Hva

Floen. Bildet tilhører Hordaland fylkesarkiv. Fotograf og år ukjent.

Sentralhjemmet Floen fra 1922, eller Pleieheimen Floen, var en gjennomgangsanstalt for privat forpleiede sinnslidende. Hjemmet lå på øya Floen i Manger på Radøy.

I 1919 kjøpte Bergen kommune eiendommen (g.nr. 42/b.nr. 1) for kr. 50.000,- (Bystyrevedtak 22/09/1919). En bygning med plass til 10 pasienter oppførtes, ytterligere utvidelser ble foretatt gjentatte ganger. Hjemmet drev et eget gårdsbruk, og tilstrebet således en viss grad av selvforsyning. Likevel var institusjonen et underskuddsforetagende.

Det kunne være problematisk å skaffe pleiere til pasienter som ikke fikk eller trengte plass ved sinnssykeasylene. For å avhjelpe plassmangelen og for å føre en mer effektiv kontroll med privat forpleining, ble det opprettet slike sentralstasjoner som Floen. Stasjonen var ment å skulle være en mønsteranstalt til eksempel for de private forpleierne. Derfor måtte stasjonen ligge i distriktet hvor de fleste forpleierne holdt til. Hjemmets bestyrerinne skulle foreta regelmessige inspeksjoner hos forpleierne.

Reservelegen ved Neevengården sykehus var også bestyrer ved Floen, og i 1930 ble Floen lagt direkte under Neevengåden sin administrasjon.

En del pasienter ble overflyttet til Dr. Martens sykehus i 1960-årene. Fra 1972 var institusjonen fylkeskommunal, og i 1986 ble den nedlagt. Pasientene overførtes til Radøy somatiske/psykiatriske sjukeheim. I dag huser bygningene Floen kollektivet.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer deler av arkivet etter Sentralhjemmet Floen (A-1890).

Arkivet etter Neevengården sykehus (A-1887) belyser også Floens virksomhet, for Floen låg under Neevengårdens administrasjon fra 1930. I tillegg er arkivet etter Dr. Martens sykehus relevant i og med at en del pasienter ble overflyttet dit i 1960-årene.

Ellers vil arkivet etter fattigvesenet romme opplysninger vedr. sinnssykepleien, fordi fattigloven av 20. september 1845 påla fattigvesenet å dra omsorg for fattige sinnssyke (A-2588). Se artikkelen Sinnssykeasyler for mer informasjon.

I tillegg finnes opplysninger om de sinnslidende i arkivet etter sunnhetsvesenene/helserådene (A-2268, A-2271, A-2314, A-2617 og A-2903). Se artikkelen Sinnssykeasyler for mer informasjon.

Vedtak og utredninger i forbindelse med bygging av innkjøp av gården o.a. finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Tegning over bygning A, av arkitekt G. Bruun, 1920

Arkivet etter Sentralhjemmet Floen som er oppbevart ved byarkivet, strekker seg fra hjemmets oppstart i 1922 og frem til 1969. Her finnes administrative arkivserier som postjournaler og korrespondanse. Korrespondansen inneholder pasientopplysninger, årsberetninger vedr. hjemmets virksomhet, budsjettforslag, skriv vedr. regnskap og revisjon, forsikring m.m. (D-serien).

Ellers finnes pasientprotokoller fra 1922 til 1928 med fortløpende innførsler av innkomne pasienter med løpenummer (F-serien). Protokollene gir informasjon om personalia, levevei, diagnose, tidspunkt for innleggelse/utskriving, hvem som skal betale kurpenger for pasientenes opphold (rekvirent) m.m. (D-seriene). Rekvirent kunne være kommuner, amt, fattigkommisjoner og en sjelden gang privatpersoner/pårørende.

Regnskapsmaterialet fra 1938 til 1969 utgjør hoveddelen av arkivet. Her finnes oversikter over utgifter i forbindelse med den enkelte pasient (Rca-serien). Disse er delt inn etter rekvirent. Videre finnes registerkort over pasienter som gir informasjon om personalia, garantist, pasientens liggedager samt pris for oppholdet ved institusjonen (Rcb-serien). I tillegg inneholder materialet anvisningsprotokoller for både hjemmet og gårdsbruket (Rcc-serien).

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Deler av arkivmaterialet er klausulerer. Se Innsyn.

Ved benyttelse av ikke-klausulert personsensitivt materiale kan en måtte signere på en diskresjonserklæring.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientarkiver er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Når det gjelder klausulert materiale, se Innsyn. Ellers er det vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Arkivet etter Manger helseråd inneholder opplysninger vedr. pasienter i privat forpleining og pasienter ved Sentralhjemmet Floen. Statsarkivet i Bergen oppbevarer Manger helseråds arkiv.

Se ellers artikkelen Sinnssykeasyler for mer informasjon.

Lister og referanser

BBA A-1890 Sentralhjemmet Floen

 • C – Postjournaler, 1934 – 1947, 2 stk.
 • D – Brev, hovedsaklig innkomne, 1927 – 1955, 5 stk.
 • F – Pasientprotokoller, 1922 – 1928, 1 stk.
 • G – Skriv vedr. medisiner o.a., 1954 – 1968, 2 stk.
 • P – Arbeidslister personale, 1962 – 1969, 1 stk.
 • Q – Inventar, 1950 – 1969
 • Qa – Inventarprotokoller, 1950 – 1952, 1 stk.
 • Qb – Inventarkort, 1958 – 1969, 1 stk.
 • R – Regnskap, 1938 – 1969
 • Rb – Hovedbokføring, 1940 – 1966
 • Rba – Hovedbøker, 1940 – 1964, 5 stk.
 • Rbb – Kontokort, 1963 – 1966, 1 stk.
 • Rbc – Kontobøker, 1954 – 1956, 1 stk.
 • Rc – Sideordnet bokføring, 1938 – 1969
 • Rca – Regnskap vedr. pasienter, 1956 – 1962, 1 stk.
 • Rcb – Kurpengekort, 1963 – 1969, 1 stk.
 • Rcc – Anvisningsprotokoller, 1938 – 1955, 3 stk.
 • Rcd – Anvisningsprotokoller for gårdsbruket, 1943 – 1960, 2 stk.
 • Rd – Kassadagbøker, 1940 – 1957, 4 stk.
 • Rf – Regnskapsbilag, 1940 – 1965, 1 stk.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

6 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *