Hva

De første ansatser til faglig organisering i Bergen fant sted på 1870-tallet, men det var først i 1885/86 med Sophus Pihls innsats at fagorganisering slo igjennom her. Med fagorganisering mener vi her organisering/sammenslutning av arbeidstakere. Disse organisasjoner håndterer arbeidstakeres (arbeidsselgeres) rettigheter i forhold til arbeidsgivere (arbeidskjøpere). Noen er knyttet til Landsorganisasjonen (LO), andre er uten partipolitisk tilknytning. De fleste fagforeninger organiserer tradisjonelle arbeider- og håndverkeryrker, men også andre (nyere) yrkesgrupper er representerte med fagforeninger.

Under begrepet fagforeninger mener vi overordnede sammenslutninger som organiserer arbeidstakere på flere arbeidsplasser. Disse har gjerne et visst felles arbeid og/eller en felles utdanningsbakgrunn. I tillegg regner vi tradisjonelle klubber også som fagforeninger. Det vil si fagforeninger som er knyttet til en enkelt arbeidsplass.

Hvor

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen og Bergen Byarkiv har mottatt et stort antall av de fagforeningene som har vært i Bergen, med en særlig god dekning blant de LO-tilknyttede forbundene.

Mange fagforeninger har egne avdelinger for ungdom eller lærlinger. Videre har noen foreninger knyttet til seg sosiale, kulturelle eller opplysende virksomhet. Dette kan være en understøttelsesavdeling, et kor, et idrettslag, en opplysningsavdeling osv. Disse er gjerne registrerte som egne arkivskapere. Videre har mange fagforeninger samarbeidsfora med «sin» bedrift eller næringsgrupper. Disse kan finnes som egne arkivskapere, men fragmenter av slike kan også finnes i de andre omtalte arkivene.

Hvilke opplysninger

Arkivene kan inneholde møtebøker fra generalforsamlinger, styremøter, medlemsmøter og fra utvalg og grupper. Her er medlemsprotokoller og protokoller fra samarbeidsmøter med bedriftsledelsen. Videre kan her være materiale knyttet til forhandlinger om lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø. Dessuten ser en ofte materiale som dokumenterer arbeidskonflikter. Videre vil der være generell korrespondanse, rundskriv fra sentralorganisasjonen og materiale tilknyttet opplæringsvirksomhet og kompetansehevende tiltak.

Noen fagforeninger har også fane eller faner.

Enkelte arkiver inneholder noe fotomateriale. Dette er stort sett bilder av tidligere ledere, bilder fra landsmøter eller bilder fra sosiale sammenkomster. Bildene er i liten grad registrerte.

Lover mv. knyttet til emne

 Klausulering og tilgang

De fleste arkivene er fritt tilgjengelige, men det er også en del der en må søke foreningens styre om tilgang. Noe materiale av personsensitiv karakter må det søkes tilgang til. Dette gjelder f.eks materiale med arbeidstvister der enkeltmedlemmer er involvert. Her vises til Lov om personopplysninger.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Henvendelser til Lokalhistorisk Arkiv i Bergen eller Bergen Byarkiv. Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Mange fagforeningsarkiver har vært splittet opp og oppbevart på mange steder. De er gjerne kommet inn til oss i flere omganger, og med lange mellomrom. En god del materiale mangler. Prioriteringen har vært å sikre og å ta imot materiale, det er ikke alltid det har vært ressurser til ordning og listeføring samtidig. Mange av arkivene er derfor lite ordnet eller helt uordnet, slik at framfinning tar lang tid og det kan være vanskelig å orientere seg i materialet.

De fleste arkivene er små, slik at det er relativt lett å orientere seg i dem, men man er avhengig av å bla igjennom hele arkivet.

Opplysninger hos andre

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek har arkiver fra mange organisasjoner/foreninger av nasjonal karakter.

Noen museer har fagforeningsarkiver. Dette gjelder særlig museer som er spesialisert til et fagområde, og som da har foreningsarkivene for tilknyttet virksomhet.

I noen grad kan også lokale museer ha slike arkiver fra sitt lokalmiljø.

Lister og referanser

Noen foreninger har gode lister, mens andre har grovt skisserte lister på papir og noen er helt uten lister.

Liste over fagforeningsarkiver ved Lokalhistorisk Arkiv i Bergen/Bergen Byarkiv pr. 22.04.2003.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *