Hva

De første skolene i Bergen
Latinskolen. Tegning av J.J. Reichborn. Fra Hilbrant Meyers manuskripter, 1764.

Bergens første skole var katedralskolen (latinskolen), som utdannet prester og andre tilknyttet kirken. Katedralskolen i Bergen ble trolig grunnlagt i siste halvdel av 1100-tallet. Den lå ved Kristkirken på Holmen i nærheten av Bergenhus festning. Skolen er fortsatt i drift og ligger nå ved dagens Domkirke.

I tillegg til teologi ble det undervist i de syv frie kunster; grammatikk, retorikk, dialektikk, aritmetikk, geometri, astronomi og musikk.

Håkon Håkonson er den første omtalte elev i en norsk skole. Han gikk på katedralskolen i Trondheim, og sannsynligvis også i Bergen.

Gråbrødrene ved Olavskirken (dagens Domkirke), munkene ved Munkeliv på Nordnes m.fl. holdt sannsynligvis klosterskole (det er sannsynlig fordi det var vanlig ved klostre i andre europeiske land). Klosterordenen drev først og fremst undervisning for sine egne brødre og søstre. Dominikanernes og fransiskanernes skoler kunne dessuten være åpne for andre geistlige.

Elevene frem til 1800-tallet

Med reformasjonen i 1536 fulgte tanken om skolegang for alle. I følge Luthers tenkning var det ikke lenger nok at presten leste teksten, menigheten skulle også ha kunnskap om kirkens lære. I første omgang ble det undervist i katekismen. Fra 1646 ble foreldreløse barn i Bergen plassert i Manufakturhuset hvor de fikk opplæring i håndverk. På begynnelsen av 1700-tallet ble det vanlig med omgangsskole på bygdene, det vil si læreren gikk fra bygd til bygd og holdt skole på gårdene. Nordvik skole var en slik omgangsskole frem til det ble opprettet fastskole med eget bygg i 1907.

Bergen fikk sin første fattig-/allmueskole i 1740, det var Christi Krybbe som i dag er Nordens eldste barneskole som fortsatt er i drift. Flere kom til utover 1700-tallet, som Betlehem på Nordnes og Gråskolen i Vågsbunnen. Dette var skoler for byens fattige barn. I tillegg til undervisning fikk de også klær og sko ved behov. Pengene til driften kom gjennom gaver, kollekt og forskjellige bøter og avgifter. I første omgang var skolens viktigste funksjon å føre allmuens barn frem til konfirmasjonen.

I tillegg til allmueskolene og latinskolene ble det etablert borgerskoler, som også ble kalt realskoler (må ikke forveksles med realskolen som ble etablert i 1935). Borgerskolene søkte å gi elevene en mer praktisk og yrkesrettet utdannelse enn latinskolene. Videre fantes det også en rekke private skoler for barn med foreldre som kunne betale for skolegangen, som Ulrikke Phils pikeskole, Sofie Lindstrøms pikeskole, Fayes gutteskole og Heibergs gutteskole blant andre.

Det var langt fra alle barn som gikk på skole på 1800-tallet. Det var for få skoler, samt at foreldrene hadde behov for barna til hjelp hjemme og i arbeidslivet. Fra begynnelsen av århundret arbeidet enkelte politikere og andre ildsjeler med å få til skole for alle. Først ut på 1860-tallet omfattet skoletilbudet de aller fleste barn. Jenter fikk først undervisning fra 1886.

Lærerutdanningen

Norge etablerer sitt første faste lærerseminar i 1821, på Trondernes i Nordland. I løpet av 1830-tallet opprettes det seminar i alle bispedømmene. For Bergen bispedømme ble seminaret etablert på Stord i 1838. Skolemesteren ble tidligere lært opp av den lokale presten, og latinskolene holdt lærerseminar for egne lærere. Først i 1860 fikk kvinner undervise i skolene på landet, i byene i 1869. Kvinner ble ansett som bedre skikket enn menn til å undervise de minste barna. Utdanningen av lærerinnene skjedde først gjennom private lærerkurs, men i 1890 åpnes lærerseminarene også for kvinner.

Pensum

På allmueskolene og omgangsskolene lærte elevene stort sett bare å lese Luthers katekisme og Pontoppidans forklaring, samt bønner og evangelier. Enkelte steder lærte de også å skrive og regne. Fra midten av 1800-tallet skulle allmueskolen, i tillegg til å gi barna en kristen oppdragelse, også gi elevene andre kunnskaper og ferdigheter som lesing, skriving, regning, historie og moderne språk (tysk og fransk). Skolen var ikke lengre bare et geistlig anliggende. Den ble også et viktig nasjonsbyggende instrument gjennom større vekt på morsmål og nasjonal historie.

Folkeskolen

Bergen får sin første skoleinspektør i 1860 ved ansettelsen av Ole Irgens. Skoleinspektøren overtar kontrollen med skolen fra kirken, og de folkevalgte får større innflytelse på skolens innhold. Fra nå av snakker vi om folkeskolen. Den var åpen for barn fra alle samfunnslag.

Nå skjer det mye innen skolesektoren; nye og store skoler bygges og nye reformer innføres. Folkeskolens formål var å gi alle mulighet for videre skolegang. Forskjellene mellom byen og landet skulle minskes. Således skulle skolen bidra til å forene de ulike samfunnslag. Ellers overtar P. A. Jensens lesebok som skolens hovedpensum. Leseboken skulle gi elevene en felles basis av kunnskap og ideologi. I Bergen valgte skoleinspektøren for øvrig lærer Haldor Grønsdals Læsebog for Almueskolen, for denne var mer egnet for byskolene. Fra 1890-årene overtok Nordahl Rolfsens Læsebog for Folkeskolen som hovedpensum for norske skolebarn.

Mot slutten av 1800-tallet overtok middelskolen for borger- og realskolene. I tillegg ble det etablert gymnas for videre utdanning. På middelskolen fikk jentene også innpass ved høyere utdanning, og fra 1882 kunne de avlegge eksamen artium.

1900-tallet

Mot slutten av 1800-tallet endres skolens undervisningsform fra ren pugging til mer praktisk undervisning, og barna stod nå i sentrum. Med 1900-tallet kom også barnas helse og hygiene i fokus. Skolene innførte skolebespisning, tannhelsetjeneste, helsesøster og kroppsøving. Det ble også opprettet spesialskoler for barn med adferdsvansker. Disse ble sendt til blant annet Ulfsnæsøens oppdragelsesanstalt, Fortunen skole og Årstad tvangsskole (Tveiteråsen skole), Alrekstad skole og Bergen Kofoedskole. Det ble også opprettet skoler for døve, blinde og «åndssvake», som Bergen spesialskole for tunghørte og Bergen kommunale skole for aandsvake. Videre ble det opprettet såkalte skoler for «Abnorme Børn».

Under den tyske okkupasjonen ble mange skoler stengt, både helt og delvis. Noen skoler ble brukt til lager, reservesykehus og innkvartering av tyskerne. Fridalen skole var en av skolene som ble omgjort til hjelpesykehus i perioder og Møhlenpris skole ble brukt som innkvartering og lager under hele krigen. De skolene som fortsatt var åpne tok imot elever fra de stengte skolene. Det ble krevd at lærerne meldte seg inn i det NS-styrte lærersambandet, men mange nektet. Lærernekten førte til at over 1000 lærere ble arrestert og internert.

I 1961 begynte et forsøk med 9-årig grunnskole i Bergen. Denne skoleordningen satte nye krav til størrelsen på skolen og til spesialrom. I 1969 ble det innført obligatorisk 9-årig skolegang. Grunnskolen ble delt opp i barneskole og ungdomsskole. Mellom 1946 og 1960-tallet gikk den kjønnsdelte skolen gradvis over til fellesklasser.

På 1990-tallet gjennomførte undervisningsminister Gudmund Hernes to store reformer. En for den videregående skolen, som gikk ut på at yrkesskolen også ga studiekompetanse til universitet- og høyskoleutdanning. Den andre reformen gjaldt grunnskolen, den ble gjort om til 10-årig skole med skolestart for 6-åringene. Skolefritidsordningen (SFO) var også en del av reformen, alle barn i småskolen har rett til en plass der.

I 2005 innførte Kristin Clemet det store «kunnskapsløftet», med blant annet en ny læreplan i alle fag. «Kunnskapsløftet» skulle sørge for å heve elevenes kunnskapskompetanse.

Hvor

Klassebilde for 2. klasse ved Nordvik skole, 1933. Ukjent fotograf.

Opplysninger om skolene i Bergen finner vi først og fremst i arkivene etter de enkelte skolene. Arkiver som ikke er oppbevart ved byarkivet, oppbevares ved de respektive skoler. Ellers kan en finne opplysninger i arkivene etter de ulike kommunale etater og avdelinger, som skoleinspektøren, skolerådet, skolestyret og skolepsykologen, Lister og referanser nedenfor.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolene kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Protokoll fra Sandviken fattigskole 1778-1849.

De ulike skolenes alder varierer mye og dermed også innholdet i arkivene. I eldre skolearkiver finner vi protokoller som hadde flere funksjoner, senere har disse funksjonene fått hver sin protokoll (se nedenfor), og noen har etter hvert gått ut av bruk. I tillegg hadde skolene ulik praksis.

Det vi ofte kan finne av informasjon om skolens elever er i første omgang hovedmatriklene. Her er elevene skrevet inn ved skolestart med opplysninger om fødselsdato, bosted, forsørgers navn og stilling, samt tidligere skolegang, når utskrevet, hvorfor utskrevet, hvor flyttet og eventuelle merknader. Hvilken informasjon protokollene rommer, varierer med tiden. Under den 2. Verdenskrig ble det for eksempel på noen skoler notert om en elev ble evakuert til kjent eller ukjent sted. I perioder ble det ført inn elevens evner, vekt og høyde.

Annet materiale som gir opplysninger om skolens elever er klasselister, klassedagbøker, karakterprotokoller, vitnemålsprotokoller, utskrivningsprotokoller, protokoller for elever utskrevet med/uten avgangsvitnemål og elevmapper. Elevmapper finnes i hovedsak for elever med behov for spesialundervisning og -oppfølging.

Opplysninger om skolens personale finner en først og fremst i personalmappene. Andre kilder kan være personal- og vikarprotokoller med rubrikker for personalia, adresse, dato for ansettelsesperiode, og kvitteringsprotokoller for lønn og lønningslister.

Informasjon om skolens administrasjon finner en først og fremst i saksarkivet. Det omfatter skolens korrespondanse med forskjellige aktører, som leverandører av skolemateriell, skolekontoret, andre kommunale og statlige etater med mer. Ellers inneholder arkivene møtebøker med referat fra skolens grupper, råd og utvalg, som tilsynsutvalget, lærerrådet, plangruppen, samarbeidsutvalget, foreldrerådets arbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalget. Videre kan skolearkivene romme årsregnskap, budsjett, kassabøker m.m.

Digitalisert

På Digitalarkivet er bl.a. følgende kilder fra skoler publisert:

A-0082 Christi Krybbe skoler.

A-2439 Lungegårdens Hospital 1849 – 1900 med hospitalskolen.

A-7271 M. Heibergs Gutteskole

A-3788 Nordvik skole. Fra Nordvik krets, Rå krets, Apeltun krets og Bergens Glassverks skolekrets:

A-1730 Salhus skole. Med Salhus fabrikkskole:

A-2633 Indre Arna skole. Med Haus skoledistrikt:

A-1370/5908 Damsgård skole. Med Askøens prestegjeld:

A-0342 Bergens Mekaniske Verksteds skole:

A-1324 Domkirkens fattigskole/Gråskolen:

A-1206 Tanks skole:

Lover mv. knyttet til emne

Kopibok for inspeksjon av Nykirkens fattigskole, Betlehem 1821-1861.
 • Kirkeordinansen av 1537 påla klokkerene å undervise sognebarna i katekismen.
 • Kirkeordinansen av 1607 påla alle byer å etablere en dansk, tysk eller norsk skole som alternativ til latinskolene. Skolene skulle i tillegg til katekismeopplæring også undervise i lesing, skriving og regning.
 • Konfirmasjonsforordningen av 1736. Ingen kunne bli konfirmert før de hadde fått kristendomsundervisning.
 • Forordningen av 1739 og plakat av 1741 innførte skoleplikt for barna på landet. Dette ble starten på det norske offentlige skolevesen. De geistlige; prest, prost og biskop fikk ansvar for utbygging av og tilsyn med skolene.
 • Lov av 1816 omhandler skolelærernes utdanning og lønn.
 • Formannskapsloven av 1837 førte til endringer i maktstrukturen. Skolekommisjonen ble lagt inn under kommunens virksomhet. Presten var fortsatt ordfører i skolesaker, og antallet folkevalgte ble større.
 • Byskoleloven av 1848 la oppsynet med allmueskolene i prostiets kjøpsteder til prosten, og overoppsynet i stiftet til biskopen. Prestene ble tillagt det generelle tilsynet med undervisningen.
 • Landskoleloven av 1860 førte til ansettelse av en skoledirektør som skulle ha overtilsynet for skolene i stiftet sammen med biskopen.
 • I 1869 får vi en lov som tar for seg offentlige skoler for den høyere allmenndannelse. Blant annet kunne kommunale middelskoler få rett til å avholde eksamen.
 • Lærerinneloven av 1879 ga kvinner formell adgang til å undervise i allmueskolen.
 • Ved folkeskoleskoleloven av 1889 overtok skoledirektøren mye av overoppsynet med skolene. Biskopens tilsynsrett ble begrenset til undervisningen i kristendomskunnskap. Det lokale selvstyret ble styrket ved at det ble opprettet skolestyrer.
 • Abnormskoleloven av 1881 og 1915, og lov om spesialskoler av 1951 ga også barn med spesielle behov, som adferdsvansker og syns- og hørselshemninger rett til skolegang. Disse barna hadde tidligere falt utenfor skoleverket.
 • Vergerådsloven av 1896 tar for seg behandlingen av forsømte barn, som etter loven kunne anbringes i skolehjem eller i tvangsskole.
 • Lov av 1896 og 1935 omhandler høyere allmennskoler.
 • Lov av 1936 om folkeskolen på landet og i byen omhandler skolestyrets sammensetning og oppgaver. Styrene på landet og i byene hadde ulike regler.
 • Ved Yrkesskolelov av 1940 kom den første samlede lov om yrkesrettet utdanning.
 • I 1959 ble den første fellesloven for skolene i byene og på landet innført. Barn i byene og på landet skulle ha samme muligheter for videreutdannelse. Loven åpnet for forsøk med 9-årig grunnskole.
 • Lov av 1964 tar for seg realskoler og gymnas.
 •  Lov av 1969 omhandler grunnskolen.
 • I 1974 fikk vi Mønsterplan for grunnskolen. Noen av endringene i skolen var innføring av elevråd og barneskole uten karakterer. Lokalhistorien og skolens ansvar for samfunn og hjem skulle styrkes, likeverd og toleranse ble viktige tema.
 • Opplæringsloven av 1998 understreker alles rett til utdanning etter egne evner og anlegg. I tillegg stadfestes voksnes behov for grunnutdanning og videreutdanning.

Klausulering og tilgang

Hovedbok for vexelundervisningskolen, pikeavdelingen. 1826-1848.
 • Administrativt arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se for øvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Christi Krybbe skole etter tegning av J.J. Reichborn i 1765. Hentet fra Hilbrant Meyers samling i arkivet de eligerte menn (A-0527),

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Nykirkens fattigskole, Betlehem. Tegning av J.J. Reichborn, fra Hilbrant Meyers manuskripter 1764.

Frem til midten av 1800-tallet hadde kirken ansvaret for skolegangen. Derfor kan det være opplysninger om Bergensskolene i prestearkivene ved Statsarkivet i Bergen. Statsarkivet har også arkivet etter Bergen Katedralskole og en del spesialskoler, samt arkivene fra universitetet og høyskolene.

Arkiv etter videregående skoler fra 1972 og fremover kan finnes ved Fylkesarkivet Vestland.

Arkivmateriale av nyere dato blir oppbevart på de respektive skolene.

Lister og referanser

Skolearkivene som er oppbevart ved Bergen Byarkiv per 01.05.2012:

 • BBA     A-0082            Christi Krybbe skoler
 • BBA     A-0083            Krohnengen skole
 • BBA     A-0086            Rothaugen barneskole
 • BBA     A-0087            Rothaugen ungdomskole
 • BBA     A-0088            Bergen kommune. Framhaldsskolen for piker
 • BBA     A-0089            Sandviken skole
 • BBA     A-0133            Dragefjellet skole
 • BBA     A-0146            Alvøen skole
 • BBA     A-0149            Bergen kommune. Framhaldsskolen for gutter
 • BBA     A-0316            Nordnes skole
 • BBA     A-0341            Solheim skole
 • BBA     A-0342            Bergens Mekaniske Verksteds skole
 • BBA     A-0368            Ulvsnesøy skole
 • BBA     A-0638            Paradis skole/Storetveit skole
 • BBA     A-0726            Laksevåg framhaldsskole
 • BBA     A-0757            Solhaug skole
 • BBA     A-0761            Omgangsskole i Fana
 • BBA     A-0762            Hop verksskole
 • BBA     A-0972            Nygård skole
 • BBA     A-1096            Hordvik skole
 • BBA     A-1158            Bergen fortsettelsesskoles handelskurs
 • BBA     A-1165            Valheim skole
 • BBA     A-1184            Sydneshaugen skole
 • BBA     A-1188            Søreide skole
 • BBA     A-1197            Haukås skole
 • BBA     A-1206            Tanks skole
 • BBA     A-1238            Garnes skule
 • BBA     A-1247            Årstad skole
 • BBA     A-1248            U Pihls skole
 • BBA     A-1282            Bergen katedralskole
 • BBA     A-1284            Den almindelige frie skole
 • BBA     A-1324            Domkirkens fattigskole
 • BBA     A-1325            Nykirkens fattigskole
 • BBA     A-1328            Uidentifiserte fattigskoler
 • BBA     A-1330            Lungegården skole
 • BBA     A-1333            Fortunen skole
 • BBA     A-1335            Brattholmen skole
 • BBA     A-1363            Gyldenpris skole
 • BBA     A-1365            Bergen kommune. Hjelpeskolen
 • BBA     A-1366            Bergens fortsettelsesskoles aftenkurs
 • BBA     A-1367            Bergen kommune. Håndgjerningsskolen for piker
 • BBA     A-1369            Holen skole
 • BBA     A-1370            Damsgård skole
 • BBA     A-1503            Hunstad skole
 • BBA     A-1372            Hop kretsskole
 • BBA     A-1614            Bergen tekniske skole
 • BBA     A-1730            Salhus skole
 • BBA     A-1760            Elveneset skole
 • BBA     A-1935            Mjølkeråen skole
 • BBA     A-2296            Haugatun skole
 • BBA     A-2325            Ny Krohnborg skole
 • BBA     A-2352            Bergen Sjømannsskole
 • BBA     A-2374            Lønborg skole
 • BBA     A-2380            Bergen Kokk- og Stuertskole
 • BBA     A-2399            Midtun skole
 • BBA     A-2409            Ulsmåg skole
 • BBA     A-2452            Loddefjord skole
 • BBA     A-2482            Romslo skole
 • BBA     A-2484            Haus framhaldsskule
 • BBA     A-2499            Jessen skole
 • BBA     A-2504            Ulriken skole
 • BBA     A-2505            Gimle skole
 • BBA     A-2512            Varden skole
 • BBA     A-2528            Ytre Arna skole
 • BBA     A-2604            Hop Framhaldsskole
 • BBA     A-2605            Hop ungdomsskole
 • BBA     A-2607            Blokkhaugen skole
 • BBA     A-2632            Trengereid skole
 • BBA     A-2633            Indre Arna skole
 • BBA     A-2634            Takvam skole
 • BBA     A-2635            Seljerinden skole
 • BBA     A-2741            Unneland skole
 • BBA     A-2768            Haukeland skole
 • BBA     A-2781            Isdalen skole
 • BBA     A-2849            Bergen kommunale husmorskole
 • BBA     A-2850            Bergen kommunale kvindelige industriskole
 • BBA     A-3530            Møhlenpris skole
 • BBA     A-3683            Vestlandsheimen skole
 • BBA     A-3779            Ulsetskogen skole
 • BBA     A-3783            Krokeide skole
 • BBA     A-3785            Fridalen skole
 • BBA     A-3788            Nordvik skole
 • BBA     A-3789            Bergens Glassverks Skole
 • BBA     A-3833            Tveiterås skole
 • BBA     A-3868            Lyderhorn skole
 • BBA     A-3869            Laksevåg kommunale realskole
 • BBA     A-3907            Eidsvåg skole
 • BBA     A-3925            Nattland skole
 • BBA     A-3928            Eidsvåg ungdomsskole
 • BBA     A-3933            Helldal skole
 • BBA     A-3962            Nybø skole
 • BBA     A-3998            Liland skole
 • BBA     A-4000            Kirkevoll skole
 • BBA     A-4006            Kaland skole
 • BBA     A-4027            Vadmyra skole
 • BBA     A-4053            Ortun skole
 • BBA     A-4060            Godvik skole
 • BBA     A-4076            Sælen skole
 • BBA     A-4080            Lynghaug skole
 • BBA     A-4082            Smørås skole
 • BBA     A-4083            Lone skole
 • BBA     A-4084            Tunes skole
 • BBA     A-4089            Skjold skole
 • BBA     A-4098            Haukeland skule (Arna)
 • BBA     A-4101            Hauge skule
 • BBA     A-4117            Ådnamarka skule
 • BBA     A-4123            Hjellestad skole
 • BBA     A-4124            Hellen skole
 • BBA     A-4125            Ytre Sandviken skole
 • BBA     A-4126            Haukedalen skole
 • BBA     A-4136            Kirkekretsens skole
 • BBA     A-4137            Åneskretsens skole
 • BBA     A-4138            Voldedalens skolekrets
 • BBA     A-4146            Rolland skole
 • BBA     A-4150            Kjøkkelvik skole
 • BBA     A-4159            Riple skule
 • BBA     A-4160            Samdal skule
 • BBA     A-4161            Fjellsdalen skole
 • BBA     A-4197            Rå skole
 • BBA     A-4200            Seljedalen skole
 • BBA     A-4212            Skeie skole
 • BBA     A-4231            Kalvatræet skole
 • BBA     A-4242            Ytrebygda ungdomssskole
 • BBA     A-4262            Garnes ungdomsskole
 • BBA     A-4264            Aurdalslia skole
 • BBA     A-4273            Flaktveit skole
 • BBA     A-4277            Kyrkjekrinsen skole
 • BBA     A-4313            Lyshovden skole
 • BBA     A-4317            Li skole
 • BBA     A-4328            Nygårdslien skole
 • BBA     A-4329            Bjørndalsskogen skole
 • BBA     A-4333            Slåtthaug ungdomsskole
 • BBA     A-4344            Sandgotna skole
 • BBA     A-4360            Kronstad skole
 • BBA     A-4416            Søråshøgda skole
 • BBA     A-4418            Marikollen skole
 • BBA     A-4435            Mathopen skole
 • BBA     A-4436            Bønes skole
 • BBA     A-4455            Storetveit skole
 • BBA     A-4456            Hop realskole
 • BBA     A-4458            Haugland skole
 • BBA     A-4459            Breimyra skole
 • BBA     A-4469            Slettebakken skole
 • BBA     A-4470            Olsvik skole
 • BBA     A-4471            Vassenden skole
 • BBA     A-4473            Holen skole
 • BBA     A-4504            Åstveit skole
 • BBA     A-4509            Landås skole
 • BBA     A-4517            Minde skole
 • BBA     A-4534            Hålandsdalen leirskole
 • BBA     A-7271            M. Heibergs gutteskole

Informasjon om skoler kan en også finne i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar:

 • BBA     A-0023            Fana kommune. Skolestyret
 • BBA     A-0340            Årstad kommune. Skolestyret
 • BBA     A-1302            Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA     A-1303            Bergen kommune. Skoleinspektøren
 • BBA     A-1304            Bergen kommune. Utvalget for den høyere skolen
 • BBA     A-1305            Bergen kommune. Skolerådet
 • BBA     A-1306            Bergen kommune. Utvalget for framhaldsskolen
 • BBA     A-1311            Bergen kommune. Komiteen for skolefrokosten
 • BBA     A-1337            Åsane kommune. Skolestyret
 • BBA     A-1338            Åsane kommune. Skolerådet
 • BBA     A-1339            Tilsynsutvalget for Eidsvåg skolekrets
 • BBA     A-1340            Tilsynsutvalget for Kyrkjekrinsen skolekrets
 • BBA     A-1343            Åsane kommune. Nemnda for framhaldsskolen
 • BBA     A-1344            Åsane kommune. Nemnda for realskolen
 • BBA     A-1345            Åsane kommune. Nemnda for videregående skoler
 • BBA     A-1346            Tilsynsutvalget for Hop Fabrikkskoles skolekrets
 • BBA     A-1347            Tilsynsutvalget for Rå skolekrets
 • BBA     A-1348            Tilsynsutvalget for Skulstad / Trengereid skolekrets
 • BBA     A-1349            Laksevåg kommune. Skolestyret
 • BBA     A-1350            Tilsynsutvalget for Laksevåg skolekrets
 • BBA     A-1354            Laksevåg kommune. Komiteen for 9-årig skole
 • BBA     A-1368            Bergen kommune. Skolestyret 1972 –
 • BBA     A-1851            Bergen kommune. Rådmannen. Skole-, sosial- og kulturavdelingen
 • BBA     A-2041            Bergens Glassverks Skolekommisjon
 • BBA     A-2042            Fana kommune. Skoleinspektøren
 • BBA     A-2536            Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA     A-2623            Haus/Arna kommune. Skolestyret
 • BBA     A-2636            Haugland og Askeland skolekrets
 • BBA     A-3313            Utvalget for behandling av spørsmål i samband med innføring av 9-årigenhetsskole
 • BBA     A-3543            Feriekolonien for Bergen komm. spesialskole for evnesvake, Kalmargt.2

Bergen Byarkiv oppbevarer også arkiver etter den tidligere skolepsykologen og dagens PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste):

 • BBA     A-1613            Bergen kommune. Skolepsykologen på Krohnengen skole
 • BBA     A-1841            Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Arna
 • BBA     A-1910            Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Åsane
 • BBA     A-2137            Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Fana
 • BBA     A-2525            Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Fyllingsdalen
 • BBA     A-2948            Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sentrum PPT
 • BBA     A-3253            Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sentrum
 • BBA     A-3714            Bergen kommune. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Ytrebygda

Byarkivet oppbevarer arkivene etter noen av skolenes byggekomiteer:

 • BBA     A-0221            Bergen kommune. Byggekomiteen for Dragefjellet skole
 • BBA     A-0609            Bergen kommune. Skolestyrets faste byggekomite
 • BBA     A-1358            Laksevåg kommune. Byggekomiteen for Holen skole
 • BBA     A-1359            Laksevåg kommune. Byggekomiteen for samlegymnas i Laksevåg
 • BBA     A-1360            Laksevåg kommune. Byggekomiteen for Mathopen skole
 • BBA     A-1361            Laksevåg kommune. Byggekomiteen for Nygård skole (Laksevåg)
 • BBA     A-3945            Bergen kommune. Byggekomiteen for Sandviken skole

Det kan også finnes opplysninger om skolen og aktiviteter knyttet til skolen i følgende arkiver:

 • BBA     A-1007            Foreldrelaget Nygård skoles venner
 • BBA     A-1097            Hordvik skoles Foreldrelag
 • BBA     A-1240            Foreldrelaget ved Garnes folke- og framhaldsskole
 • BBA     A-1310            Fellesutvalget for foreldrelagene ved skolene i Bergen
 • BBA     A-1362            Nygård skoles musikkorps
 • BBA     A-1371            Div. skolekretser i Askøy / Laksevåg
 • BBA     A-1373            Kjøkkelvik, Gravdal og Nybø skolekrets
 • BBA     A-1374            Vassenden, Stølen og Alvøen skolekrets
 • BBA     A-1504            Hunstad skoles velforening
 • BBA     A-1794            Rothaugen Skolekorps
 • BBA     A-2353            Lungegården skoles musikkorps
 • BBA     A-2377            Karl Handals skolehistoriske samling
 • BBA     A-2470            Sandviken skoles musikkorps
 • BBA     A-2483            Unneland, Haukeland og Lone skolekrets
 • BBA     A-2637            Skulstad, Blom og Vikne skolekrets
 • BBA     A-2997            Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Bergen
 • BBA     A-4013            Eidsvåg skoles vel
 • BBA     A-4016            Eidsvåg skolekorps
 • BBA     A-4028            Vadmyra skolekor
 • BBA     A-4031            Fridalen skoles vel
 • BBA     A-4032            Fridalen skoles musikkorps
 • BBA     A-4033            Fridalen skoles gitar- og mandolinorkester
 • BBA     A-4034            Fridalen skoles strykeorkester
 • BBA     A-4042            Foreldrelaget ved Haukås skole
 • BBA     A-4029            Møhlenpris skoles foreldrelag
 • BBA     A-4099            Foreldrelaget ved Lone skule
 • BBA     A-4100            Lone skulemusikkorps
 • BBA     A-4102            Midtun skoles foreldrelag
 • BBA     A-4103            Foreldrelaget ved Alvøen skole
 • BBA     A-4108            Foreldrelaget ved Liland skole
 • BBA     A-4112             Liland Skolekorps
 • BBA     A-4121             Indre Arna Skulemusikklag
 • BBA     A-4131             Varden skoles guttekor
 • BBA     A-4135            Varden skoles strykeorkester
 • BBA     A-4139            Foreldrelaget ved Kirkevoll skole
 • BBA     A-4147            Foreldrelaget ved Rolland skole
 • BBA     A-4148            Helldal skoles foreldrelag
 • BBA     A-4149            Helldal skoles musikkorps
 • BBA     A-4174            Foreldrelaget ved Hellen skole
 • BBA     A-4175            Hellen skoles musikkorps
 • BBA     A-4176            Hellen skoles orkester
 • BBA     A-4249            Ny Krohnborg skolekor
 • BBA     A-4250            Ny Krohnborg skoles foreldrelag
 • BBA     A-4251            Ny Krohnborg skoles musikkensemble
 • BBA     A-4252            Ny Krohnborg skolekorps
 • BBA     A-4253            Mødreforeningen Ny Krohnborg skolekorps
 • BBA     A-4271            Skeie skolekor
 • BBA     A-4308            Foreldrelaget ved Kalvatræet skole
 • BBA     A-4310            Ulsmåg skolekor
 • BBA     A-4334            Tunes skule- og ungdomskorps
 • BBA     A-4342            Trengereid Skule-og Aspirantkorps
 • BBA     A-4345            Christi Krybbe skolers musikkorps
 • BBA     A-4346            Foreldrelaget ved Christi Krybbe skoler
 • BBA     A-4351            Klubben av Norsk Lærerlag ved Nygårdslien skole
 • BBA     A-4352            Nygård skoles foreldrelag
 • BBA     A-4353            Nygårdslien skolekorps
 • BBA     A-4362            Solheim skoles venner
 • BBA     A-4374            Søreide skulelag
 • BBA     A-4375            Søreide skoles strykeorkester
 • BBA     A-4379            Lønborg skoles foreldrelag
 • BBA     A-4376            Samstyret for skuleboksamlingane i Fana Skulekommune
 • BBA     A-4374            Søreide skulelag
 • BBA     A-4375            Søreide skoles strykeorkester
 • BBA     A-4379            Lønborg skoles foreldrelag
 • BBA     A-4376            Samstyret for skuleboksamlingane i Fana Skulekommune
 • BBA     A-4374            Søreide skulelag
 • BBA     A-4375            Søreide skoles strykeorkester
 • BBA     A-4379            Lønborg skoles foreldrelag
 • BBA     A-4376            Samstyret for skuleboksamlingane i Fana Skulekommune
 • BBA     A-4379            Lønborg skoles foreldrelag
 • BBA     A-4381            KKF-klubben for kontortilsatte ved skoler og PPT
 • BBA     A-4442            Mathopens skoles foreldrelag
 • BBA     A-4444            Elevlaget «Merkantile» ved Volda lærerskole
 • BBA     A-4446            Bønes skoles foreldrelag
 • BBA     A-4491            Slettebakken skoles mødreforening
 • BBA     A-4494            17.mai-komiteen ved Garnes skule
 • BBA     A-4519            Landås skoles vel
 • BBA     A-4520            Håndarbeidsinspektøren ved Bergen folkeskole
 • BBA     A-4529            Salhus skoles foreldrelag
 • BBA     A-4531           17.mai-komiteen ved Mjølkeråen skole
Skriv ut artikkel

Skrevet av

84 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *