Hva

Takstområdene i Bergen og Os april 1974

På begynnelsen av 1970-tallet hadde buss-selskapene som trafikkerte i nærtrafikkområdet i Bergen ulike måter å beregne busstakstene på. Det medførte at det ikke var lik takst for like trafikkytelser.

Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF) ble opprettet i 1972 for å styrke samordningen av kollektivtrafikken i Bergensområdet (nærtrafikken). Det var et samarbeidsorgan for de rutetrafikkerende busselskapene i Bergensområdet og kommune Bergen og Os. Forbundet hadde som en av sine sentrale målsetninger:

Å gjennomføre et takstsystem som gir tilnærmet lik takst for like trafikkytelser.

Bergen Lokaltrafikkforbund vurderte 3 takstalternativer:

  1. Avstandstakst som vil si at taksten er tilnærmet avhengig av reiselengden. Taksten stiger trinnvis.
  2. Enhetstakst som vil si at taksten er den samme uansett reiselengde.
  3. Sonetakst som vil si at taksten er avhengig av om en reiser gjennom en eller flere soner. En sone ble i denne sammenhengen definert som et storområde som tilsvarer hver av de tidligere kommunene som nå utgjør Bergen. Dette gir lik takst for reiser innen den enkelte sone. Taksten øker med et relativt stort sprang ved krysning av en sonegrense.

Av medlemsbedriftene praktiserte Bergen Sporvei enhetstakstsystem mens de øvrige busselskapene (Bilrutena Fana-Os-Milde, Rutelaget Bergen Vest, Åsane Billag og Bergen-Hardanger-Voss Billag) praktiserte avstandstakstsystem. Videre hadde Sporveien særordning med overgangsbilletter og honnørbilletter, noe de andre ikke hadde.

Ved valg av nytt takstsystem, søkte en å finne fram til et system som virket rettferdig for trafikantene samtidig som det innebar en størst mulig forenkling av ekspedering i vognene. Videre la en vekt på at trafikanter med stort reisebehov og lange reiser skulle oppnå betydelige besparelser i forhold til mer tilfeldige trafikanter. En ønsket heller ikke å foreta for store omlegginger fordi det kunne medføre uberegnelige og uheldige utslag på inntektssiden. Busstakstene var i all hovedsak den viktigste inntektskilden for busselskapene, noe som illustreres i tabellen under.

Kostnadsdekning i % (viser hvordan takstene dekker busselskapenes kostnader)
Busselskap 1970 1971 1972
Bergen SporveierForstadsselskapene

Oslo Sporvei

Trondheim Sporvei

Göteborg Sporvei

75 %99 %

 

56 %

88 %

74 %

78 %97 %

 

56 %

78 %

68 %

72 %99 %

 

54 %

71 %

64 %

Kilde: Bergen Lokaltrafikkforbund Arbeidsutvalg. Innstilling om felles takstsystem 4.12.1973

Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF) valgte et felles takstsystem som la til grunn avstandstakstsystemet. Samtidig økte en reiselengden for minstetakst. Det er gjort rede for dette takstsystemet i arbeidsutvalgets (BLF) innstilling om felles takstsystem til rådet (BLF) datert 4.12.1973.

Det ble samtidig innført overgangsordninger for månedskort mellom ulike selskaper. Overgangsordninger for enkeltreiser og klippekort ble innført noen år senere som resultat av erfaringene med overgangsordninger for månedskort.

Man ønsket i 1973 å gå inn på ordninger med honnørbilletter for alders- og uførepensjonerte, men på grunn av kostnaden valgte man å utsette disse ordningene til kommunale- eller statlige myndigheter var villig til å subsidiere dette.

Hvor

Opplysninger om takster m.v. kan bl.a. finnes i arkivet etter Bergen Lokaltrafikkforbund (1972-1981) som er oppbevart ved Bergen Byarkiv (A-3384).

Hvilke opplysninger

I arkivet etter Bergen Lokaltrafikkforbund finnes materiale og utredninger om arbeidet med å samordne busstakstene for nærtrafikkselskapene i Bergens området på 1970-tallet. Av spesiell interesse er innstillingen om felles takstsystem (1973) samt bakgrunnsmateriale for innstillingen.

Lover mv. knyttet til emne

Rutenettet i Bergen 1980

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *