Hva

Oversiktsbilde over Skolten. Udatert, trolig fra 1970-tallet. Fra Morgenavisens arkiv.

Skoltegrunnskaien er en offentlig utstikkerkai beliggende mellom Festningskaien og Bontelabo i Bergen havn.

Helt siden slutten av 1500-tallet eksisterte planer om å beskytte Vågen med en bølgebryter på Skoltegrunnen. Dette ble virkeliggjort i årene 1863-1868 med en 100 meter lang og 7 meter bred molo med fortøyningsringer på begge sider, kalt «Moljen». På moloens østside oppførtes i 1867 et 9 meter høyt fyrtårn av støpejern

I 1909 fremla havnestyret ideen om en stor utstikker ved Festningskaien. Selv om denne Skoltegrunnsutstikkeren ikke var med i havneplanen av 1903, ble forslaget vedtatt i bystyret i 1910.

Havneingeniørvesenet begynte kaibyggearbeidet på utstikkerens ytre halvdel. Dette var nødvendig før den gamle moloen kunne rives for å unngå at Vågen ble liggende ubeskyttet. Til arbeidet krevdes det mye fyllmasse. Den ble skaffet til veie fra utsprengningen av tunnelen for Fløybanen. Det ble anlagt en transportviadukt for skinnegående traller til Torvet. Deretter ble massene overført til lektere, og kaimurer ble bygd høye som 3-4 etasjers hus.

Skoltegrunnsutstikkeren stod ferdig i 1917; den var 335 meter lang og 40 meter bred. Hele anlegget med vareskur, kraner og kaispor stod ferdig i 1921. Vi forstår at byggingen av utstikkeren var en komplisert og stor arbeidsoperasjon, og til da den største, dyreste og mest tidkrevende i havnevesenets historie.

I årene 1956 til 1958 og i 1964 ble kaien utvidet og et nytt ekspedisjonsbygg ble reist. I 2005 er kaiens samlete effektive kailengde 664 meter, og den er hovedkai for passasjertrafikk i utenriksfart.

Se også artikkelen Holbergskaien.

Hvor

Oversikt over utstyr ved Skolten, 1921

Flere arkiver kan gi informasjon om Skoltegrunnsutstikkeren. Denne artikkelen belyser først og fremst hva arkivene etter Havnevesenet inneholder vedr. Skolten. Dette gjelder Havnestyrets arkiv (A-0740), Havnekontorets arkiv (A-0742), arkivet etter Havneingeniøren (A-0743) og etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563).

Morgenavisens arkiv inneholder foto av Skolten (A-0863).
Vedtak og utredninger i forbindelse med kaien finnes ellers i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Havnekontorets foto av Skoltegrunnsskuret med Havnefyret, 1920. Ukjent fotograf.

Arkivmaterialet kan fortelle om flere temaer vedr. Skoltegrunnskaien. Det største i omfang gjelder byggesakene i tilknytning til kaien, som søknader og saksdokumenter, beregninger, planer og utredninger, prisoverslag, anbud, leveranser, kontrakter, kart, skisser og bygningstegninger, foto m.m. (A-0740 Td 9, Tg-serien), (A-0742 Db- og Dc-seriene, Fa- og Fc-seriene samt Ub-serien), (A-0743 Eb-serien, F-serien, Hb 6, Tg 6 og U-seriene), og (A-3563 Da-, Db- og Dc-seriene, F-seriene og Ta-serien). Her finnes også informasjon om havneingeniørens arbeider ved kaien, som kaibyggingoppmudring m.m.

Havnebetjentene førte vaktdagbøker over skips ankomst og avgang ved flere kaier, blant annet ved Skoltegrunnsutstikkeren i tidsrommet fra 1921 til 1924 (A-0742 Ih 13).

Fartøyers anløp ved Skolten vises også i Havnekontorets molobøker fra 1875 til 1891 (A-0742 Hf). Molobøkene er avgiftsbøker for molopenger, og gir opplysninger om skips- og skipsførernavn, skipets størrelse og betalt avgift for benyttelse av fortøyningsringene ved «Moljen». Skipslister for årene 1918 til 1928 forteller også om skips anløp (A-0742 Ii). Dette er kairapporter som angir skipsnavn og fortøyingsplass. Fra 1924 er også bruken av kraner angitt.

Ellers forteller Havnekontorets statistikker om blant annet Skoltens inntekter fra bryggepenger i tiden 1915 til 1924 (A-0742 Sb 2).

Arkivene inneholder således også opplysninger om havnevesenets ulike arbeidsoppgaver og eiendom i tilknytning til utstikkeren. Som bruken av havnekraner i årene 1940-1947 (A-0742 Hpa). Denne serien rommer protokoller vedrørende kaikranene blant annet på Skoltegrunns- og Tollbodkaiene, og gir informasjon om bestiller, anvendt tid, avgift m.m. Oversikt over utgifter til Skoltegrunnskaiens utstyr som belysning, fyr, vareskur, kraner, landgang m.m. i årene 1911 til 1923 finnes i Havneingeniørens regningsbøker (A-0743 Rf 1, 6-8).

I tillegg kan Havnekontorets eiendomsforvaltning fortelle om kaien (A-0742 Q-seriene). I Havneingeniørens arkiv finnes for øvrig oversikt over krigsskader o.a. ved både denne kaien og ved andre av havnevesenets anlegg (A-0743 Hb-serien).

En annen regnskapsserie danner grunnlag for beregning og innbetaling av kjørebroavgift på Skoltegrunnskaien fra 1984 til 1987 (A-3563 Red). Ellers finnes oversikter over jernbanetrafikken på Dokken og Skolten i årene 1973 til 1977 (A-3563 Mk).

Vaktjournalene for Havnefyret på Skoltegrunnen i tiden 1873 til 1934 inneholder diverse gjeldene fyrets virksomhet og oppgaver, som værobservasjoner, tidspunkt tenning og slukning av fyrlykten, navn på fyrvokter, evt. anmerkninger m.m. (A-0742 Jda- og Jdb-seriene). Det finnes ellers enkelte spredte opplysninger om Havnefyret i sak- og korrespondanseseriene til Havnekontoret (A-0742 Db- og Ef-seriene).

Lover mv. knyttet til emne

Morgenavisens foto fra Skolten.
 • Bestemmelser vedr. Skoltegrunnen finnes blant annet i flg. formannskapsvedtak: BKF 25/1853 s. 289f., BKF 23/1862 s. 124 f., BKF 77/1910 s. 644f., BKF 147/1918/1919 s. 642 f., BKF 48/1955 s. 134 f., BKF 44/1965 s. 132, og BKF 191/1974 s. 639f.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Skoltegrunnskaien 1920
 • Ertesvaag, Egil: Bergen bys historie III. Bergen 1982
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen bys historie II. Bergen 1979
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen havn gjennom 900 år I. Bergen 1985
 • Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Bergen 1994
 • Haaland, Anders: Bergen havn gjennom 900 år II. Bergen 2005

Lister og referanser

 • BBA A-0740 Bergen kommune. Havnestyret
 • BBA A-0742 Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
 • BBA A-3563 Bergen og Omland Havnevesen
 • BBA A-0863 Morgenavisen AS
Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *