Hva

Forpleiningskontrakt fra arkivet etter Bergen helseråd

Artikkelen omhandler privat forpleining i det psykiske helsevesenet og som gjenspeiles i arkiver oppbevart ved Bergen Byarkiv.

Privat forpleining er av gammel dato. I 1880-årene begynte bl.a. Bergens forsorgsvesen/fattigvesen å anbringe sinnslidende pasienter hos private for forpleining i Lindås og Radøy. Til å begynne med var det nok distriktets «egne» syke som ble forpleid privat, men etter hvert mottok privatpersoner i området pasienter som var hjemmehørende annetsteds også.

Med sinnssykeloven av 1848 påtok staten seg et overordnet ansvar for sinnssykevesenet, og stilte krav til omsorg for sinnslidende både i privat pleie og i institusjoner. Det ble bestemt at privat forpleide sinnslidende pasienter skulle underkastes legetilsyn. Dette gjaldt imidlertid bare de som ble forpleiet med statsbidrag. De øvrige som forpleies for fattigvesenets regning stod ikke under noen slik kontroll.

Det kunne være problematisk å skaffe pleiere til pasienter som ikke fikk eller trengte plass ved sinnssykeasylene. For å avhjelpe plassmangelen og for å føre en mer effektiv kontroll med privat forpleining, ble det opprettet sentralstasjoner som Floen. Der kunne pasienter bo i påvente av plass i privat forpleining, eller de kunne bo der i evt. urolige perioder. Fra sentralstasjonene ble det videre ført kontroll med forholdene hos hver enkelt forpleier, og man kunne true med å frata den private forpleieren pasienten ved evt. påviste kritikkverdige forhold.

I 1922 var det utsatt 156 sinnslidende i privat forpleining i dette området. Forpleierne fikk en fastsatt godtgjørelse. Selv om forpleiningsgodtgjørelsen pr. pasient etter hvert økte, er privat pleie en rimelig ordning for det offentlige sammenliknet med tilsvarende kostnader i institusjon.

Omfanget av syke i privat forpleining har helt siden begynnelsen av 1800-tallet vært høyt i hele landet. Frem til 1945 var tallet på privatforpleiede pasienter høyere enn på pasienter innlagt ved sinnssykehus, men fra etterkrigstiden har antallet sinnssyke i privat pleie gått ned.

I dag plikter de regionale helseforetakene å opprettholde ordningen med privat forpleining. I 2000 kom en ny forskrift om pasienter i privat forpleining i det psykiske helsevesenet. Forskriften skal sikre at pasientene gis forsvarlig behandling og omsorg, og de skal tilbys undersøkelse og behandling i samsvar med behov. Videre skal pasientene ha enerom med tilgang til stue, kjøkken og bad, samt et tilrettelagt aktivitetstilbud.

Ved privat forpleining skal det foreligge en forpleiningskontrakt mellom det regionale helseforetaket og forpleieren. Forpleieren skal holde øye med pasientens allmenntilstand, med pasientens eiendeler m.m. Pasienten må ikke settes til arbeid som medfører risiko for at han kan komme til skade. Ellers skal pasienten ha godtgjørelse for produktivt arbeid. Bruk av tvangsmidler eller andre restriktive tiltak er ikke tillatt.

Pasienter i privat forpleining og forpleiningsstedet skal være under nærmere faglig oppfølging av en institusjon som det regionale helseforetaket peker ut. Personell fra institusjonen skal besøke forpleiningsstedet for å sikre at pasienten får tilfredsstillende behandling, omsorg og pleie. Likeså skal institusjonens kontrollkommisjon besøke pasienter i privat forpleining minst 4 ganger i året, noen av gangene uanmeldt.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer flere arkiver som kan fortelle om pasienter i privat forpleining i det psykiske helsevesenet. Dette gjelder bl.a. deler av arkivet etter Sentralhjemmet Floen (A-1890). Arkivet etter Neevengården sykehus (A-1887) belyser også Floens virksomhet, for Floen lå under Neevengårdens administrasjon fra 1930. I tillegg er arkivet etter Dr. Martens sykehus relevant i og med at en del pasienter ble overflyttet dit fra Floen i 1960-årene.

Ellers vil en del av arkivene etter kontrollkommisjonene være informative (A-.2896, A-2896, A-2897, A-3887 og A-3888). Se artikkelen Kontrollkommisjon for mer informasjon.

Det finnes opplysninger om privat forpleide pasienter i arkivet etter sunnhetsvesenene/helserådene (A-2268, A-2271, A-2314, A-2617 og A-2903). Se artikkelen Sinnssykeasyler for mer informasjon.

Arkivet etter fattigvesenet rommer opplysninger vedr. privat forpleining, fordi fattigloven av 20. september 1845 påla fattigvesenet å dra omsorg for fattige sinnssyke (A-2588). Se artikkelen Sinnssykeasyler for mer informasjon.

Hvilke opplysninger

Mange som var i privat forpleining har tidligere vært ved Neevengården sykehus. Foto Widerøe, ukjent år.

Arkivet etter Sentralhjemmet Floen som er oppbevart ved Bergen byarkiv inneholder pasientprotokoller fra 1922 til 1928 med fortløpende innførsler av innkomne pasienter med løpenummer (A-1890, F-serien). Enkelte av pasientene har blitt eller skulle bli utsatt til privat forpleining. Protokollene gir informasjon om personalia, levevei, diagnose, tidspunkt for innleggelse/utskriving, hvem som skal betale kurpenger for pasientenes opphold (rekvirent) m.m. Rekvirent kunne være kommuner, amt, fattigkommisjoner og en sjelden gang privatpersoner/pårørende. I tillegg vil regnskapsmaterialet gi informasjon om de privat forpleiede (R-seriene). Det samme inneholder arkivet etter Neevengården sykehus også, se egen artikkel.

Sinnssykeprotokollene i sunnhetsvesenenes/helserådenes arkiver inneholder fortløpende innførsler av innskrevne pasienter ved ulike asyl (J-seriene). Som regel finnes først et alfabetisk register over pasientene. Protokollene gir informasjon om personalia, levevei, diagnose, forpleierens navn, innlagt ved hvilket asyl, tidspunkt for innleggelse/utskriving, samt evt. sykehistorie. Og videre finnes informasjon om når vedkommende var på privat evt. offentlig forpleining, og når utgått fra forpleining. Arkivet inneholder også korrespondanse som rommer innleggelsesbegjæringer, utskrivningsdokumenter, epikriser, forpleiningskontrakter for pasienter i privat forpleining m.m. (D-seriene). Materialet som er oppbevart ved Bergen Byarkiv strekker seg over en periode på nesten 100 år, fra 1894 til 1983.

Vi har sett at fattigvesenets plasserte sinnslidende pasienter hos private for forpleining allerede på 1800-tallet. I fattigvesenets arkiv finnes en forpleiningsprotokoll fra 1896 til 1931 for sinnslidende i privat forpleining (A-2588, Hf-serien).

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er i utgangspuktet klausulert. Se Innsyn.

Ved benyttelse av ikke-klausulert personsensitivt materiale skal det underskrives en diskresjonserklæring.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientarkiver er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Når det gjelder klausulert materiale, se Innsyn. Ellers er det vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Arkivet etter Manger helseråd inneholder opplysninger vedr. pasienter i privat forpleining og pasienter ved Sentralhjemmet Floen. Statsarkivet i Bergen oppbevarer Manger helserådet sitt arkiv.

Helseinstitusjonen som har overoppsynet med pasienter i privat forpleining, skal hvert år sende fylkesmannen en fortegnelse over disse med en redegjørelse om tilstand, behandling og forpleining. Fylkesmannen skal også ha gjenpart av forpleiningskontraktene mellom det regionale helseforetaket og forpleieren. Følgelig kan det finnes opplysninger i arkivet etter fylkesmannen. Dette arkivet er ved Statsarkivet i Bergen.

En fortegnelse over pasienter i privat forpleining skal inngå i institusjonens statistikk. Dette kan gjenfinnes i arkivet etter det enkelte regionale helseforetak med ansvar for privat forpleiede. Slike institusjoner kan ha avlevert materiale til ulike arkivinstitusjoner, eller de oppbevarer sitt arkiv selv.

Kontrollkommisjonen ved det regionale helseforetaket som har overansvaret for pasienter i privat forpleining, skal treffe avgjørelser og føre kontroll med disse pasientene. I tillegg skal kommisjonen ha gjenpart av forpleiningskontrakten. Det samme skal også kommunelegen i den kommunen hvor forpleiningsstedet ligger. Således kan man finne opplysninger om privat forpleining i arkivene etter disse. Generelt vil dagens kontrollkommisjoner avlevere sitt arkiv til Arkivverket, og kommunelegene til kommunearkivene for Hordaland.

Lister og referanser

 • BBA A-1890 Sentralhjemmet Floen
 • BBA A-1887 Neevengården sykehus
 • BBA A-2096 Kontrollkommisjonen for Neevengården sykehus
 • BBA A-2897 Kontrollkommisjonen for Rosenbergs asyl
 • BBA A-3887 Kontrollkommisjonen for Dr. Martens sykehus
 • BBA A-3888 Kontrollkommisjonen for Mentalsykehuset i Bergen
 • BBA A-2588 Bergen kommune. Sosialvesen (Fattigvesenet)
 • BBA A-2268 Fana kommune. Helserådet
 • BBA A-2271 Laksevåg kommune. Helserådet
 • BBA A-2314 Åsane kommune. Sunnhetsvesen
 • BBA A-2617 Bergen kommune. Sunnhetsvesen
 • BBA A-2903 Årstad kommune. Sunnhetsvesen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

8 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *