Hva

Starten på arbeidskontrakt for handelsforvalter. Klikk og les hele teksten.
Starten på arbeidskontrakt for handelsforvalter. Klikk og les hele teksten. <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt» class=MsoNormal><SPAN style=»mso-ansi-language: EN-GB» lang=EN-GB><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>No 3<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN>C7<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Een Rigsdaler<SPAN style=»mso-tab-count: 1″> </SPAN><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>No 4296<?xml:namespace prefix = o ns = «urn:schemas-microsoft-com:office:office» /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt» class=MsoNormal><I><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>Muller<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN>1785<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt» class=MsoNormal><I><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>Sander<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>Udi den Hellige Treenigheds Navn, er underskrevne <I>dato</I>, jmellem <I>Madam Lydia Berentina</I> Sal: <I>Hans Jochim Jordans</I><SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN>fra den ene og hendes Søn <I>Mons<U><SUP>r</SUP></U></I> <I>Hans Jochim Jordan</I> paa den anden Siide følgende Tieneste <I>Contract</I> indgaaet. ¿</FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>At han lader sig antage som Handelsforvalter paa hendes paa <I>Contoiret</I> i Breds-gaarden beliggende Handels-Stue, og der Handlingen at forvalte udi 3<U><SUP>de</SUP></U> Aar fra 1<U><SUP>te</SUP></U> <I>Januarij </I>1785 til samme Tiid 1788 og belover forbemeldte <I>Hans Jochim Jordan</I> fra sin Side.</FONT></FONT></P> <OL style=»MARGIN-TOP: 0cm» type=1> <LI style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>At beviise sin <I>Mad<U><SUP>me</SUP></U> Principal</I>inde den skyldige Høyagtelse, og i de aftalte 3 Aar, at tiene hende, Troe, Flittig, Ærlig og Oprigtig, og til den ende:</FONT> <LI style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>Paa de til Hans Forvaltning anbetroede, og under hænde havende Vahrer og andet, Ligesom paa de i hans Tieneste staaende Arbeidere, til deres Arbeide og Forretning et vaagent Øye, og ufortrøden Tilsyn at have. ¿</FONT> <LI style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>De ham tilleverede Vahrer og <I>Contanter</I>, skal han med Mueligste Forsigtighed, eene anvende og forhande til hans <I>Principal</I>indes fordeel, og i den henseende fraholde sig fra al Egenhandel, under hva Navn eller forevending det enten <I>directe</I> eller <I>indirecte</I> maatte være, men alt hva han handler, eene at være til hans <I>Mad<U><SUP>me</SUP></U> Principal</I>indes Nytte og Fordeel og dersom noget Dødsfald skulde indtræffe eller noget andet <I>Contrahenterne</I> hænde, da for at forebygge al Tiltale, som af nogens Arvinger kunde giøres, og at forekomme al Strid, og Fortrædelighed ¿ saa skal han intet af Egne Midler eller fortiente Løn i Handelen lade indflyde, ey heller noget paa Stuen lade være Beroende uden hans Gang og Sængeklæder. ¿ </FONT> <LI style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>Ligesaa maa han ey for nogen gaae i Borgen, eller det ham anbetroede at Pandsætte, eller Penge mod Vexel <I>Obligation</I> allerhelst paa <I>Intresse</I> at optage, men til Handelens Opkomst; alle Nordfahre og andre der handlende søge at vedligeholde, for nye Udborg, allerhelst til slette Folk vogte sig, men i alt af yderste Formue søge hans <I>Principal</I>indes fordeel , saaledes som han det for Gud i Himmelen vil forsvare, og af Ham nyde de Velsignelser hvormed troe Tienere vorde Belønnede. ¿ </FONT> <LI style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>Maae Han ey i denne Hans Tieneste Tiid, uden hans <I>Principal</I>indes vidende og Villie, og forinden han af hende vedbørlig er qvitteret indlade sig udi noget Ægteskab eller Forlovelse, eller og paa tilkommende forlovelse at give Løfte eller forhaabning. ¿</FONT> <LI style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>Skal han ved dette og hvert Aars udgang, til sin <I>Madame Principal</I>inde aflegge Rigtig, ærlig, og uforfalsket Regning over alle i hænde hafte og forhandlede og paa Stuen i beholdværende Vahrer og Midler, samt udestaaende<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN>Gield og Fordringer, samt ved hvert Aars Udgang aflevere den ved Guds Naade erhvervede Fordeel udi reede Penge, og da, naar Hans Regning er befunden Rigtig, skal Lønnen for det forløbne Aar Ham udbetales. ¿ </FONT> <LI style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>Ligesaa maa Han ey, uden hans <I>Principal</I>indes Samtykke til Udenlandske Stæder bortskibe Vahrer, men samme her paa Stædet Afsætte, samt, naar han efter fuld Endte Tieneste forlader Handel Stuen, maa Han ingen Nordfahrer eller andre der paa Stuen handlende, enten de staae skyldig eller ey udi Handel antage, eller med nogen anden at handle<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN>overtale. -<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Og da Handels sager er Hans <I>Principal</I>inde som et Fruentimmer ubekiendt, saa haver han i Tilfælde hvor han behøver Raadførsel, at holde sig til hans Broder <I>Caspar Jordan</I> som hendes Laugværge, hvis Raad og Villie han haver at efterfølge, som om Hun dem selv givne havde. ¿ </FONT></LI></OL> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style=»TEXT-INDENT: 34.8pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt» class=MsoNormal><FONT size=3 face=»Times New Roman»>Herimod lover og tilsiger for ommeldte <I>Mad: Jordan</I> som <I>Principal</I>inde hendes Søn <I>Hans J: Jordan</I> som hendes tilkommende Handels forvalter udi aarlig Løn med Nye Aars Gave 70 <U><SUP>rdr</SUP></U> skriver halvfierdsindstyve Rigsdaler, men skulde han vedblive fleere end de <I>Contraherede</I> 3<U><SUP>de</SUP></U> Aar, da aarlig med Nye aars Gave 100 <U><SUP>rdr</SUP></U> skriver Eet Hunderede Rigsdaler Dansk <I>Courant</I>, tilligemed nødvendige Klædning og Linnet som han saa længe hans Tieneste aar vedvarer, behøver og ey meere, hvilke han af hans <I>Principal</I>indes Midler, maadelig og ey over sin Stand har at anskaffe sig og Tilladelse at Bruge. -<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN>Og dersom <I>Madam Jordan</I> for ommeldte hendes Søn, og Handelsforvalter <I>Hans J: Jordan</I> imidlertid hans Tieneste Aar ey længer skulde være anstændig, saa er hun ey længere forbunden at lønne ham, end for den Tid Han har givet Hende Troe og Oprigtig Tieneste. -<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp;&nbsp; </SPAN>Til Vitterlighet er foreskrevne Tienest <I>Contract</I> af Begge <I>Contrahenter</I> egenhændig underskrevet; og en ligelydende Afskrift der af til oftbemeldte <I>Hans J: Jordan</I> leveret. ¿</FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 70.8pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»><I>Bergen</I> den <I>20<U><SUP>de</SUP></U> Januarij 1785</I><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><I>Lydia B</I>. Sal: <I>Jordan</I></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 70.8pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Som min Kiære Moders Laværge<SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><I>Hans J. Jordan</I></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 70.8pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><I>Caspar Jordan<o:p></o:p></I></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 70.8pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>At ieg <I>Hans J: Jordan</I> denne <I>Contracts</I> Indhold og alle deri foreskrevne Punkter saa meget mig menneskeligt og mueligt vil efterkomme og naar min Kiære Moder og <I>Principal</I>inde forlanger min <I>Corporlige</I> Eed Aflagt, at ieg efter denne <I>Contracts</I> Indhold, har tient hende Ærlig og Troe, saa forpligter ieg mig saadan Eed, enten for Retten eller hvor hun det forlanger at erlægge.<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN><I>Bergen ut supra.</I> <SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><I>Hans J: Jordan</I></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 70.8pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt» class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>Anviist for Oldermanden og Forstanderne paa Handels <I>Contoiret</I> i <I>Bergen</I> den <I>31<U><SUP>te</SUP></U> Januarij 1785</I></FONT></FONT></P> <P style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt» class=MsoNormal><I><SPAN style=»mso-ansi-language: DE» lang=DE><FONT size=3><FONT face=»Times New Roman»>Erentz Hinrich Bonge.<SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp; </SPAN>Hinrich Joachim Møller. Hinrich Rathmann. Ties Pasche<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></I></P>

«Kontoret» var navnet på den handelsorganisasjon som ble drevet av kjøpmennene på Bryggen. Det tyske Kontor oppstod på 1350-tallet som en organisasjon av tyske kjøpmenn fra Hansaforbundet. Det utgjorde en klart adskilt del av byen i flere hundre år, men fikk sin makt svekket utover 1600-tallet.

Etter hvert tok bryggekjøpmenn bergensk borgerskap og stuer kom over på norske hender, den første rundt 1630, i 1701 var det 47 tyske stuer mot 31 borgerstuer, mens i 1740 var det bare 9 tyske stuer igjen. Det tyske Kontor ble opphevet på midten av 1700-tallet, og Det norske Kontor som var blitt forberedt siden 1739 fikk sitt reglement approbert av kongen 7. okt. 1754. Utover 1800-tallet begynte også det norske kontor å miste sin makt og betydning. I 1867 opphevet Stortinget Kontorets grunnlov. Det norske Kontor ble nedlagt i 1899.

Kontorets organisasjon var ledet av oldermenn og bisittere. Antallet av disse varierte over tid. På slutten av 1300-tallet var det 6 oldermenn og 18 bisittere, «de Achteinen». Selv om antallet av disse sank til 6 i 1659, beholdt de navnet. Kontoret hadde fast sekretær, som håndterte korrespondanse og arkiv. Sammen utgjorde oldermenn, bisittere og sekretær kjøpmannsrådet, som holdt til på kjøpmannsstuen.

Kontorets fysiske struktur baserte seg på dobbeltgårder med felles ildhus og oppholdslokaler, schjøtstuene. Dette fellesskapet hadde sin egen interne administrasjon, se mascopibøker.

Navnet Kontoret ble etter hvert også brukt om både området og bebyggelsen. I kommunale lister og oversikter fra 17- og 1800-tallet er det navnet «Kontoret» som brukes om dette området, ikke «Bryggen». Navnet Tyskebryggen ble brukt fra 1850-årene til 1945, da det i første formannskapsmøte etter krigen ble vedtatt endret til Bryggen.

Hvor

Arkivmateriale om Kontorets virksomhet finnes i arkivene etter Det tyske Kontor (kun et lite fragment i Bergen) og Det norske Kontor. For dokumentasjon om handelsvirksomheten med Nord-Norge, se Nordlandshandel. Dokumentasjon om deler av dagliglivet kan finnes i Mascopibøkene. Forhold til Byens øvrighet finnes i Bergens Magistrats arkiv.

Oppmålingstegninger av bygningene finnes i arkivene etter Fortidsminnesforeningen i Bergen og Bergen Arkitektforening. Materiale vedr. utgravninger samt avskrifter av tyske kilder finnes hos Christian Koren Wiberg.

Hvilke opplysninger

Kontorets Publications Protocol til Obligationer Contracter Qviteringer og Deslige
Kontorets Publications Protocol til Obligationer Contracter Qviteringer og Deslige

Det norske Kontors arkiv gir først og fremst opplysninger om de organisatoriske rammene rundt virksomheten på Bryggen: forhandlinger og beslutninger, korrespondanse, kontrakter og avtaler, oversikter over gårdeiere, handelsforvaltere, geseller og drenger, eksaminering av gesellene, håndtering av lys og ild, regnskap, priskuranter osv.

Lover mv. knyttet til emne

7.okt.1754  Kong Friderich den Femtes Allernaadigste Anordning Og Articler for De Contoirske i Bergen. Dateret Christiansborg Slot den 7 Octobr 1754, med modstaaende Oversættelse paa Tydsk, til deres Tieneste som ey maatte forstaae det Danske.

Problemer

Originalt arkivmateriale fra nordlandshandelen byr på flere problemer: De er håndskrevet med gotisk håndskrift, noen ganger på tysk, og noen ganger med stor hast. De inneholder forkortelser for mål, vekt, mynt og vareslag som er fremmed for oss i dag. Det kan også finnes interne henvisningskoder til andre bøker. Det kreves altså en del arbeid for å bruke disse kildene. Men det er ikke umulig. Det finnes gode veiledninger både i skrift og i mål vekt og varekunnskap. Spesielt nevnes Axel Coldevin: Næringsliv og priser i Nordland 1700 ¿ 1880. Det Hanseatiske Museums Skriftserie nr. 11. Bergen 1938.  På s. 166 ¿ 171 finnes oversikter og forklaringer på gammel mål og vekt, og på s. 172 ¿ 198 gis en inngående beskrivelse av alle de mest brukte vareslagene, både fiskeprodukter og forbruksvarer.

Litteraturhenvisning

  • Ersland, Geir Atle: Det kontorske arkiv fra Bergen. Historie 2002; 12(1):56-63
  • Archiv der Bergenfahrerkompanie zu Lübeck und des Hansischen Kontors zu Bergen in Norwegen von (1278) bzw. 1314 bis 1853 bearbeitet von Georg Asmussen, Ulrich Simon und Otto Wiehmann. Archiv der Hansestadt Lübeck, Findbücher 9. 424 s. Lübeck 2002.
  • Trebbi, Marco og Jiri Havran: Bryggen i Bergen. 112 s.  Oslo 1997.

Opplysninger hos andre

Det viktigste historiske materialet vedr. Kontoret befinner seg utenlands, nemlig i Lübecks byarkiv. Det tyske Kontors arkiv ble fraktet til Lübeck i 1761, der det lå relativt upåaktet til begynnelsen av 1900-tallet. Under og etter siste krig har det ført en omfakkende tilværelse i Øst-Tyskland og Moskva, inntil det ble tilbakeført til Lübeck på begynnelsen av 1990-tallet. Arkivsakene er nå i 2003 blitt ordnet og katalogisert, og det er utgitt katalog over Archiv der Bergenfahrerkompanie zu Lübeck og Archiv des Hansischen Kontors zu Bergen in Norwegen.

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *