Hva

Havnekart over Skuteviken og litt av Sandviken, 1:2000. Udatert
Havnekart over Skuteviken og litt av Sandviken, 1:2000. Udatert

Med havnekart menes her kart over Bergen havnedistrikt. Kart er en sterkt forminsket og forenklet plan avbildning av en del av jordoverflaten. Havnekart er såkalte tematiske kart som er konsentrert om spesielle forhold.

En instruks for havneinspektøren datert 9. august 1823 påbød at det skulle lages tegninger av «Kjøbstædshavne og fyr-Indretninger» i to eksemplarer, ett til inspektøren og ett til departementet («Departementet for Sømilitair-Etaten»). Havneloven av 1894 bestemte videre at det  skulle tegnes kart over samtlige havner i kjøpsteder og ladesteder. Nå skulle også havnestyret ha ett eksemplar. I forbindelse med diverse  havneplaner og havnearbeider som opplodning, mudring, kaibygging o.a. ble det også laget havnekart.

Hvor

Havnekart over Bergen finnes først og fremst i arkivet etter Havnestyret (A-0740). Det er også kartmateriale i arkivet etter Havnefogden (A-0742) og Havneingeniøren (A-0743).

Hvilke opplysninger

Kart over Byfjorden med dybder, 1939
Kart over Byfjorden med dybder, 1939

Et havnekart viser havnen, kaier, havneanlegg og av og til også de mange bygningene ved kaiene m.m., og dette er gjerne gjengitt mer nøyaktig enn byen og omlandet for øvrig. I arkivene finner vi både oversiktskart, detaljkart og tegninger av enkelte kaianlegg. På en del av havnekartene er dybdeforholdene i sjøen markert. Kartenes målestokk varierer.

Havnestyrets arkiv (A-0740) inneholder de eldste havnekartene, fra ca. 1829 og fremover til 1903, mens de nyere havnekartene fra perioden 1917-1958 ligger i arkivet etter Havnefogden (A-0742). I arkivet etter Havneingeniøren (A-0743) finnes kart fra 1880 til 1975.

Lover mv. knyttet til emne

 • Instruks for Kanal-, Havne- og Fyr-Inspectoratet i Norge 9. august 1823
 • Lov om Havne- og Ringvæsenet av 10. juli 1894
 • Lov av 24. juni 1933
 • Lov om havner og farvann 8. juni 1984

Klausulering og tilgang

 • Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.
 • En del av kartene er sperret på grunn av fysisk tilstand.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.): Bergen 1814-1914, bd. II. Utgitt av Bergen kommune 1915
 • Harris, Christopher John: Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre. Bergen 1991
 • Ottesen, Peter Martin: Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., bd. 4. Christiania 1827

Opplysninger hos andre

I arkivet etter Havnedirektoratet i Riksarkivet finnes bl.a. en større samling havnekart fra tidsen 1815-1930. Ellers vil vi finne havnekart fra Bergen både ved Statsarkivet i Bergen, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen og ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Lister og referanser

 • BBA A-0740 Bergen kommune. Havnestyret
  • Ta – Kart til 1896, 1894 – 1896, 14 stk.
  • Tb – Havnekart, ca. 1863 – ca. 1883, 19 stk.
  • Tc – Kart, situasjonsriss og arbeidstegninger, ca. 1829 – ca. 1896, 17 stk.
  • Tf – Havnekart fra 1903, 1903 – , 9 stk.
 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
  • Tb – Kart i sentrum, 1917 – 1958, 2 stk.
  • Tc – Sjøkart o.a., trykte og lyskopi, 1931 – 1975, 33 stk.
  • Td – Sjøkart nr. 22, 1957 – , 1 stk.
  • Te – Andre kart, plansjer, tegninger, 1919 – 1954, 8 stk.
 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
  • Td – Kartblad over Bergen limt på stive plater, 1880 – , 1 stk.
  • Te – Kart limt inn i bok, havneplankart m.m., 1885 – 1964, 3 stk.
  • Tf – Kart, plan- og arkitekttegninger, nummererte, 1910 – 1940, 4 stk.
  • Tg – Kart, plan- og arkitekttegninger i storformat, ca. 1883 – ca. 1975, 8 stk.
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
  • Td – Div. kart og tegninger, usortert, ca. 1947 – ca. 1981, 2 stk.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

7 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *