Hva

Med bedrifter mener vi arbeidsplasser som har til formål å produsere en vare eller en tjeneste. Bedriften kan ha fra en til mange ansatte. Varen som blir produsert kan være en konsumentvare, som går direkte til forbruker, eller en vare som selges med tanke på videreforedling. Tjenesten kan være rettet mot andre bedrifter eller mot enkeltmennesker. Det kan være tungindustri, småvareproduksjon eller tjenesteyting.

De fleste bedriftsarkiver som er tatt hånd om og oppbevart ved Bergen byarkiv stammer fra bedrifter som har gått konkurs eller blitt avviklet, men noen er også høyst levende og aktive i det bergenske næringsliv. Bedriftene er lokalisert til Bergen og omegn.

De eldste bedriftsarkivene byarkivet oppbevarer er handelsarkiver etter de såkalte Nordlandshandlerne. Deres arkiver går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet, men den store mengden, og systematikken i arkivene, kommer først på begynnelsen av 1800-tallet. Den eldste produksjonsbedriften vi har arkivmateriale etter er Alvøen Papirfabrik. Her finnes fragmenter fra sent 1700-tall, men mengden begynner på 1820-tallet. Fra 1850-tallet og framover har byarkivet mange bedriftsarkiver.

Bedriftsarkivene tilhører de fleste kategorier, med en overvekt innen tekstil-, transport-, byggerelaterte-, næringsmiddel-, handels- og avisbedrifter. Se Lister og referanser nedenfor.

Hvor

Opplysninger om den enkelte bedrift kan finnes både i bedriftens eget arkiv og i andre kilder. Flere av de store produksjons- og handelsbedriftsarkivene i Bergen er tatt hånd om, se Lister og referanser. I tillegg finnes mange arkitektarkiver, se Arkitekttegninger, og små bedriftsarkiver av ulike kategorier. Arkivene er registrert på navnet på bedriften, dvs. arkivskaperen. Noen bedrifter har endret navn mange ganger. Arkivskapernavnet vil da som regel være navnet på bedriften på det tidspunktet arkivmaterialet ble avlevert til Bergen byarkiv. Det vil være en fordel å kjenne til alternative historiske navn ved et søk.

I tillegg til i eget arkiv, vil en finne opplysninger om bedrifter i arkivene etter bedriftens kunder og leverandører, bransjeorganisasjoner den har vært medlem i, samt i en rekke offentlige arkiver. Fabrikktilsyn og Firmaregister nevnes spesielt her.

Også vår samarbeidspartner ArkiVest oppbevarer mange bedriftsarkiver, fortrinnsvis etter bedrifter som fortsatt eksisterer og eier sitt arkiv selv.

Hvilke opplysninger

Hvilke opplysninger som finnes, avhenger av hvor komplett arkivet var da det ble avlevert. Dersom bedriftsarkivet er tilnærmet komplett, vil det inneholde protokoller fra generalforsamlinger, styreprotokoller, forskjellige møtebøker, kopibøker, postjournaler m.m.

Videre finnes gjerne dokumentasjon av bedriftens produksjonsprosesser, innkjøp av råvarer, produksjonsdata, kundekorrespondanse og annen korrespondanse. I noen tilfeller rommer arkivet vareprøver og eksempler av vareutvalget. Her forekommer reklamemateriell, salgsopplysninger og regnskapsmateriale.

Innholdsrike bedriftsarkiver består også av dokumentasjon av samarbeidsfora for bedriften på nasjonalt og/eller internasjonalt plan, samt dokumentasjon av interne samarbeidsfora.

Dernest kan man finne personalopplysninger, informasjon om HMS-arbeid, fagforeningsarbeid (ikke fagforeningens arkiv, se her Fagforeninger), og om ulike velferdstiltak m.m. Store bedrifter har også ofte interne meldingsblad.

Og endelig finnes ofte bilder og tegninger av bygninger, produksjonsutstyr og produksjonsprosesser m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Noe personømfintlig materiale finnes. Dette må det søkes spesiell tilgang til. Noen opplysninger regnes som bedriftshemmeligheter. En del materiale er beskyttet av åndsverksloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Et kjennetegn ved bedriftsarkivene er at mange av arkivene har blitt samlet inn på kort tid i et hektisk miljø knyttet til en konkurs eller ved at lokalene skal frigjøres til annet bruk. En har derfor kort tid på seg til å reagere, og innsamlingsprosessen foregår ikke så kontrollert som en skulle ønske. Dette medfører at ordningsgraden av arkivene i det de kommer inn ofte kan være relativt kaotisk. Arbeidet med å få disse arkivene i en publikumsvennlig orden vil derfor ofte være svært ressurskrevende. Noen av disse arkivene vil med andre ord være tilnærmet utilgjengelig for publikum inntil de blir ordnet. Vi vil imidlertid være behjelpelig så langt vi kan med det materialet som er delvis ordnet. Ordningsgraden på et arkiv gjenspeiles i lister og framfinningstid.

Noen bedrifter ønsker klausulering omkring deler av sitt arkiv pga. konkurransemessige eller reklamerelaterte forhold.

Deler av arkiv kan være unntatt fra publikum pga. fysisk dårlig tilstand.

Litteraturhenvisning

 • Det Norske Næringsliv. Bergen fylke. Bergen 1945
 • Ertesvaag, Egil: Bergen bys historie III. Bergen 1982
 • Fasting O.W. m.fl. (red): Bergens Nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Kristiania u.å. (ca. 1913)
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen bys historie II. Bergen 1979
 • Fossen, Anders Bjarne og Tore Grønlie: Bergen bys historie, bind IV, Bergen 1985
 • Hartvedt, Gunnar Hagen : Bergen Byleksikon, Kunnskapsforlaget 1999
 • Sandberg, Øystein: Bergensk håndverk og industri gjennem hundre år. Bergen 1945

Opplysninger hos andre

I Bergen har Universitetsbiblioteket og flere museer bedriftsarkiver, eller fragmenter av slike. Særlig har Sjøfartsmuseet arkiver tilknyttet skipsfart, skipsbygging og beslektede næringer.

Ellers oppbevarer de andre arkivinstitusjonene i Bergen bedriftsarkiver, dette gjelder Fylkesarkivet i Vestland og Statsarkivet i Bergen. Ved Statsarkivet finnes også et Handelsregister over bedrifter i Bergen for årene 1875-1944. Etter 1944 må opplysningene søkes i Brønnøysundregistrene.

Mange arkivinstitusjoner ellers i Norge har materiale fra bedriftsarkiver. I tillegg har mange museer også bedriftsarkiver knyttet til sitt nærmiljø eller sitt spesialiserte fagområde.

Lister og referanser

Det er store kvalitetsforskjeller på listene, avhengig av ordningsgrad. De fleste arkitektarkivene har lister, se Arkitekttegninger. De fleste store bedriftsarkivene har også lister, noen er tilgjengelig i databasen Asta. En del arkiver har ingen lister. Følgende bedrifter har arkiver med arkivlister eller fragmenter av arkivene hos oss (2003):

 • A-0143: Alvøens Papirfabrik A/S (Uten liste, men grovordnet)
 • A-2673: Hansa Bryggeri A/S (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-0091: Arne Fabrikker AS (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-0525: Beyer, J.D., boktrykkeri og bokbinderi (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-1215: Stolz-Røthing (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-1619: Salhus Tricotagefabrik A/S (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-2937: A/S Trengereid Fabrikker
 • A-2938: A/S Cebelle-Trengereid (Uordnet)
 • A-0104: C. Irgens & Sønner Repslageri (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-1759: Bergen Lysverker (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-1704: Solheimsviken AS (Uten liste, men grovordnet)
 • A-0132: A/S Sundt & Co m/datterselskaper (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-2841: Fløibanen A/S (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-0236: Hotell Rosenkrantz (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-0929: Bergen Gassverk (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-2875: Bergen Renholdsverk (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-0556: Merinospinneriet (fragment av arkivet) (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-0680: Rosendahls Industrier A/S tekstil og repslager (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-2685: Bernt Iversen & Søn A/S, Bøttefabrikken (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-2686: Bernt Iversen & Søn A/S, Nettingfabrikken (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-0863: Morgenavisen A/S (Liste i Byarkivets ekspedisjon)
 • A-1881: Bergens Tidende (fragment av arkivet, grovordnet)
 • A-2174: Bergens Arbeiderblad / Bergensavisen (Fotoarkivet)
 • A-2261: Gula Tidend: (grovordnet)
 • A-1753: Glass Knag (fragment)
 • A-1777: A/S Henry Karlsen (fragment)
 • A-1790: Knag, Christoffer og Alf, snekkermestre
 • A-2838: AGMA A/S
 • A-1826: J.A. Sannem A/S
 • A-1869: Snekkermester Ingvald Skjelbred
 • A-1879: AEG
 • A-2129: A/S Fløirestauranten
 • A-2299: Nydeggers Conditori
 • A-2282: Reimers Conditori
 • A-2300: Solhaug Gartneri
 • A-2306: J.H. Nævdal A/S
 • A-2382: Ansgar Carlsens Boktrykkeri
 • A-2839: Norske Plateprodukter A/S
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *