Hva

Avisutklipp 16. november 1928 av styremedlemmene Amalie Hanssen, Dorothea Merlees og Josephine Grindstad

Bergen Kvinneråd, stiftet mai 1903, var en paraplyorganisasjon for ideelle og humanitære kvinneorganisasjoner i byen. De fleste kvinneforeningene meldte seg inn, som Bergen Kvinnesaksforening, Bergen Folkeskoles lærerinneforening, Bergen Sanitetsforening, Bergens Sedelighetsforening, Prestefruers forening, Totalavholdsforeningen, Foreningen Trengende Sjøgutters bekledning og Hjemmenes Vel. På det meste var rundt tretti foreninger medlemmer.

Amalie Hanssen var kvinnerådets første formann. Ellers bestod det første styret av Dorothea Merlees, Josephine Grindstad, Nico Hambro og Julie Mohr.

Kvinnerådet var en underavdeling av Norske Kvinners Nasjonalråd (N.K.N.), som ble stiftet i 1904 under mottoet «Gjør mot andre hvad du vil andre skal gjøre mot dig.» N.K.N. var tilsluttet International Council of Women, det eldste internasjonale kvinneforbundet.

I 1989 ble N.K.N. nedlagt. 9. januar 1990 la også Bergen Kvinneråd seg selv ned bl.a. på grunn redusert medlemsoppslutning. I den siste medlemsoversikten fra arkivet, var 9 foreninger og 34 enkeltpersoner medlemmer i Bergen Kvinneråd (1988).

Kvinnerådets aktiviteter og arbeidsområde spente vidt. Emnet for kvinnerådets første møte var kvinnelig stemmerett og «kvinner med i alle komiteer i samfunnet». Etter hvert som kvinner fikk stemmerett og innpass i det offentlige liv, arbeidet kvinnerådet for få innarbeidet pliktene som fulgte med, samt drive opplysende arbeid, gjerne ved foredrag og diskusjoner.

Bergen Kvinneråd fikk mange offentlige utredninger til uttalelse. Bl.a. uttalte de seg om kommende og gjeldende lover, som likestillingsloven, straffeloven, ekteskapsloven, abortloven, lov om foreldre og barn m.fl.

Kvinnerådet la ned en stor arbeidsinnsats i ulike hjelpearbeid ved sosialt og humanitært arbeid, og ved å sende protester, anmodninger og krav til ulike myndigheter om forskjellige temaer. Under verdenskrigene arbeidet de med nødsarbeid og arbeidshjelp, og de tok initiativ til å danne Kvinnenes Arbeidshjelp.

En rekke spesielle kvinnesaks- og samfunnsspørsmål også i internasjonal sammenheng var av kvinnerådets oppgaver. Andre områder som kvinnerådet engasjerte seg i var voksenopplæring, EF-saken, barnehagesaker, skatte og trygdesituasjonen for kvinner, kvinners pensjonsproblemer, kvinner i U-land, Folkeaksjonen for barn, miljøvern, fredsarbeid m.m. En av rådets medlemsforeninger opprettet Bergen Mødrehygienekontor. Rådet arbeidet også sammen med Bjørgvin Bispedømmeråd for opprettelse av et familierådgivningskontor.

Kvinnerådet har opp gjennom årene vært representert ved en rekke møter, kurs og kongresser på landsplan og på nordiske og internasjonale samlinger.

Du kan lese mer om Bergen Kvinneråds virkeområder i artikkelen Løste og uløste saker i Bergen Kvinne råd i årene 1903-1953, i heftet Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Heftet er nr. 8 i Bergen Byarkivs skriftserie. Artikkelen forteller om kvinnerådets arbeidsoppgaver, som arbeidet for gifte kvinners arbeidsrett, arbeidet med nødtørftshus for kvinner, med å få bygd en torvhall og mye mye mer.

Hvor

Opplysninger om Bergen Kvinneråd finnes i foreningens arkiv som er oppbevart ved Bergen Byarkiv (A-1655). Det kan finnes sporadisk informasjon i arkivene etter noen av kvinnerådets medlemsforeninger som er oppbevart ved byarkivet, se Lister og referanser nedenfor.

I tillegg til Bergen Kvinneråd, eksisterte det to andre kvinneråd i omegnskommunene (dagens Bergen). Dette var Fana Kvinneråd (A-2270) og Laksevåg Kvinneråd, sistnevntes arkiv er ikke oppbevart ved byarkivet.

Vi kan også finne opplysninger i enkelte kommunale administrative arkiver, for eksempel i arkivene etter etatene som ble tilskrevet av kvinnerådet om ulike saker.

Hvilke opplysninger

Avisutklipp fra 15. februar 1946 om kvinners lave deltakelse i komiteer og utvalg

Arkivet er mangelfullt fra kvinnerådets første år. Fra 1907 til 1916 finnes innberetninger til N.K.N. om virksomheten, men den eldste møteboken er først fra 1926. Dette finner vi forklaring på i rådets møtebok fra 1948: et av styremedlemmene hadde oppbevart «adskillige av Kvinnerådets papirer og dessuten protokoller som alle sammen gikk opp i flammer da Hambro skole brendte den 16 Januar 1916.»

Arkivet inneholder møtebøker fra 1926 og frem til rådets nedleggelse i 1990. Her finnes referat fra styre- og rådsmøter og fra generalforsamlinger. Møtebøkene gir opplysninger om kvinnerådets aktiviteter, og om styremedlemmene og de til enhver tid «tilsluttede ledd», det vil si de andre medlemsorganisasjonene.

Videre inneholder arkivet innkomne og utgående skriv, samt regnskapsmateriale. Hovedtyngden er fra 1960-, 70- og 80-årene. Her finnes også avisutklipp, foto og diverse jubileumsmateriale.

Klausulering og tilgang

Arkivet er i hovedsak fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Bergen Kvinneråd 1903-1963. Jubileumsskrift. Bergen 1963
 • Botheim, Ragnhild: Løste og uløste saker i Bergen Kvinneråd i årene 1903-1953. I Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Fra Bergen Byarkivs skriftserie nr. 8. Bergen 2009

Opplysninger hos andre

Ved Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, finnes arkivet etter N.K.N. Dette arkivet inneholder informasjon også om Bergen Kvinneråd.

I tillegg er arkiver etter andre lokale kvinneråd oppbevart ved flere arkivinstitusjoner. Gå til Arkivportalen og søk på kvinneråd.

Lister og referanser

 • BBA A-1655 Bergen Kvinneråd
 • BBA A-3056 Bergen Kvinnesaksforening
 • BBA A-2270 Fana Kvinneråd
 • BBA A-0980 Kvinnenes Arbeidshjelp i Fana
 • BBA A-2852 Bergens Moralvernforenig
 • BBA A-2950 Bergen Kvinnelige Diskusjonsklubb
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *