Hva

Rottekrigen 1949

Begrepene rottekrig, rotteutrydding og rottebekjempelse brukes alle om det offentliges arbeid for å bekjempe rotteplagen og utrydde rottene. I Bergen har sunnhetskommisjonen, senere helserådets miljøhygieniske kontor og nå Næringsmiddeltilsynet og miljørettet helsevern vært drivkraften for dette arbeidet.

Gjennom Bergen sunnhetskommisjon (senere helserådet) sine årlige beretninger kan vi følge utviklingen i kommunens arbeid med rotteutryddingen, vi kan lese om klager fra enkelte strøk og bydeler, om tiltakende rotteplager og eventuelt om nedgangen i bestanden.

Ifølge disse årsberetningene var det først fra midten av 1920-tallet at kommunen startet systematiske rotteutryddingsaksjoner. På 1940-, 50- og 60-tallet var det to årlige rotteaksjoner i Bergen, organisert av Helserådet. Den første aksjonen, i april/mai, gikk først og fremst på byens havneområder. På høsten var aksjonen rettet mot huseierne i byen. Siden denne aksjonen foregikk distriktsvis i Bergen kunne den foregå i opptil to måneder. Etter kommunesammenslåingen i 1972 ble aksjonene samkjørte og periodene utvidet.

5. juli 1946 kom Lov om rottebekjempelse, og den forpliktet alle huseiere om å bekjempe rotteplagen. Utlegging av rottegift kunne bare foretas av eieren av eiendommen, bestyrer eller vaktmester, eller en rotteutrydder godkjent av helserådet.

For hvert år måtte de privatpersoner og firmaer som ønsket autorisasjon som rotteutryddere søke skriftlig til Helserådet. Gjennom annonser i avisene informerte Helserådet om starttidspunkt, nødvendigheten av og gjennomføringen av rotteaksjonen og om hvilke firmaer/privatpersoner som hadde godkjent autorisasjon.

Faren for rottepest nødvendiggjorde dessuten kontroll av utenlandske skip ved anløp Bergen, der godkjente skip fikk utstedt egne rottesertifikater. Rotteutryddingsaksjoner har også vært drevet av veivesenet, renovasjonsvesenet og havnevesenet.

Hvor

Historisk informasjon om rotteplager og rottebekjempelse finnes i materialet etter hovedadministrasjonen i Bergen sunnhetskommisjon/Helseråd og i materialet etter Miljøhygienisk kontor i helseseksjonen. Informasjon i omegnskommunene finnes trolig i disse helseråd- og formannskapsarkivene. Informasjon om andre etaters virksomhet finnes i de respektive arkivene.

Hvilke opplysninger

Helserådets årlige beretninger fra 1910-tallet til 1959 forteller om status i rotteutryddingsarbeidet, om endringer i rotteplager og bestanden, om de ulike aksjonene, veiledningsarbeidet, og oversikt over utsatt giftåte pr. år.

Bergen kommune, Helseseksjonen, Miljøhygienisk kontor (A-2802, Da vol. 10, vol. 11 nr. 3 og vol. 13 nr. 2 og 3) gir informasjon fra perioden 1948-1984 vedrørende årlige rotteaksjoner og rottebekjempelse. Som forskrifter om utrydding av rotter, ansøkninger om rotteutryddesertifikat, klager på gjennomføring av rottekrig, rapporter og brev fra helsekontrollører til hhv. helseråd og huseiere, brev og klager fra beboere, korrespondanse mellom kommune og utryddingsfirmaer samt oppgaver over utstedte rottesertifikater om foretatt rotteutrydding og fritakelse for rotteutrydding om bord i skip.

Lover mv. knyttet til emne

 • Forskrift om skadedyrbekjempelse
 • Denne forskriften avløste Lov om rottebekjempelse fra 1946.
 • Rundskriv om krav om godkjenning av skadedyrbekjempere av 1. januar 2001.

Klausulering og tilgang

Med unntak av de deler av arkivene som omhandler privatpersoner er arkivene fritt tilgjengelig for offentligheten, ref. til forvaltningslovens §13-13f  og generelle regler om innsyn.

Litteraturhenvisning

 • Alsvik, Bård 2002. «Den store rottekrigen». Oslo byarkiv.

Lister og referanser

 • Bergen kommune, Helseseksjonen, Miljøhygienisk kontor (A-2802, Da vol. 10, vol. 11 nr. 3 og vol. 13 nr. 2 og 3)
 • Bergen kommune. Sunnhetsvesen  (A-2617)
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *