Hva

Første og konstituernede møte i Styret for Morgensol <P>»Som det av Laksevaags sognestyre i møte valgte styre for det oprettendes barnehjem i Holen samledes undertegne til møte i hjemmets&nbsp;eiendom d. 15.11.1914.&nbsp; Hr. I. Sakariassen var forhindret fra at være tilstede.&nbsp; Til formand valgtes lærer E.O. Follesöe og til nestformand kjøbmann L. Thomassen.&nbsp; Man blev enige om at foreta en tur til Sandvikens barnehjem for at se paa indrednigen og stellet forøvrigt ved hjemmet. </P> <P>Laksevaag, 15/11-1 E.O. Follesöe, H. Nygaard, Kanutta Larsen, Jacob Joh. Larsen»</P> <P>»Møte 15/11915. Kjøbmann Jacob Joh. Larsen var fraværende på reise.&nbsp; Man blev enig om at møte paa hjemmet&nbsp; søndag 24.1. Man besluttede at tilskrive hr. Larsen for at&nbsp; forhøre&nbsp; hvormeget av det i Hjemmet staaende inventar skulde tilfalde hjemmet. </P> <P>Den 15/1-15</P> <P>E.O Follesöe, H. Nygaard, I. Zakariassen,&nbsp; Kanutta Larsen»</P>

Laksevåg sognestyre behandlet 02.10.1914 et tilbud fra kjøpmann Jacob Larsen, «..om å skjenke endel av sin eiendom Kringsjå til kommunen til et barnehjem.»  I tilbudet het det at «hjemmet skulle være for foreldreløse barn eller barn fra hjem som er således beskaffen at de ikke har det godt…».  Sitatet er hentet fra en oppsummering om barnhjemmets historie, funnet i arkivet etter Laksevåg Formannskap. Av statuttene for barnehjemmet går det fram at » Maalet er at give slike barn en god og kristelig opdragelse». I skyldsetningsforretning av 25.11.1914 heter det bl.a. at «….Parcellen som er bebygd skal hede Laxevaag barnehjem «Morgensol».»  Hjemmet ble satt i drift i august 1915 med 12 barn.

I 1926 ble barnehjemmet påbygd. Det ble foretatt en ny utvidelse i 1937 og hjemmet fikk nå plass til 23 barn. De fleste barna var foreldreløse og fra to år og oppover. Barnehjemmet ble sterkt skadet under bombingen av Laksevåg i 1944, men ble satt i stand og gjenåpnet i august 1945. På 1950-tallet begynte barnetallet å synke, og mellom 1954 og 1960 var det gjennomsnittlig inntil 12 barn ved hjemmet. De fleste barna var fra Laksevåg kommune, men det ble også tatt i mot barn fra andre kommuner.

Etter kommunesammenslutningen i 1972 ble Morgensol overtatt av Bergen kommune. I 1981 ble ansvaret for Morgensol overført til Hordaland fylkeskommune. I 1988 skiftet barnehjemmet navn til Kringsjå barnehjem. I dag har institusjonen navnet Fosterhjemstjenesten i Bergen, avdeling Kringsjå ressurssenter og den har adresse Øvre Holen 33.

Hvor

Statutter for Laxevaag barnehjem, Morgensol, side 1 <P>Møte i barnehjemmets eiendom fredag 11. juni. Hr. Larsen og&nbsp; Thomassen fraværende.&nbsp; Ref. nedenstaaende statuter vedtat i sognestyremøte 3die Juni samt instruks for betjeningen vedtat av sognestyre i samme møte: </P> <P><U>Statuter </U>for Laksevaags sogns barnehjem «Morgensol».</P> <UL> <LI>§1. Barnehjemmet har til formaal at anta til opfostring barn, der&nbsp; enten er far- eller morløse eller paagrund av forældrenes forhold og manglende evne til at ta sig av dem.&nbsp; Maalet er at gi saadanne en god og kristelig opdragelse. <LI>§2. Der betales intet for&nbsp; barnenes ophold paa hjemmet. Dog kan under særegne omstændigheter barn optas mod et aarligt bidrag, hvis størrelse fastholdes av bestyrelsen. <LI>§3. Barn under 2 år optas i regelen ikke.&nbsp; Bestyrelsen kan dog herfra gjøre undtagelse naar tvingende omstændigheter er til stede. Barnene forblir i regelen paa hjemmet til de er konfirmerede, hvorefter det paahviler bestyrelsen i forening med bestyrerinden at søke dem anbragt i passende livsstillinger. <LI>§4. Bestyrelsen, der vælges av&nbsp; Laksevaags sognestyre bestaar av&nbsp; 5 mænd og 2 kvinder.&nbsp; De vælges for et tidsrum av 3 år, hvorefter de kan gjenvælges. Bestyrelsen&nbsp; vælger av sin midte formand og varaformand. <LI>§5. Bestyrelsen har at raade over at&nbsp; barnehjemmet svarer til sin bestemmelse og ledes i kristelig aand………</LI></UL> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>

Bergen Byarkiv har mottatt noe arkivmateriale etter barnehjemmet Morgensol (A-1564), men materialet er svært fragmentarisk. Mesteparten av arkivet etter Morgensol er oppbevart ved Fylkesarkivet i Vestland.

Vedtak om plassering av barn kan finnes i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

I de kommunale arkivene vil det også finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Hvilke opplysninger

Materialet som Bergen Byarkiv har mottatt etter Morgensol består av forhandlingsprotokoller fra perioden 1914-1964, en inventarfortegnelse og noe regnskapsmateriale.

Lover mv. knyttet til emne

Se Barnevern.

Klausulering og tilgang

Klausuleringstiden for personsensitivt arkivmateriale i barnevernsaker er 100 år, jfr. Forskrift til forvaltningsloven 15.12.2006. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om innsyn i barnevernsaker skal være skriftlige.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Mesteparten av arkivet etter Morgensol er oppbevart ved Fylkesarkivet i Vestland.

Lister og referanser

  • BBA A-1564 Laksevåg Barnehjem, Morgensol
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *