Hva

Mange kjenner seg sikkert igjen i denne situasjonen...
Mange kjenner seg sikkert igjen i denne situasjonen…

Tannlegejournaler – eller tannlegekort  –  fra de kommunale  skoletannklinikkene  i og rundt Bergen er avlevert til Bergen byarkiv. Det er god dokumentasjon for elever født før 1965. Tannklinikken for skolebarn ble åpnet den 07.10.1912 på Nygård skole.  Den  fungerte fram til 1984 og sørget for at skolebarn fikk frivillig gratis tannpleie. Ideen kom opprinnelig fra Freiburg i Tyskland, hvor dosent Röse hadde gjort en undersøkelse blandt skolebarn og soldater og funnet tannhelsetilstanden foruroligende.  I 1903 ble den første kommunale tannklinikk for skolebarn åpnet i Strassburg.  I Bergen vedtok bystyret den 10. juni 1912 at gratis tannbehandlingen skulle gjelde,  » Alle i Bergen boende  elever av kommunale, offentlige og private barneskoler».  Da Lov om tannhelsetjenester av 03.06.1983 trådte i kraft 1. januar 1984  overtok fylkeskommunen  ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvor

Bergen byarkiv har mottatt tannlegearkivet fra tannklinikker i Bergen kommune og omegnskommunene før 1972.  Journalene er ordnet alfabetisk innenfor det året eleven ble født. Vi har tannlegejournaler fram til fødte i 1965-66, dvs. de som er ferdigbehandlet av skoletannklinikken før 1984. Det finnes også noen journaler for litt senere fødte elever, men svært lite.  Alle tannlegejournaler fra skoler i og omkring Bergen ble samlet opp ved Tannklinikken på Nygård skole. Da Nygård skole ble ungdomskole, førte dette til  en  desentralisering av skoletannklinikkens virksomhet til bydelene.  Arkivmaterialet ble ikke lenger sendt inn til Nygård tannklinikk, men ble samlet distriktsvis og fikk  betegnelsene

 • Tannklinikken Nord   (Eidsvåg/Åsane),
 • Tannklinikken Sør     (Fana og tildels Arna, bl.a Heldalen skole)
 • Tannklinikken Vest    (Laksevåg, Loddefjord; mangelfull).

Hvilke opplysninger

Traumejournaler er mye etterspurt og er av stor verdi for kundene
Traumejournaler er mye etterspurt og er av stor verdi for kundene

Tannlegejournalen inneholder opplysninger om alle tannlegebesøk eleven har hatt fra 1. klasse og ut folke-(grunn)skole.  Nyere journaler er vedlagt røntgenbilder. Noteringer vedrørende tannskader, reguleringer o.l. fremkommer i journalene.  Spesielt viktig er det å konstatere tannskader som har skjedd i skoletiden og genetisk manglende grunnlag for tanndannelse (agnesier).  Det vil si at  pasienten aldri har fått en eller flere blivende tenner.  Verken tannskader eller mangel på tenner behøver å være et problem innenfor det tidsrom hvor pasienten er skoleelev.  Men det viser seg at skader og mangler ofte blir et problem med tiden.  Tannlegejournalen er derfor et juridisk meget viktig dokument.  Innen rettsmedisinen kan tannlegejournalen være det eneste hjelpemiddel som kan identifisere en død person.  Spesielt gjelder dette ved druknings- og  brannulykker og i tilfeller der det tar lang tid fra døden har inntrådte til obduksjonen kan finne sted.

Lover mv. knyttet til emne

Den 28 juli 1949 fikk vi lov om folketannrøkt, men før dette var gratis tannlege for skolebarn nedfelt i skolelovgivningen fra 1936. Ved lov om tannhelsetjenester av 3. juni 1983 ble ansvaret for folketannhelsetjenesten overført fra kommunene til fylkene.

Se også kapittel om Lover og pasientretter under

Klausulering og tilgang

Som for alle saker av personsensitiv karakter gjelder det at den saken angår  har rett til innsyn i egen journal. Tannleger som henvender seg på vegne av pasient har tilgang på tannlegejournal. Trygdeetaten kan også rekvirere journaler for å bedømme erstatningssaker, refusjoner for utført behandling  eller gratis tannbehandling.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Tannlegejournaler er sjeldent personsenitive i strengeste  forstand, men er likevel å regne for en pasientjournal. Det hender det forekomme personsensitive kommentarer vedrørende pasienten eller noteringer om sosiale forhold o.l. på journalen.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Forespørsel skal være skriftlig. Tannlegejournalen er en pasientjournal ifølge helseregisterloven. Journal kan rekvireres av pasienten selv, tannlege og trygdeetaten og sendes vanligvis i kopiform. Dersom det er røntgenbiler knyttet til en journalen, lånes originaldokumentet ut til pasientens tannlege, ev. til trygdeetaten.

Problemer

Arkivet er ordnet alfabetisk innenfor elevens fødselsår. Dessverre er det en del journalmateriale som mangler. Som oftest gjelder dette årskull fra skoler i de tidligere omegnskommunene  og fra enkelte tannklinikker.

Opplysninger hos andre

Tannlegejournaler for personer født etter 1965-66 er samlet i hvert enkelt tannlegedistrikt.

Eldre materiale fra Arna bydel , det vil si materiale fra før lovendringen i 1983 er vanskelig å lokalisere. Tannklinkken i Arna ble fylkeskommunal i 1980 og spørsmål vedrørende tannlegejournaler etter den tid kan rettes til fylkestannlegen.

Etter omleggingen i 1983 er arkivansvaret overdratt til fylkeskommunen, og fylkestannlege har overordnet ansvar.

Lister og referanser

Følgende skoletannlegearkiver er avlevert til Bergen byarkiv:

 • A-1103  Fana kommune. Skoletannklinikken
 • A-1353  Laksevåg kommunale skoletannklinikk
 • A-1990  Eidsvåg Skoletannklinikk
 • A-2074  Bergen kommunes tannklinikk for skolebarn
 • A-2112 Skoletannklinikken Håstein skole
 • A-2113  Bergen kommunale skoletannklinikk, Fridalen skole
 • A-2126  Skoletannklinikken Kaland skole
 • A-2278  Åsane kommunale skoletannklinikk
 • A-2433  Bergen kommunale skoletannklinikk, Slettebakken skole
 • A-2436  Bergen kommunale skoletannklinikk, U. Pihl skole
 • A-2472  Rolland / Storåsen skoletannklinikk
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *