Hva

Vannstandsobservasjoner i mai 1905
Vannstandsobservasjoner i mai 1905

Vannstandsobservasjonsprotokoller inneholder daglige førte observasjoner av vannstand i Bergen havneområde. Protokollene er ført av Havnevesenet og av Havneingeniørvesenet i Bergen.

Havflatenivåets regelmessige vekslinger, flo og fjære, skyldes solens og månens rotasjon, vannets friksjon, kystens form, dybdeforhold m.m. Tidevannets vekslinger er variable, og det er store lokale forskjeller.

Kjennskap til endringer i vannstanden er av stor betydning for skipsfart, for bygge- og anleggvirksomhet i havneområdene, for broåpning, for kartdata til havnekart m.m. Fortløpende registreringer av vannstand på et bestemt sted over en viss tidsperiode danner grunnlag for tidevannstabeller. Tabellene utgis årlig av Sjøkartverket. Fra registreringene beregnes den gjennomsnittlige vannstand eller middelvannstand samt det forventede tidevann.

Havneingeniørens vannstandsmålinger 16.-17. mai 1927
Havneingeniørens vannstandsmålinger 16.-17. mai 1927

Det er Sjøkartverket som har ansvaret for driften av stasjonene som driver med slik fortløpende registrering av vannstanden. Målingene utføres ved hjelp av selvregulerende vannstandsmålere. Til hver måler skal det i nærheten finnes et stabilt fastmerke, og målerens nullpunkt refereres til dette merket. Når apparatet peker på midtstreken står vannfloden i høyde med vannstandsmerket. Det er Havnevesenet som foretar målingene og vedlikeholdet av apparatet på vegne av Sjøkartverket. Bergen var et av de første stedene man begynte med målinger.

I Bergen

Etter oppfordring fra Den Internasjonale Gradmålingskommisjonen ble det i 1881 satt opp en selvregistrerende vannstandsmåler i et vareskur på Nordre Holbergsbrygge. I 1890 ble måleren flyttet til Murebryggen, senere til Slottsgaten. I 1884 ble det innhugget i fjellveggen på Nordneshalvøens vestside sør for «Kattens bastion» et vannstandsmerke som basis for måleren. På samme sted fantes et eldre merke som var innhugget her i 1839-årene.

Avisutklipp fra Havnekontorets arkiv vedr. vannstandsmålinger. Vannstanden er viktig for så mangt...
Avisutklipp fra Havnekontorets arkiv vedr. vannstandsmålinger. Vannstanden er viktig for så mangt…

Etter siste krig overtok Sjøkartverket en av tyskernes vannstandsmålere på Dreggekaien. Det har vært målere på Nøstet og andre steder også. I dag er vannstandsmåleren plassert på Bradbenken, og er således delvis under Havnevesenets tilsyn og pass. Målingsresultatene sendes som før til Sjøkartverket. I Sjøkartverkets database finnes data fra vannstandsmålingene i Bergen tilbake til 1915.

Hvor

Opplysninger om havnevesenets vannstandsmålinger finnes i arkivene etter Havnekontoret (A-0742), Havneingeniøren (A-0743) og Bergen og Omland Havnevesen (A-3563).

Oppmålingsvesenets arkiver inneholder informasjon om fastmerkenettet (A-0983 – A-0997).

Hvilke opplysninger

Vannstandsobservasjonsprotokollene inneholder daglige målinger i perioden 1892 til 1936 (A-0742 L-serien og A-0743 I-serien). Protokollene inneholder rubrikker for år, måned, dag, klokkeslett, høy- og lavvann. Det ble utført 2 eller 4 målinger pr. dag, og vannstanden ble målt ved høyvann og lavvann. Observasjonene er fra Murebryggen og Nøstet.

I tillegg kan det finnes spredt informasjon om vannstandsmålinger i havnekontorets broåpningsprotokoller og værobservasjonsprotokoller (A-0742 Ig- og Jb-serien).

Havneingeniørarkivet inneholder diverse som vedrører ulike anlegg, blant annet målinger av vannstanden (A-0743 Hb-serien). I arkivet etter Bergen og Omland havnevesen finnes byggesaksdokumenter vedr. hus for vannstandsmåler (A-3563 Fba-serien).

Lover mv. knyttet til emne

 • Reglement for Bergen havn av 1891. «I Observationsprotokollen anføres Vind, Veir, Barometer- og Thermometerstand, Kl. 8 Morgen, 12 Middag og 4 Eftermiddag, hver Dag med Undtagelse af Søn- og Helligdage, paa hvilke Middags- og Eftermiddagsobservationerne kunne bortfalde. Desuden anføres Vandstanden efter det opsatte Vandstandsmærke ved de hver Dag indtræffende Høi- og Lavvande.»

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Berg, Adolph: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-26.april-1933. Bergen 1933
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Geelmuyden, Carl & Schetelig, Haakon (red.): Bergen 1814-1914, bd. II. Utgitt av Bergen kommune 1915
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005
 • Korsvold, Jens: Bergens Havnebetjenters Forening 1908-1958. Bergen 1958

Opplysninger hos andre

Opplysninger om vannstandsmålinger i Bergen kan også finnes ved Statens Sjøkartverk.

Lister og referanser

 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
 • BBA A-0983 – BBA A-0997 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *