Hva

Klassebilde fra Nordvik skole, trolig fra 1940-tallet. Fotograf ukjent.
Klassebilde fra Nordvik skole, trolig fra 1940-tallet. Fotograf ukjent.

Nordvik skole ligger i Fana ved grensen til Os kommune. Skolens adresse er Fanafjellsvegen 400. Nordvik er en fådelt skole. Det vil si at det er elever fra flere klassetrinn samlet i én klasse. Dette er på grunn av at Nordvik er en liten skole med få elever.

Det har vært holdt skole i Nordvik siden 1750. Den startet som omgangsskole fra 14. mai til 14. juli for skolekretsen til Nordvik. Hans Henrik Eliasson Milde var den første skoleholder i kretsen. Betegnelsen skoleholder ble brukt om læreren. Det var ofte en ung ugift mann, opplært av sognepresten, som holdt skole, eller han «skulet» som de sa i Nordvik. Skoleholderen tjente dårlig, så da han giftet seg slo han seg ned som bonde. Omgangsskolen ble holdt på omgang mellom fem kretser, med to måneder på hvert sted, og på omgang på kretsens gårder, med to til fire dager på hver gård. Alle gårdene hadde plikt til å holde husvære enten de hadde skolebarn eller ikke. Barna satt rundt et langbord med læreren i ene enden. Gårdens andre beboere satt gjerne i stuen med småarbeid og hørte på.

Mot slutten av 1800-tallet var det en økende forståelse for behovet for skolegang. Flere skolekretser økte skoletiden utover minstemålet på 12 uker, noen hadde helt opp til 15 uker undervisning i året. Skolekretsene ble mindre, slik at skoleholderen kunne være lengre i hver krets. Skoletilbudet ble også utvidet fra kristendomsundervisning og lesing. Skriving og regning kom til i første omgang, samt historie og naturfag etter hvert.

Det ble holdt omgangsskole i Nordvik frem til 1866, men først i 1907 fikk de eget skolebygg. I mellomtiden ble det holdt skole i en stue på en av gårdene. Skolens første rektor, Arnt Løkling, bodde på skolen, det samme gjorde den neste rektoren, Ola Bønes. Det sies at de hadde en omsorg for bygdefolket som var helt spesiell. I følge rektor preger dette også dagens skole. Med 55 elever (i 2007) i en fådelt skole blir skolen svært oversiktlig.

Dagens skolebygg ble bygget i 1985 og videre utbygd i 2004. Skolen veksler mellom å være tredelt og firedelt. 5., 6. og 7. klasse deler det største rommet i det nyeste bygget. Skolen ønsket å dele dem i to rom, men byggekomiteen var ikke enig. Nå er elever og lærere tilfreds med at det ble et felles rom. Elevene har lært å arbeide konsentrert uten å forstyrre hverandre.

Nordvik skole har en vennskapsskole i byen Condanglegi på Java i Indonesia. Skolen dro til Java på besøk i 2006, og året etter kom to lærere og to elever fra Condanglegi på besøk til Nordvik.

Hvor

Opplysninger om Nordvik skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-3788).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene etter 1972.

Ellers kan finnes opplysninger om Nordvik skole i arkivene etter Fana skolestyre (A-0023) og Skoleinspektøren i Fana (A-2042).

Hvilke opplysninger

Dagjournal fra Nordvik skole 1887-1915
Dagjournal fra Nordvik skole 1887-1915

Nordvik skole ble opprettet som fastskole i 1907, men skolens arkiv inneholder likevel en del materiale fra tiden som omgangsskole. Det eldste arkivstykket er fra 1867.

Nordvik skoles arkiv inneholder forskjellig informasjon om elevene og lærerne ved skolen. Videre inneholder arkivet skolens administrative saker.

Informasjon om elevene kan en finne i blant annet karakterprotokoller for omgangsskolen (1867-1914). Bøkene har kolonner for skoleår, krets, hvor skolen holdes, elevens navn, fødselsdato, årstall for skolestart, karakterer i de ulike fagene, antall fraværsdager med mer. Til slutt er det en kolonne for anmerkninger, som for eksempel hvorvidt eleven var konfirmert, utflyttet eller innflyttet. Karakterprotokollene for den faste skolen (1915-1971) inneholder de samme opplysningene med unntak av krets og hvor skolen holdes.

Annet materiale som gir opplysninger om elever er klassedagbøker (1867-1995) og avgangsvitnemålprotokoller (1899-1928). Sistnevnte inneholder informasjon om elevens navn, bosted, fødselsdato, fødselssted, skolestart, hvor undervist, dato for avgangsprøve, karakterer og anmerkninger.

Opplysninger om skolens ansatte kan en finne i personalmappene.

Ellers består arkivet av møtebøker med referat fra skolens grupper, råd og utvalg (1890-1995), som tilsynsutvalget, skolestyremøter, lærerrådet, samarbeidsutvalget, foreldrerådets arbeidsutvalg og foreldrelaget. Videre inneholder arkivet regnskap for skolebiblioteket, sakspapirer i forbindelse med nytt skolebygg, fotografier og annet.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se for øvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Problemer

Det er et lite og tilfeldig utvalg arkivmateriale som er bevart.

Litteraturhenvisning

 • Hjellestad, Hermod: Fana, bind I. Bergen 1933.
 • Johansen, Karl Egil: Fana bygdebok, bind 3. Bergen 1993.
 • Myking, John Ragnar: Fana bygdebok, bind 2. Bergen 1990.
 • Nordvik skoles nettside

Digitalisert

To karakterprotokoller 1867-1914 er publisert på Digitalarkivet:

Opplysninger hos andre

Før 1880-tallet hadde presten hovedoppsynet med skoleholdet. Derfor kan det også finnes opplysninger om omgangsskolen i Nordvik i prestearkivene ved Statsarkivet i Bergen. Ellers er arkiv av nyere dato oppbevart på skolen.

Lister og referanser

 • Arkivliste for BBA A-3788 Nordvik skole
 • BBA A-0023 Fana kommune. Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune. Skoleinspektøren

Se vedlegg Arkivliste for Nordvik skole

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *