Hva

Fødejournalen er den fødende sin pasientjournal og inneholder opplysninger som er av stor helsemessig betydning for mor og barn under og umiddelbart etter fødselen. Se også jordmorprotokoller.

Hvor

Ved byarkivet finnes det fødejournaler fra det tidligere Lasarettet i Sandviken (Sandviken sykehus) fram til 1968

Lasarettet i Sandviken (Ladegårdsgaten 65) ble reist i 1890 med Schak Bull som arkitekt. Sykehuset ble opprinnelig oppført som epidemilasarett med bl.a. desinfeksjonsanstalt og eget interneringslokale. Sykehuset hadde opp gjennom tiden forskjellige pasientgrupper, men fungerte fra 1920 som Det kommunale fødehjem. Fra 1926 ble fødende henvist til Kvinneklinikken og sykehuset ble igjen til Epidemilasarettet, hvilket har gitt det navnet Lasarettet på folkemunne.  I 1938 ble sykehuset igjen reservert for fødende og hadde denne funksjonen fram til 1968 hvor det  ble nedlagt som fødehjem.  I dag har det navnet Ladegården sykehjem.

Hvilke opplysninger

I fødejournalen finnes opplysninger om den fødende sin helse og eventuelle forhold som kan virke inn på forløpet av fødselen og på barnets helse. Her finnes opplysninger om forløpet av tidligere fødsler som er viktig informasjon til helsepersonellet som bistår den fødende. Man finner opplysninger om barnets mål , vekt og generelle  helsemessige forhold i den første tiden etter fødselen.  Ernæringsmessige forhold for barnet og vekstkurve for dagene på sykehuset er også viktige opplysninger. Dette kan vise seg å  være viktige medisinske opplysninger i forbindelse med  utvikling av sykdom seinere i livet.

Lover mv. knyttet til emne

Den 21. nov. 1810 kom det et reglement for jordmorvesenet som fastsatte at  jordmødrene hadde plikt å føre fødejournal.  Både barsel- og barnedødeligheten var stor og det holdt ikke lenger at bare ukyndige skulle assistere under fødsler. Faren for infeksjoner var stor og dødeligheten høy både for mor og barn.  Jordmødrene var ansatt og lønnet direkte av  amtmannen. Jordmorloven av 1898 fastslo for byenes vedkommende at magistrat eller formannskap skulle  tilsette jordmoren. Dermed ble jordmorvesenet kommunalt og kom inn under Sunnhetsvesenet (Helserådet). Opplysninger fra fødejournalen ble overført til Helserådet, og fremkommer der i  fødselsmeldingene.  Endringslov i 1937 tilla jordmødrene nye oppgaver, bl.a. kunne hun pålegges å utføre spedbarnskontroll, tjenestegjøre på fødehjem m.m.

I dag er det Lov om helsepersonell som er retningsgivende for jordmødre.
Hvordan føring av pasientjournal skal gjøres følger av forskrift om føring av medisinsk fødselsregister. Hvilke registre, og hvem som skal føre disse,  følger av Helseregisterlovens § 8 og 9

Klausulering og tilgang

Pasientjournaler er klausulert. Se Innsyn. Forskere som ønsker tilgang til materiale må søke tillatelse hos vedkommende departement.

Fødejournalen er delt mellom opplysninger om mor og barn. Mor kan få innsyn i hele sin journal. Barnet kan få opplyst sitt fødselstidspunkt, samt helsemessige opplysninger som vedkommer det. Det vil si mål, vekt, utvikling de første døgnene og opplysninger om forhold rundt fødselen som kan ha innvirkning på dets egen helse.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Henvendelse skal skje skriftlig. Hvis det er spørsmål om fødselstidspunkt er det viktig at mors navn og fødselsdato er oppgitt. Journalene er arkivert alfabetisk etter mors navn. Vi må prioritere forespørsler som er av helsemessig karakter og gjør oppmerksom på at forespørsler om fødelsestidspunkt ikke kan prioriteres så høyt som ønskelig.

Opplysninger hos andre

Eldre fødejournaler fra Kvinneklinikken i Bergen er overført til Statsarkivet i Bergen, nyere finnes fortsatt ved sykehuset. Journaler fra fødeavdelingen ved Betanien sykehus finnes ved sykehuset.

Lister og referanser

  • BBA A-2047 Sandviken sykehus (Lasarettet)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *