Hva

Havneprotokoll desember 1874. Havnekontorets Ia- serie, se Lister og referanser

Med skipsanløp menes her ankomst av skip ved Bergen havnedistrikt. Havnedistriktet, Bergen havn, har til stadighet blitt utvidet. I dag omfatter havnedistriktet sjøområdet til Bergen og Omland Havnevesens medlemskommunener.

Hvor

Valley Forge. Nedenfor ser vi fartøysskjema for anløpet ved Dokkeskjærskaien 29. april 1948. Ukjent fotograf.

Opplysninger om skipsanløp ved havnedistriktet finnes i arkivene etter Havnefogden (A-0742) og etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563). Arkivene går tilbake til 1735, men det er først fra 1873 en finner kronologisk førte protokoller med opplysninger om hvilke skip som besøkte havnen.

Karantenekommisjonen førte karantenebøker, dette er skipsfortegnelser med kontroll over ankomne skip (A-2617), se artikkelen Karantenehavn.

Hvilke opplysninger

Fartøyskjema, Hac-serien i arkivet til havnekontoret, se Lister og referanser

Skipsanløp er registrert i ulike typer protokoller. Noen protokollserier ble ført for at havnevesenet skulle kunne holde oversikt over hvilke båter som til enhver tid lå ved havnen, mens andre ble ført for å holde oversikt over innbetalte havneavgifter.

De ulike protokollseriene er ført på forskjellige måter, men de fleste inneholder opplysninger om ankomst- eller avseilingstid, fartøyets navn, størrelse, hvilken last skipet hadde, førerens navn, hvor skipet kom fra, hvor det skulle, plasseringen ved kaien, og evt. betalt avgift i kroner og ører.

Arkivet etter Havnefogden (A-0742, H- og I-seriene) gir opplysninger om skipsanløp fra 1873 til ca. 1951, samt fra 1972. I arkivet etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563, M-serien) finnes informasjon om skipsanløp fra 1973 til ca. 2000. Ellers inneholder Havnefogden (A-0742 Sa 1-4 Trafikkstatistikk) informasjon om skipsanløp.

Se mer detaljert under Lister og referanser.

Lover mv. knyttet til emne

Fartøyjournal 1943-1944. Her ser vi bl.a. at Bärenfels ankom havnen 10. februar 1944, j.nr. 100. Se bilde nedenfor.
 • Reglement for Bergen havn 1878
 • Reglement for Bergen havn 1891
 • Lov 10. juli 1894 nr. 1 om havne- og ringvesenet
 • Lov 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet
 • Midlertidig forordning av 2. oktober 1941
 • Resolusjon 31. oktober 1946
 • Lov 8. juni 1984 om havner og farvann

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Det tyske dampskipet Bärenfels ble skadet og sank for andre gang under krigen. 14. april 1944. Fotograf Leif M. Endresen. Fra Okkupasjonshistoriekomiteens arkiv.
 • Deler av arkivet er makulert. Det gjør det problematisk å fremskaffe opplysninger om skipsanløp i perioden 1951-1971. Innen de enkelte seriene er det også en del lakuner.
 • Ellers er det viktig å merke seg at ikke alle fartøyer som besøkte Bergen havn ble protokollført, da småfartøyene betalte for seg på stedet og disse avgiftene ble ført inn uten at det ble spesifisert verken fartøyenes navn eller størrelse. Se Vannlevering.
 • Videre må en være oppmerksom på at det til tider kan være nødvendig å lete i begge de nedenfor omtalte H- og I-seriene for å finne igjen et fartøy, særlig gjelder dette i tiden før 1919. Etter den tid er letingen noe forenklet da fartøysjournalene (A-0742 Ib) la opp til å skulle dekke det meste av trafikken.

Litteraturhenvisning

Fartøyrapport 1975. Ma-serien, se Lister og referanser
 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.): Bergen 1814-1914, bd. I og II. Utgitt av Bergen kommune 1914 og 1915
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
 • Korsvold, Jens: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958. Bergen 1958

Opplysninger hos andre

Opplysninger om skipsanløp vil også finnes i Tollvesenets arkiv (fra 1775) og Losoldermannens arkiv (fra 1780) ved Statsarkivet i Bergen. Også Losdirektoratets arkiv i Riksarkivet i Oslo kan gi informasjon om temaet.

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen

Arkivet etter Havnefogden (A-0742) inneholder flere arkivserier med opplysninger om skipsanløp. Mest aktuelle er H- og I-seriene.

I-seriene består av protokoller som registrerte trafikken på havnene, enten for å kreve inn avgifter, eller for å ordne trafikken. Det ble ofte ført egne protokoller for store skip, mindre fartøyer, skip i fast rute o.l.

H-seriene inneholder i hovedsak protokoller som kan regnes som regnskapsbøker, da de gir oversikt over avgifter som var eller skulle kreves inn. Derfor kan man også finne dokumentasjon på skipsanløp i Re-serien, Kassabøker, i Havnekontorets arkiv (A-0742), da avgiftene her ble summerte og ført inn i kassabøker.

Også M-serien i Bergen og Omland Havnevesen (A-3563) gir opplysninger om anløp. Disse består stort sett av rapporter over fartøyers ankomst og avgang.

For skipsanløp før 1919:
 • A-0742 Haa: 1-53:  Bryggebok (1876-1922)
 • A-0742 Ia: 1-10:  Havneprotokoll (1873-1919)
 • A-0742 If: 1-12:  Meldeprotokoll (1884-1941)
 • A-0742 Jk: 1 Karantenebok (1909-1935)
 • A-0742 He: 1-34: Bøyebok (1875-1933)
 • A-0742 Hf: 1-2: Molobok (1878-91)
 • A-0742 Hb-serien, dvs. Hba – Hbi: 1-24: Kaiprotokoller for bestemte kaier, og kladder, forarbeid m.m. til bryggebøker o.l. (1879-1941)
 • A-0742 Ie: 1-2: Journal ankomne skip i utenriksfart (1917-1919)
For skipsanløp etter 1919:
 • A-0742 Hab: 1-33: Kaiprotokoll (1922-1941)
 • A-0742 Hac: 1-66: Fartøyskjemaer 1941-1975 Disse kan du se på digitalarkivet
 • A-0742 Ib: 1-27: Fartøyjournal (1919-1951)
 • A-0742 If:1-12: Meldeprotokoll (1887-1941)
 • A-0742 Hca: 1-25: Småbryggebok (1919-1951)
 • A-0742 Hcb: 1-2: Småfartøysavgiftsbok (1964-1974)
 • A-3563 Ma: 1-133: Fartøysrapporter, enkeltvise fartøyer (1975-1987)
 • A-3563 Mb: 1-14: Fartøysrapporter, daglige (1975-1999)
 • A-3563 Md: 1-5: Posisjonslister (1975-2000)
 • A-3563 Me: 1-4: Registrering ankomne fartøyer (1975-1987)
 • A-3563 Mf: 1-2: Oppgave inn- og utgående skip (1973-1979)
 • A-3563 Mg: 1: Oppgave fartøyer ankommet fra utlandet (1980)
Kort om de ulike seriene:

Havneavgiftsprotokoller: Bryggebok, kaiprotokoll, bryggejournal, skipsregister (A-0742, Haa- til Hac-seriene). Havneavgiftsprotokoll er en regnskapsbok med opplysning om inntekter ordnet pr. skip. Bøkene gir også opplysninger om skipets navn, størrelse, ankomst, liggedager m.m. Fra 1941 gikk havnekontoret over til kartotekkort ordnet alfabetisk etter skipsnavn. Opplysningene som ble ført er imidlertid de samme.

Småbryggebok (A-0742, Hc-serien). Avgiftsprotokoll for småfartøy ved de såkalte småbryggene, og avgifter av tilfeldig besøkende båter som ikke har agent. Skilt ut fra Bryggebok i 1919.

Kaiprotokoller for bestemte kaier, og kladder, forarbeid m.m. til bryggebøker o.l. (A-0742, Hba – Hbi-seriene). Kaiprotokoller for Tollbodkaien, Møhlenpris og Dokkeskjær-Nøstekaiene, Holbergkaien og Strandkaien, Nykirkekaiene, Tyskebryggen og Torvutstikkeren, GDS & E. Samuelsen, VDS & LDS og div. lasteskip, NFDS, NL, K.A. Foss, NAL og turistskip, Bergens Dampskibsselskab (BDS), Kladder og forarbeider til bryggebøker o.l.

Bøyebok (A-0742, He-serien). Avgiftsprotokoll med oppgave over havnefogdpenger og bøyepenger. Inneholder navn på skip og fører, og størrelse på skip. Damp og segl er spesifisert.

Molopenger (A-0742, Hf-serien). Avgiftsprotokoll for molopenger. Inneholder opplysninger om navn på skip og fører, skipsstørrelse og betalt avgift.

Havneprotokoll (A-0742, Ia-serien). Protokoll for trafikkavvikling ved Bergen havn for skip i utenriksfart. Protokollene inneholder opplysninger om navn, størrelse, last, førers navn for skip som ble meldt til havnekontoret. Det ble også ført hvor skipet hørte hjemme, ankomst fra og utreise til, og mekler.

Fartøyjournal (A-0742, Ib-serien). Avløste havneprotokoll, men er mer omfattende. Registrerte alle større skip som kom til brygge og/eller bøye. Her finner en også båter i lokal rutefart. Stigende føringer av skipets navn og størrelse, megler, innen- eller utenriksfart, lasting/lossing m.m.

Meldeprotokoll (A-0742, If-serien). Registrerte innenlandstrafikken og har trolig fungert som «kø-ordner» for mindre fartøy som skulle losse/laste. Inneholder opplysninger om skipets navn, størrelse, førerens navn, hjemsted, last, adkomst/avgang.

Journal ankomne skip i utenriksfart (A-0742, Ie-serien). Inneholder opplysninger om skipets navn og størrelse, førerens navn, megler, ankomst fra og utreise til. Inneholder også register over skip i utenriksfart som ankommer Bergen havn, men som ikke laster/losser.

Fartøysrapporter, enkeltvise fartøyer (A-3563, Ma-serien). Rapporter over fartøyers ankomst og avgang. Rapportene er ført på skjema for det enkelte fartøy. Skjemaene gir informasjon om fartøyets navn, rederi, tonnasje, dato ankomst og avgang, liggeplass, avgifter m.m.

Fartøysrapporter, daglige (A-3563, Mb-serien). Rapporter over fartøyers ankomst og avgang. Rapportene er ført på skjema fra dag til dag. Skjemaene gir informasjon om fartøyets navn, rederi, tonnasje, dato ankomst og avgang, liggeplass, avgifter m.m.

Posisjonsliste (A-3563, Md-serien). Liste som viser oversikt over hvilke fartøy som ligger ved hvilke kaiområder på gjeldende dag.

Registreringskort ankomne fartøyer (A-3563, Me-serien). Gir informasjon om navn på fartøyet, på rederi, fartøystype, videre sum havnepenger og kaipenger, lossing og lasting, periode m.m.

Oppgaver inn- og utgående skip (A-3563, Mg-serien). Skjemaer med oversikt over inn- og utgående skip.

Oppgaver fartøyer ankommet fra utlandet (A-3563, Mh-serien). Skjemaer med oversikt over fartøyer ankommet fra utlandet. Informasjon om fartøyets nasjonalitet og størrelse, losse- og lasteplass, type last m.m.

På Digitalarkivet

A-0742 serie Hac 1- 66.  

Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *