Hva

Absalon Pederssøn Beyer (1528‑75) var lektor og prest i Bergen. Hans dagbokopptegnelser 1552‑72 gir viktige glimt av dagligliv og kulturliv i byen.

Hvor

O Bergen Bergen, naar vilt du engang afflade … Fra avskriften av Absalon Pederssøn Beyers dagbok, innførsel av 19. januar 1567 (egentlig 23. januar) <P>1567 19 Janu: M:Jacob Badscker<FONT face=Arial size=1>(1)</FONT>&nbsp;paa Slottit stach Karsten kop</P> <P>mand schultus[?]<FONT size=1><FONT face=Arial size=1>(2) </FONT></FONT>eller Byefoget&nbsp;ihiell uden fore Kiöbmandstuen</P> <P>Same Karsten laa siug i Pestilentze och kom for sig igien, schulle&nbsp;dog saa</P> <P>Jamerlig bliffue tagen aff dage, Gud i Himlen maa sig der offuer</P> <P>forbarme, saa mange Mennischer paa 7 Aars tid ere saa Morderligen</P> <P>tagen aff dage i Byen och Bygd. Först 1559&nbsp;og 1560&nbsp;Var 2 Fogder</P> <P>Christoffer Saluator<SPAN style=»FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman’; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-fareast-language: NO-BOK; mso-bidi-language: AR-SA»>(3)</SPAN> Otte Stigsens stiffsøn, och Lasse Siursen huilke </P> <P>begge&nbsp;haffde Verit Fogder paa Lister. De stach hin Anden Ihiell at</P> <P>de begge&nbsp;døde paa Stedit i Badsckerboden, och bleffue lagt i Een graff</P> <P>hoes&nbsp;höye Altar&nbsp;med Æhre, och det giorde Jacob Jützen, som var</P> <P>Erich Rosencrantzis Befahlings Mand paa Bergenhus til hans tilkombst.</P> <P>Siden Myrdte en Bøssesckytter paa Bergenhus en Garp<FONT face=Arial size=1>(4) </FONT>hoes Pratken<FONT face=Arial size=1>(5).</FONT></P> <P>Saa bleff Valentin, Erich Rosenk. schreder stucken ihiell aff en tydsch hede</P> <P>Dauid for dobbelschyld<FONT face=Arial size=1>(6)</FONT>. Saa bleff&nbsp;och paa Gaden&nbsp;myrt&nbsp;Pedr Siursen,</P> <P>forne Lassis Broder aff Michell Klein Smed<FONT face=Arial size=1>(7)</FONT>,&nbsp;&nbsp;Saa Myrte Lille Jens Schriffr</P> <P>it Armt Mennische hed Olluff, og stach ham i Tarmene med sin&nbsp;Rapir<FONT face=Arial size=1><EM>(8)</EM></FONT>.</P> <P>Saa stach och Henning Due en gulsmed ihiell, Saa stach och Matz Toller</P> <P>Christen Holst ihiell.&nbsp;Disse bleffue Alle ey straffede Vden ………….[?].&nbsp;</P> <P>O Bergen Bergen naar vilt du engang afflade, at bedriffue Hoer,</P> <P>sckörleffnit, druchenschab, mandslek (sic), Jeg frychter det höye Field som</P> <P>Fløyen paa staar, lucker dine Ögen till, saa at mand schal&nbsp;sige om dig</P> <P><EM>et rudera&nbsp;ubj Berginum fuit, Item fuit Berginum Magna calami-</EM></P> <P><EM>tat tibi impendit resipueris<FONT face=Arial size=1>(9)</FONT>.</EM></P> <P><EM></EM>&nbsp;</P><FONT size=1><FONT face=Arial size=1> <P>(1) bartskjærer. </P><FONT face=Arial size=1> <P>(2) de tyske kjøpmenns fogd på Bryggen.</P><FONT face=Arial size=1> <P>(3) Saluator er i de to trykte utgavene av dagboken kalt Faluater og Fallwatter.</P><FONT face=Arial size=1> <P>(4) nedsettende betegnelse på de tyske kjøpmenn i Bergen.</P><FONT face=Arial size=1> <P>(5) «Pratebomen» på Bergenhus, et tre man samles rundt for å prate.</P><FONT face=Arial size=1> <P>(6) på grunn av hasardspill (med terninger).</P><FONT face=Arial size=1> <P>(7) finsmed.</P><FONT face=Arial size=1> <P>(8)&nbsp;spansk fektekårde med lang klinge. </P> <P>(9) se de grushauger hvor Bergen har ligget, stor ulykke truer deg dersom du ikke kommer til besinnelse igjen.</P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>
Ved Bergen Byarkiv finnes en avskrift fra ca. 16‑1700 tallet i De eligerte menns arkiv (A-0527:Ic:2).  Originalmanuskriptet er i den Thottske samling i Det Kongelige Bibliotek i København. Manuskriptet er trykt i flere utgaver, se nedenfor. I håndboksamlingen til byarkivet har boken Dewey nummer 948.37 Ni.

Hvilke opplysninger

Notatene forteller om store og små hendinger i bysamfunnet Bergen, i tillegg til «tidender» forfatteren hører fra andre steder. Absalon beskriver alt fra familiære forhold – uten å komme inn på svært personlige beretninger, og pest, branner, fiske, handelsforhold, kriminalitet, avstraffelser, kongebesøk, forholdet til hanseatene, osv. Absalon kommer også med en rekke opplysninger om den nordiske syvårskrigen.

I avskriften som finnes på byarkivet er ikke dagboken gjengitt i sin helhet. Enkelte passasjer er nærmest ordrett gjengitt, andre i sammendrag. Ortografi kan avvike.

Problemer

Avskriften som finnes i De eligerede menns arkiv inneholder en del avvik og nedkortinger i forhold til originalen.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Originalmanuskriptet er i den Thottske samling i Det Kongelige Bibliotek i København.

Digitalisert materiale

Dokumentasjonsprosjektet har lagt en utskrift av dagboken ut på internett.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

11 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *