Hva

Grensekommisjonens første møte 18. juni 1776

Grensekommisjonen i Bergen, eller «Commission til Bergens Bÿes Grændsers bestemmelse», var en kommisjon nedsatt etter kongelig befaling 30. september 1774. Den bestod i nesten 15 år frem til 1789. Kommisjon er en eldre betegnelse for lovfestede utvalg av permanent karakter, i dag er betegnelsen gjerne styre, råd eller nemnd.

Bakgrunnen for Grensekommisjonens oppnevnelse, var at det eksisterte en del uklarhet om hvor grensene mellom byens takmark og privat grunn gikk, særlig i fjell og utmarksområdene. På 1700-tallet var flere og flere områder blitt privateid ved at bønder og andre utvidet sitt beiteland på byens bekostning. Områdene ble inngjerdet mot protester fra borgerskapet som tapte beitemarker. Deler av byområdet ble således tatt i bruk uten at byen fikk vederlag og gled ut av magistratens kontroll. Dette medførte en rekke prosesser, men de private eierne hadde allerede fått hevd på områdene.

Christies situasjonskart fra 1779 av bl.a. Kalfaret og Mulen

Stiftsbefalingsmann Albrecht Levetzau henvendte seg til Kongen og fremla borgernes behov for beiteland og for rydding av utmark i allmenningen. En befaling ble utstett til justisråd og sorenskriver i Nordhordaland Johannes Haberdorff og til krigskommisær Niels Thunboe om å tre sammen i en kommisjon for å fastsette Bergen bys grenser. Kommisjonen kom også til å bestå av fogden i Nordhordland, Christian Heiberg. Prokurator Peder Randulf var aktor i kommisjonen på vegne av Bergen by. Senere ble en Schnabel aktor.

Kommisjonens oppgaver var å fastsette byens grenser, avsette deler av takmarken til offentlige beitemarker og å komme med forslag om hvilke deler av takmarken som burde bortforpaktes til rydding.

Grensekommisjonen hadde sitt første av 89 møter den 18. juni 1776, se illustrasjonen. Oppmålingsforretningene var ferdige i 1779, men det gikk seks år før situasjonskart og oppmålingsforretninger ble fremlagt, – 3. juni 1789. Imidlertid holdt kommisjonen tre møter til, det siste 20. juli 1790. Det var konduktør Werner Hosewinchel Christie som ledet oppmålingsforretningene. Christie var Bergen stifts første konduktør/stiftslandmåler, den tredje i Norge. Konduktøren arbeidet i felten der han hadde med seg lokalkjente vitner for å peke ut grensesteiner eller merker. Mange vitner ble avhørt under selve prosessene også.

I 1789 var altså kommisjonens forslag til bygrensen ferdig. Grensen skulle gå fra nord for munningen av Mulelven, via Skredderdalen og Skredderdiktet opp til Rundemannen. Deretter fulgte grensen høydedraget til Blåmannen, så vest til nordenden av Blåmannsvannet og Skomakerdiket, og videre ned mot Nordre Starefoss og til «en ek» ved Kalfarveien litt ovenfor Stadsporten. Deretter gikk grensen til St. Jørgens Hospital og ned til Lille Lungegårdsvann og videre til Rakkerdammen på Sydneshøyden, så nordover forbi Fastings Minde og endelig ned til Dokkebukten.

Territorielt ble den nye grensen stående uforandret i nesten 100 år helt frem til 1876. Det viste seg at siden middelalderen hadde byen mistet store områder som nå var på private hender. Retten til benyttelse av byens takmark, til beitland, henting av torv og annen brensel o.a. har blitt innskrenket.

Hvor

Materialet som belyser Grensekommisjonens virksomhet finnes først og fremst i kommisjonens eget arkiv (A-0629). Ellers kan andre kilder i arkivet etter Oppmålingsvesenet i Bergen (A-0983) være informative. 

Hvilke opplysninger

Christies situasjonskart fra 1779 over bl.a. Møhlenpris og Sydnes

Grensekommisjonens arkiv strekker seg fra 1775 og frem til 1810 (A-0629). Arkivet gir rikelig informasjon om terrengforhold, gamle stednavn, eiendomsforhold, inngjerding, oppdyrking og annen bruk av byens takmark, og om tidligere dommer i eldre eiendomstvister fra helt i begynnelsen av 1700-tallet m.m.

Materialet består av en forhandlingsprotokoll med 89 møtereferat fra kommisjonens første møte 18. juni 1776 og frem til dens nedleggelse 3. juni 1789.

Ellers finnes en lignende protokoll, merket «Bergens byes grense commissions act» fra 1776-1790. Protokollen inneholder referat fra møtene, men også avskrifter av dokumenter lagt frem i kommisjonen, samt dommene. Bak i protokollen finner vi konduktør Werner Hosewinchel Christies kartforretninger over byens takmark med to originalkart datert 1779, se kartillustrasjonene.

Disse to kartene var resultat av de største kartprosjektene i Bergen før Høghs generalkart i 1840-årene, se artikkelen Bykart. Kartene er basert på svært omfattende oppmålingsarbeid, særlig i fjellene. Christie måtte forhøre samtlige eiere langs grensene, og eldre kjentfolk var ofte med på oppmålingsarbeidet.

Grensekommisjonens endelige forslag om byens grense, datert 3. juni 1789 <SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Udi sagen, anlagt og udført af Procuratorerne<?xml:namespace prefix = o ns = «urn:schemas-microsoft-com:office:office» /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Randulf og Schnabel, som anbefalede Actorer <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>paa Bergens Bÿes vegne, angaaende Bÿens <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>grændsseskjel imod de angrænsende Eiere, <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>blev den 3<SUP>die</SUP> Junii 1789 saaledes for rett <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>kiendt <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 2″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Dømt og Afsagt.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>Uaktet det meget langvarige Ophold i denne sag, der har vedvaret<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>paa 13<SUP>de</SUP> aar og medtaget 86 Sessioner, viiser Acten Aar-<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>sagerne dertil, hvoraf endel ere gandske fÿldige: <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>6 aar gik hen fören Situations kartet og Opmaalings forretningen, <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>der er sluttet den 26<SUP>de</SUP> Augusti 1779, blev fremlagt og viderne <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>om grændserne bleve førte, og efter at Commissionen, i an-<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>leedning dissens forklaring, havde eragtet at den længere <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>strækning burde tilföjes paa kartet, gik atter 4 aar hen i for-<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>ventning deraf, indtil man maatte frafalde det. I dette <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>mellemrum döde den første Actor, som havde tilbageleveret de <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>Indstævnte de ham udlaante originale Documenter, uden at der <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>af var taget afskriftter, og da Producenten tillige döde nogen tid <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>derefter, og disse kom bort i hans stervboe, medtog det paa <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>nÿe lang tid inden afskriftter deraf kunde indhentes anden<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>stede fra, og i al fald er det saa langt fra, at heri er skeed <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>ringeste forhaling fra Comissions rettens side, at de afsagte kjendelser <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>indeholde de alvorligste paamindelser til sagens slutning med <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>tilføjet mulct, som er alt det tvangsmiddel man har havt i sin magt. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-spacerun: yes»>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>I fölge det kongelige allernaadigste commissorio af 28. Septbr.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>1774 bliver her baade at paakjende Bergens Bÿes grændser og<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>at unse et vist stÿkke af dens mark til græsning for Bÿyens nu-<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>havende kreaturer. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 2″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>I.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»><SPAN style=»mso-tab-count: 1″>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Foruden de i innde denne sag fremlagde Oplÿsninger, han man<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>dee ældste Beretning om Bergens Bÿes ganske Omkreds, ved<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>dens første anlæg, i kong Magnus Lagabøters Bergens Kiöpstads-<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>rett af aaret 1274, kjøbebolken 19 capitel om vor Mandhelge, <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>inddragen i Pauces trÿkte samling af gamle Norske Love<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>1: del p: 44 og 45, hvilket dog maa antages for en historisk<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style=»MARGIN: 0cm 0cm 0pt»><SPAN style=»FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial»>Eftterretning, enskiönt det ikkun er en privat compilation</SPAN></SPAN></P>

Ellers rommer arkivet diverse brev og dokumenter, som betegnelser over dokumenter som ble lagt frem for kommisjonen, og videre skjøter, domsutskrifter, kartforretninger m.m. vedr. gårdene Lille Bleken, Store Bleken og Heggen (Bispeengen).

Grensekommisjonens forslag til byens grenser ble skrevet i flere eksemplarer, bl.a. finnes den i begge protokollene i Grensekommisjonens arkiv. Imidlertid finnes det også en, trolig samtidig, utskrift i arkivet etter Oppmålingsvesenet i Bergen (A-0983).

Lover mv. knyttet til emne

  • Kongelig befaling 30. september 1774

Klausulering og tilgang

Det meste av arkivet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement. Kartene fra Grensekommisjonens protokoll er tilgjengelig i digitalisert utgave.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

I Grensekommisjonens vedtak fra 3. juni 1789 (se illustrasjonen med transkripsjon) står det at kommisjon var forsinket i sitt arbeid av flere grunner. Blant annet døde aktor, han hadde tilbakelevert originaldokumentene til de innstevnte uten å ha tatt avskrifter. «Producenten» døde også, og hans dokumenter ble borte i boet. Det gikk lang tid før man fikk tatt nye avskrifter fra andre steder. Således er gjerne en del av dokumentene fra arkivet etter Grensekommisjon i Bergen ikke de opprinnelige, men de er samtidige avskrifter.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Statsarkivet i Bergen oppbevarer materiale som belyser Grensekommisjonens virksomhet, blant annet i Stiftsamtmannens og Sorenskriverens arkiver.

Lister og referanser

  • BBA A-0629 Grensekommisjonen i Bergen
  • BBA A-0983 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *