Hva

Haukelands skoleavis. Avisen er skrevet for hånd i en skrivebok. Illustrasjone er fra en forside for et nummer i 1929.

I 1889 ble folkeskoleloven vedtatt og allmueskole/fattigskolen gikk over til å bli folkeskole. Mens allmueskolen var for fattige barn var folkeskolen for alle barn, på tvers av klasseskiller. Loven skulle også sørge for at byskolene og landsskolene ble mer like.

Fra 1850-tallet ble det jobbet for en bedre offentlig skoler for alle. Blant annet ble det gjennomført skolegang for alle ved at private hus ble omgjort til skolebygg. Videre ble det opprettet store klasser med opp til 50 elever i hver, og gitt undervisning både om dagen og om kvelden. Lærerne fikk bedre utdannelse gjennom de nyopprettede lærerseminarene. I 1861 ble teologen Ole Irgens utnevnt til Bergens første skoleinspektør med ansvar for tilsyn og forbedring av byens skolevesen.

Etter 1889 skulle det ikke lenger være skolens fremste oppgave å føre elevene frem mot konfirmasjonen. Skolen fikk et mål i seg selv. Ved siden av lesing, skriving, regning og kristendom skulle det undervises i historie, naturfag og geografi, samt i et av følgende fag: gymnastikk, sløyd eller tegning. Det ble også satt strengere krav til lærerne og til undervisningen.

For å kunne fullføre enhetskoletanken, som var folkeskolens grunnstein, måtte det nye skolebygg til. De første nye tidsmessige skolen var Krohnengen (1880), Dragefjellet (1891), Sandviken (1898), Nordnes (1903), Rothaugen (1912) og Møhlenpris (1912). De nye skolebygningene var monumentale, som kunnskapens høyborg. Dette var i nasjonsbyggingens tid, så bygningene skulle symbolisere stolthet over kunnskap og læring. Den offentlige skole skulle gjøres om fra en fattigskole til en statusskole.

Det var først ved folkeskoleloven av 1889 at det ble vist vilje til å bruke penger på skolegang for alle barn. Tidligere var det sett som et privat anliggende. Ikke bare ble det en rett til skolegang for alle, det ble også en plikt. Noe det for så vidt også var tidligere, men uten nok skoleplasser ble det umulig å gjennomføre. Ikke alle foreldre var like fornøyde med barnas muligheter til utdanning. De hadde mer bruk for barnas arbeidskraft for å hjelpe til med familieøkonomien og i hjemmet, fremfor å «sløse bort tiden» på skolen.

Folkeskolen var en syvårig skole og ble avløst av grunnskolen i 1969.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivene etter flere av skolene som ble opprettet mellom 1889 og 1969, se Lister og referanser nedenfor. I arkivene etter de kommunale etater som til enhver tid har hatt ansvar for skolene, bygging og drift – se artikkelen skole. Det kan også finnes opplysninger om skolene i Bergens kommuneforhandlinger.

Hvilke opplysninger

Lungegården skoles straffeprotokoll, 1900.

Informasjon om folkeskolens elever finnes blant annet i hovedmatriklene/innskrivningsprotokollene. Her er elevene skrevet inn ved skolestart med opplysninger om fødselsdato, bosted, forsørgers navn og stilling, samt tidligere skolegang, når utskrevet, hvorfor utskrevet, hvor flyttet og eventuelle merknader. Hvilken informasjon protokollene rommer varierer med tiden. Under 2. Verdenskrig ble det for eksempel på noen skoler notert om en elev ble evakuert til kjent eller ukjent sted. I perioder ble det også ført inn elevens evner, vekt og høyde.

Annet materiale som gir opplysninger om folkeskolens elever er, klassedagbøker, karakterprotokoller, vitnemålsprotokoller, utskrivningsprotokoller og protokoller for elever utskrevet med/uten avgangsvitnemål.

Opplysninger om skolens personale finner en i personalmappene. Andre kilder kan være personal- og vikarprotokoller med rubrikker for personalia, adresse, dato for ansettelsesperiode, lønningslister, kvitteringsprotokoller for lønn m.m.

Informasjon om skolens administrasjon finner en først og fremst i saksarkivet. Det omfatter skolens korrespondanse med forskjellige aktører, som leverandører av skolemateriell, skolekontoret, andre kommunale og statlige etater med mer. Ellers inneholder arkivene møtebøker med referat fra skolens råd og utvalg, som tilsynsutvalget og lærerrådet. Videre kan skolearkivene inneholde regnskapsmateriale, som årsregnskap og kassabøker.

Lover mv. knyttet til emne

Se artikelen skole.

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker) etter offentlig regelverk i følge forvaltningsloven.
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Statistikk fra Nordnes skole, 1900.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Jubileumsskrift for klasse 7gb ved Nordnes skole sitt 10 års jubileum 1935-1945. Skriftet inneholder elevenes minner fra skoledagene, rikt illustrert med tegninger.
 • Fossen, Anders Bjarne: Bergen bys historie, bind II. Borgerskapets by 1536-1800. Bergen 1979 (948.37 Be)
 • Grankvist, Rolf: Utsyn over norsk skole. Norsk utdanning gjennom 1000 år. Trondheim 2000 (q370.9481 G)
 • Hoprekstad, Olav: Fattigskule ålmugeskule og lærarstand i Bergen fram til 1889. 1950 (m 372.94837 Ho)
 • Høigård, Einar  og Ruge, Herman: Den norske skoles historie. Oslo 1947

Lister og referanser

Liste over folkeskoler oppbevart ved Bergen Byarkiv. Tallene i parentes står får året skolen åpnet. Noen av skolene startet som allmue-/fattigskoler og omgangsskoler:

 • BBA A-0082                 Christi Krybbe (1740)
 • BBA A-2768                 Haukeland skole (1846)
 • BBA A-1333                 Fortunen skole (1851)
 • BBA A-1370                 Damsgård skole (1859)
 • BBA A-4006                 Kaland skole (1861)
 • BBA A-1370                 Fredriksberg skole (1864/1867)
 • BBA A-1330                 Lungegården skole (1869)
 • BBA A-3783                 Krokeide skole (1869)
 • BBA A-2528                 Ytre Arna skule (1879)
 • BBA A-4435                 Mathopen skole (1880)
 • BBA A-3998                 Liland skole (1880)
 • BBA A-0083                 Krohnengen skole (1880)
 • BBA A-0638                 Paradis skole/Storetveit skole (1882)
 • BBA A-0341                 Solheim skole (1884)
 • BBA A-2399                 Midttun skole (1885)
 • BBA A-0133                 Dragefjellet skole (1891)
 • BBA A-4076                 Sælen skole (1892)
 • BBA A-4000                 Kirkevoll skole (1893)
 • BBA A-4060                 Godvik skole (1893)
 • BBA A-4125                 Ytre Sandviken (1894)
 • BBA A-4123                 Hjellestad skole (1894)
 • BBA A-1935                 Mjølkeråen skole (1895)
 • BBA A-4458                 Haugland skole (1895)
 • BBA A-2632                 Trengereid skole (1896)
 • BBA A-3933                 Helldal skole (1897)
 • BBA A-1188                 Søreide skole (1897)
 • BBA A-0089                 Sandviken skole (1898)
 • BBA A-4160                 Samdal skole (1898)
 • BBA A-1197                 Haukås skole (1900)
 • BBA A-0316                 Nordnes skole (1901)
 • BBA A-4212                 Skeie skole (1902)
 • BBA A-4159                 Riple skule (1904)
 • BBA A-3530                 Møhlenpris skole (1912)
 • BBA A-0086                 Rothaugen skole (1912)
 • BBA A-1730                 Salhus skole (1916)
 • BBA A-4277                 Kyrkjekrinsen skole (1918)
 • BBA A-1363                 Gyldenpris skole (1919)
 • BBA A-1369                 Holen skole (1920)
 • BBA A-0972                 Nygård skole (1921)
 • BBA A-4150                 Kjøkkelvik skole (1921)
 • BBA A-0757                 Solhaug skole (1922/1923)
 • BBA A-2325                 Ny Krohnborg skole (1924)
 • BBA A-4083                 Lone skule (1930)
 • BBA A-3785                 Fridalen skole (1939)
 • BBA A-4469                 Slettebakken (1949)
 • BBA A-1096                 Hordvik skole (1952)
 • BBA A-0146                 Alvøen skole (1953)
 • BBA A-3905                 Håstein skole (1954)
 • BBA A-4124                 Hellen skole (1955)
 • BBA A-4509                 Landås skole (1955)
 • BBA A-1165                 Valheim skole (1958)
 • BBA A-4089                 Skjold skole (1958)
 • BBA A-2504                 Ulriken skole (1959)
 • BBA A-4084                 Tunes skole (1959)
 • BBA A-1238                 Garnes skule (1960)
 • BBA A-2512                 Varden skole (1963)
 • BBA A-2374                 Lønborg skole (1964)
 • BBA A-4082                 Smørås skole (1967)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *