Hva

Visitasprotokoll fra kontrollkommisjonen for Mentalen, 1851-1886
Visitasprotokoll fra kontrollkommisjonen for Mentalen, 1851-1886

Sinnsykeloven av 17. august 1848 §7 opprettet kontrollkommisjoner ved sinnssykehusene. Kommisjonene, en for hvert asyl, ble oppnevnt av den øverste medisinalstyrelse, dvs. departement, og senere av fylkesmannen. Kommisjonene eksisterer fortsatt. Denne artikkelen omhandler arkivene etter kontrollkommisjoner ved psykiatriske sykehus i Bergen som oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Kontrollkommisjonene er spesielt for de psykiatriske institusjonene. Kommisjonene skal føre et overordnet tilsyn med pasientene, og påse at bestemmelser for vern mot frihetsberøvelse og overgrep blir fulgt. Tvangsinngrep og tvangsinnleggelser kan bare kunne skje på lovens vilkår. Videre skal kommisjonene føre kontroll med pasienter i privat forpleining. Etter lov av 1. juli 1961 om psykisk helsevern ble kommisjonenes oppgaver utvidet. Nå skal de også føre tilsyn med forhold av betydning for den sykes velferd.

Videre skal kommisjonene holde sykehusets virksomhet under oppsyn, og skal følgelig være uavhengig av sykehuset. I reglement for Mentalsykehuset i Bergen ser vi at legen står kontrollkommisjonen til ansvar for sine «Embedsförelser». Legen skal meddele de opplysninger som kommisjonen forlanger, han skal være tilstede ved dens regelmessige møter, og «maa ikke nogen hel Dag være fraværende uden dens Tilladelse».

Kommisjonene er også klageinstans både for pasientene og pårørende, og de skal selv på en aktiv måte holde rede på forholdene ved sykehuset ved både planlagte (to ganger i måneden) og overraskende visitter. Videre skal kontrollkommisjonene sende inn kvartalsberetninger og årsberetninger til den øverste medisinalstyrelse.

Allerede ved sinnssykeloven av 1848 ble det stilt krav om dokumentasjon om de sinnssyke, det vil si at ved alle anstalter skal det føres personopplysninger og helseopplysninger om pasienten. Videre skal noteres navn på den som ønsket pasienten innlagt. Disse pasientprotokollene legges frem for kontrollkommisjonen og underskrives av denne. Sykehusene plikter også å gi kommisjonene beskjed om pasienters utskrivelser, bruk av tvangsmidler m.m.

Kontrollkommisjonens medlemmer for Mentalsykehuset i Bergen bestod i 1851 av følgende medlemmer; Stadsfysikus O. B. Heiberg, som var formann, overlege D. C. Danielsen og kjøpmann George Wallace. I dag består kommisjonene av fire medlemmer der formannen skal være jurist, en skal være lege og en skal ha vært tidligere psykiatrisk pasient.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkiver etter følgende kontrollkommisjoner; Mentalsykehuset i Bergen (A-3888), Neevengården sykehus (A-2896), Rosenbergs asyl (A-2897), Møllendal asyl (A-2895) og Dr. Martens sykehus (A-3887).

Hvilke opplysninger

Kontrollkommisjonenes arkiver som er oppbevart ved Bergen Byarkiv er fra tiden 1851 til 1988.

Alle kontrollkommisjonene førte såkalte «Visitationsprotokoller» (Aa-seriene). Dette er protokoller over kommisjonens både faste (2 x mnd. etter instruksen) og ikke faste (umeldte) kontroller ved asylet. Her føres oversikt over nye inn- og utskrivninger, antall pasienter sammenlagt, samt vedtak vedr. evt. klager fra pasienter eller pårørende. Ellers finnes også protokoller som ble ført parallelt med visitasprotokollene, og kan gjenfinnes der på dato (Ab-seriene). Disse gir samme oversikt som visitasprotokollene, men i tillegg finnes enkelte opplysninger om antall pleiepersonale.

Arkivene inneholder også vanlige administrative arkivserier som kopibøker, postjournaler og inn- og utgående korrespondanse. I tillegg finnes protokoller over inn- og utskrevne pasienter (F-seriene). Disse har henvisning til pasientens løpenummer, og er ført av overlegen ved asylet for kontrollkommisjonen. Her er oversikter over antall pasienter sammenlagt på det tidspunktet kommisjonen holdt sine møter.

Videre finnes innleggelsesskjemaer, dvs. skjemaer til kontrollkommisjonene fra asylene med opplysninger over innlagte pasienter. Materialet inneholder også skjemaer med førte pasientopplysninger over pasienter som tidligere har vært forpleiet med statsbidrag, men som så utgikk fra offentlig forpleining.

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 17. august 1848, «Lov om Sindssyges Behandling og Forpleining» § 7
 • Lov 5. juni 1925 nr. 3 om endringer i lov av 17. august 1848 § 2
 • Lov 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 5-4
 • Forskrift 21. desember 2000 om kontrollkommisjonens virksomhet

Klausulering og tilgang

Pasientarkivene inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Ved benyttelse av ikke-klausulert personsensitivt materiale, kan en måtte signere på en diskresjonserklæring.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientarkiver er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Når det gjelder klausulert materiale, se Innsyn. Ellers er det vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Eftestøl, Eivind: Noe om Kontrollkommisjonens virksomhet, i Ose, Eivind (red.): Frå sindssygeasyl til psykiatrisk sjukehus. Bergen 1991
 • Hvoslef, Signe: Neevengården Sinnssykeasyl, i årbok for Gamle Bergen 2003. Bergen 2003
 • Johansen, Elin: Neevengården Asyl – en «indretning» for sinnsyke, i Historie – Populærhistorisk magasin Nr. 4 – 1995, Årgang 5. Bergen 1995
 • Jürgensen, Peter: Bergens Sindssygeasyl Neevengaarden. Kristiania 1893
 • Mykland, Liv & Masdalen, Kjell-Olav: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap, kommunene. Universitetsforlaget 1987
 • Ose, Eivind (red.): Frå sindssygeasyl til psykiatrisk sjukehus, Neevengården – Sandviken sykehus 1891 – 1991. Bergen 1991
 • Pihl, Torbjørn: Bergens kommunale Sygehus 1754-1912, i Janssen, Carl W. m.fl.: Haukeland sykehus. Bergen 2001
 • Skålevåg, Svein Atle: Dårekiste og psykiatrisk sykehus, i Elvbakken, Kari Tove & Riise, Grete (red.): Byen og Helsearbeidet. Bergen 2003
 • Skålevåg, Svein Atle: En sykdom tar form. Om psykiatri og konstruksjonen av sinnssykdom i asylets æra, i Historisk tidsskrift nr. 3, 2000. Universitetsforlaget 2000

Opplysninger hos andre

Opplysninger om kontrollkommisjonene for de psykiatriske institusjonene kan også finnes i Riksarkivet og ved Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

 • BBA A-2895 Kontrollkommisjonen for Møllendal asyl
 • BBA A-2896 Kontrollkommisjonen for Neevengården sykehus
 • BBA A-2897 Kontrollkommisjonen for Rosenbergs asyl
 • BBA A-3887 Kontrollkommisjonen for Dr. Martens sykehus
 • BBA A-3888 Kontrollkommisjonen for Mentalsykehuset i Bergen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

8 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *