Hva

Anleggsseksjonens administrasjon med Teknisk utvalg som folkevalgt styrende organ (1972 – 1984).

Anleggsseksjonen ble etablert da kommunene Arna, Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane ble slått sammen i 1972. Seksjonen fikk ansvar for prosjektering, anlegg, drift og vedlikehold av den nye storkommunens vei-, vann- og kloakkanlegg. Dette innebar at veivesenet og vann- og kloakkvesenet i tidligere Bergen by opphørte. Det samme gjaldt for ingeniørkontorene i de øvrige kommunene.

Oddvin Fonn som hadde vært leder av vann- og kloakkvesenet i Bergen siden 1964, ble Anleggsseksjonens første direktør. Under ham sorterte fem fagavdelinger med ulike ansvarsområder. Prosjektavdelingen sto for planleggingen. Anleggsavdelingen skulle gjennomføre prosjektene. Driftsavdelingen hadde ansvar for vedlikeholdet av anleggene. I tillegg hadde seksjonen verksted og en økonomiavdeling. Teknisk direktør forholdt seg også til Teknisk utvalg som var det folkevalgte organet med ansvar for Anleggsseksjonens drift.

Denne administrative organiseringen holdt seg uforandret inntil omorganiseringen av Bergen kommune i 1984. Anleggsseksjonen ble nå en linjeavdeling underlagt Kommunalavdeling teknisk utbygging. Teknisk utvalg ble avviklet til fordel for Hovedutvalg for teknisk utbygging, som i tillegg til ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunaltekniske anlegg, også fungerte som bygningsråd.

Internt fortsatte administrasjonen av Anleggsseksjonen omtrent som før, men uten egen økonomiavdeling. Seksjonen beholdt også navnet inntil 1988. Da ble Kommunalavdeling for teknisk utbygging omorganisert, og Anleggsseksjonen skiftet navn til Avdeling for vei, vann og avløp (VVA).

Hvor

Arkivet etter Anleggsseksjonen (A-1629) er ordnet og står oppstilt hos Bergen byarkiv. Her er også arkivet fra Rådmannens administrasjons- og personalavdeling (A-3369, D-seriene), som inneholder en del personalrelatert materiale fra Anleggsseksjonen. Det forekommer også oppslag som angår seksjonen i arkivet etter Rådmannens fellessekretariat (A-3371, D-serien).

I kommuneforhandlingene finner man vedtak og utredninger fra bystyret som vedrører større utbygginger av tekniske anlegg, bevilgninger, budsjetter, etc.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Anleggsseksjonen forteller om store utbyggingsprosjekter i Bergen kommunes nye bydeler i perioden fra 1972 til 1987. Etaten var blant annet ansvarlig for planlegging og utbygging av tekniske anlegg for boligområdene på Sandsli og Bønes. Et annet større prosjekt var utbygging av Loddefjord nord og Olsvik. I tillegg gjennomførte man massiv boligbygging i Åsane, blant annet på Flaktveit, Rolland og deler av Ulsetåsen.

Den store byggeaktiviteten i områdene rundt Bergen sentrum førte til et behov for utbedring av sentral infrastruktur. Arkivet inneholder på grunn av dette mye materiale som omfatter innfartsårene til sentrum, vannforsyningen i Åsane og fra Gullfjellet. I tillegg kom spørsmålet om rensing av kloakk på banen utover 70-tallet, noe som innebar prosjektering nye renseanlegg.

Utover dette finnes blant annet opplysninger om erstatningskrav, overtakelser av private veier og VA-anlegg og periodevis vedlikehold.

Praktiske opplysninger
Arkivet inneholder møtebøker fra de folkevalgte organene Teknisk utvalg (TU) og Hovedutvalg for teknisk utbygging (HTU). Innkallinger til møtene sammen med sakspapirer, er også en del av arkivet.

Kopibøkene inneholder alle utgående brev fra Anleggsseksjonens administrasjon fra 1972 til og med 1987. Postlistene gir en oversikt over all korrespondanse til og fra seksjonen i samme periode.

Saksarkivet er delt inn i tre hoveddeler. Første del består av vedtak og sakspapirer som har vært behandlet av TU og HTU. Den andre delen av saksarkivet er ordnet etter stigende arkivkode. Den tredje og største delen av arkivet er delt i bydeler og deretter alfabetisk på område.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Anleggsseksjonens arkiv er fritt tilgjengelig. Unntakene er mapper med taushetsbelagte personalopplysninger. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Martin Byrkjeland og Morten Hammerborg: Byens skjulte årer – Vann og avløp i Bergen gjennom 150 år, Bergen 2005.

Lister og referanser

 • BBA A-1629 Bergen kommune. Anleggsseksjonen
 • BBA A-3369 Bergen kommune. Rådmannen. Administrasjons- og personalavdeling
 • BBA A-3371 Bergen kommune. Rådmannens fellessekretariat
 • BBA A-1673 Bergen kommune. Vann- og kloakkvesenet
 • BBA A-1674 Bergen kommune. Veivesenet
 • BBA A-0502 Fana kommune. Kommuneingeniøren
 • BBA A-1518 Haus/Arna kommune. Kommuneingeniøren
 • BBA A-1587 Laksevåg kommune. Kommuneingeniøren
 • BBA A-1700 Åsane kommune. Kommuneingeniøren
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *