Hva

Prognose for bussreiser i rushtrafikken 1980

Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF) ble etablert i 1972, som et samarbeidsorgan for de rutetrafikkerende buss-selskapene i Bergen og Os og kommunene Bergen og Os. 

Bergen bystyre gjorde vedtak om etablering av Bergen Lokaltrafikkforbund i møte 15.5.1972. Følgende busselskaper var med i forbundet:

  • A/S Bergen Sporvei
  • Bilruta Fana-Os-Milde L/L
  • Rutelaget Bergen-Vest A/S
  • Åsane Billag A/S
  • Bergen – Hardanger – Voss Billag A/S

Forbundets målsetning var å fremme den kollektive nærtrafikken i Bergensområdet på grunnlag av en samfunnsmessig målsetning for transportsystemet.

Bussen til tjeneste!

Bergen Lokaltrafikkforbund var bygd opp med rådet som øverste utøvende organ. Rådet hadde 13 medlemmer, hvorav 6 fra medlemsbedriftene (daglig leder i medlemsbedriftene), 5 fra Bergen kommune, 2 fra Os kommune og 1 fra samferdselsmyndighetene i fylket/ Samferdselsdepartementet. Representanten fra Samferdselsdepartementet var formannen i rådet. I tilegg var det et arbeidsutvalg på 4 medlemmer, valgt blant rådets medlemmer, og et sekretariat/forbundskontor bestående av direktør og en merkantil stilling.

Til grunn for samarbeidet lå Lokaltrafikkavtalen. Bergen Lokaltrafikkforbund utarbeidet m.a. felles takstsystem for busselskapene, etablerte overgangsordninger, utarbeidet nøkkeltall og nøkkeltallsammenligninger mellom medlemsbedriftene, og hadde ansvar for Bergen kommunes uttalelse til Norsk Veiplan.

Bergen Lokaltrafikkforbund ble oppløst i 1981, dels på grunn av en vurdering av at de ideer en hadde hatt ved opprettelsen ikke lot seg gjennomføre med gjeldende organisering, og dels som en følge av at Samferdselsdepartementet ikke gav godkjenning for foreslåtte tiltak og nyorganisering av arbeidet med nærtrafikken i Bergensområdet.

Bergensbilismen mot metningspunktet!

En mer utfyllende historikk finnes i vedlegget: Bergen Lokaltrafikkforbund

Hvor

I Bergen Byarkiv finnes arkivet etter Bergen Lokaltrafikkforbund 1972-1981 (A-3384).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF) inneholder hovedsakelig saksarkiv, men også kopibøker, journallister og møtebøker.

I arkivet finnes opplysninger om transportfaglige forhold, konsesjonsforhold, driftskontroll, rutenett, takster, trafikkmålinger, trafikkplanlegging m.v.

Lokaltrafikkforbundet la grunnen for Gaia

I tillegg rommer arkivet en del bakgrunnsmateriale knyttet til kollektiv-/trafikkplanlegging. Dette er tidsskrifter, artikler, litteratur (bøker/hefter) og kursmateriale. Av spesiell interesse kan nevnes en samling avisutklipp fra perioden 1962-1980 på temaet kollektivtrafikk, og en mellomfagsoppgave i offentlig administrasjon som gir en vurdering av vedtakssituasjonen omkring opprettelsen av Bergen Lokaltrafikkforbund. Bøkene er overført til Bergen Byarkivs håndboksamling.

De originale møtebøkene er så langt ikke lokalisert. I arkivet finnes en del møtereferater, men disse danner ikke noen komplett rekke.

Lover mv. knyttet til emne

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *