Hva

Riktignok har samfunnet forandret seg så mange måter, men en ting som alltid har vært aktuelt og er det fremdeles, er arveforhold. Det er vel få spørsmål som i større grad har hatt innvirkning på familieforhold og  vennskap enn nettopp arvestrid. Her har Overformynderiet kommet inn opp gjennom tidene, til glede for noen og forbitrelse for andre.

Byene hadde gamle ordninger vedrørende overformynderi, lagt til Magistraten, senere valgt av Magistrat og Formannskap. I 1770-årene kom bestemmelser om at overformynderivirksomhet på landet skulle ivaretas av sorenskriveren.  Ved en lovendring i 1857 ble også overformynderiene i landkommunene kommunale.

Overformynderiet sin  oppgave er å sørge for at umyndiges eiendom eller midler ikke blir benyttet eller forvaltet  på en måte som forringer verdien for eieren. Eieren kan være umyndiggjort på grunn av sykdom eller være forhindret av andre gunner fra å kunne ivareta arven, men det vanligste er at eieren er umyndig på grunn av alder. Myndighetsalderen er nå 18 år. I perioden 1969 – 1979 var myndighetsalderen 20 år og før 1969 var den 21 år.

Pengebeløp settes på bankkonto i godkjent bank, og andre former for aktiva  føres inn i regnskapsbøker, kalt ruller. Dersom en verge eller hjelpeverge er formynder, skal navnet på denne fremgå i overformynderiets ruller.

Hvor

Bergen Byarkiv har mottatt en rekke arkiver fra overformynderiet i Bergen og de tidligere omegnskommunene. Materialet er fra tidsperioden 1849 – 1977, men varierer noe fra arkiv til arkiv. Det eldste materialet er fra Fana Overformynderi med ytterår 1849 – 1964. For Bergen bys vedkommende, er ytterårene 1857-2013. Se ellers Lister.

Hvilke opplysninger

I Overformynderiets ruller finner vi nedtegninger av navn og fødselsdata for den umyndige. Midler, arvesum, arvelaters klausuler hvis det finnes, arvetakers navn og fødselsdata, grunnen til at Overformynderiet trådte inn og når det skal opphøre å virke, eller ved oppnådd alder. Eventuelle søknader fra verge eller hjelpeverge til Overformynderiet  dersom det har vært nødvendig å gjøre bruk av deler av midlene, Vergemålslovens § 56.

Lover mv. knyttet til emne

Ut over hele 1700-tallet kom det mange distriktsvise forordninger vedrørende overformynderiets administrative plassering. Vi skal her bare gå inn på de forordninger som gjalt for Bergen med omland (Bergen stift):

 • Reskript av 9. des. 1773  legger ansvaret for overformynderiet i landdistriktene i stiftet til sorenskriverembete.
 • Reskript av 7. feb. 1794  gir retningslinjer for overformynderiets regnskap m.m.
 • Lov av 28. sept 1857, om endring i reglene for bestyrelse og behandling av umyndiges midler. Loven førte til at Overformynderivirksomheten for landistriktenes vedkommende ble flyttet fra sorenskriveren til formannskapet og ble dermed en kommunal virksomhet.  
 • Lov av 25. april 1863, om endring i reglene for bestyrelse og behandling av av umyndiges midler. Denne loven førte til at vi i tillegg til den Store rullen fikk en Mindre rulle (Liten rulle). Loven bestemte at umyndiges midler under en viss sum (den gang 40 spd) ikke trengte samme kontroll og desisjon som den Store rullen.  Arvesummer som ble innført i den Lille rullen kunne disponeres av vergen og gå til dekning av myndlingens utgifter.

De aktuelle lovene i dag er:

 • Vergemålsloven av 22.04.1927 med siste endringer den 17.07.1998.
 • Vergemålsloven av 26.03.2010
 • For den umyndige som er under 18 år gjelder Vergemålslovens § 1,
 • I forhold til arveoppgjør gjelder  Arvelovens § 10 om særkullsbarn.

Klausulering og tilgang

Det er i utgangspunktet 60 års klausul på generelt innsyn i arkivmateriale i henhold til Forvaltningsloven.  Forskning i slikt arkivmateriale følger av  Forvaltningslovens § 13 d og det må søkes tillatelse fra vedkommende departement.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

For den enkelte involverte gjelder regler for partsinnsyn i saken i hht:

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Det er nødvendig med skriftlig henvendelse.  Kopier av rullene med nødvendige opplysninger eller et sammendrag av opplysningene i brevs form sends kunden i rekommandert post.

Opplysninger hos andre

Statsarkivet i Bergen har arkivmateriale fra Overformynderiet i Bergen fra 1680  –  1858.

Lister og referanser

Materialet består av følgende tilvekster:

 • BBA A-0298 Bergen kommune. Overformynderiet. Ytterår  1857 -2013
 • BBA A-0314 Årstad kommune. Overformynderiet. Ytterår 1859 -1915
 • BBA A-0363 Fana kommune. Overformynderiet. Ytterår 1849 -1964
 • BBA A-1265 Åsane kommune. Overformynderiet. Ytterår 1923 – 1966
 • BBA A-1567 Laksevåg kommune. Overformynderiet.
 • BBA A-1772 Haus/Arna kommune. Overformynderiet. Ytterår 1851 – 1956

Tilvekst T-1721 består av ruller over umyndige. Tilvekst T-3059 inneholder journaler over umyndige og verger, kapitalforvaltning, bla. med legater og forvaltning av disse, dvs. et mer saksorientert arkiv i tillegg til rullene.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *