysninger etter de rammene som loven setter.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Henvendelse om innsyn i elevmappe skal normalt fremmes skriftlig. Bruk skjema for innsyn i personopplysninger. Se forøvrig Innsyn.

Problemer

Det finnes dessverre ikke noe sentralt skoleregister med informasjon om elever og hvor de gikk på skole. For et positivt resultatet av søket, er det viktig at opplysninger kunden gir som tid, navn, navneendringer, fødselsdata o.l. er korrekte. Det er kunden selv som er informanten her.

Opplysninger hos andre

De enkelte skolene som ikke har avlevert materiale til Bergen Byarkiv oppbevarer sitt arkiv selv. Her kan nettsidene til Bergen kommune være til hjelp for å finne rett skole eller kommunale skolemyndighet.

Hordaland fylkesarkiv oppbevarer enkelte arkiver etter videregående skoler i fylket etter 1972.

Ved Statsarkivet i Bergen finnes bl.a. arkivet etter Bergen Katedralskole. Her er også arkivene fra universitetet og høyskolene. For en del spesialskoler finnes elevmateriale både ved Statsarkivet, departement og ved Riksarkivet.

Lister og referanser

Se Lister og referanser i artikkelen Skole.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

43 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *