Hva

Eiendomsskjøte fra 1676 skrevet på gotisk. Funnet i Bergen Sparebanks arkivmateriale.
Eiendomsskjøte fra 1676 skrevet på gotisk. Funnet i Bergen Sparebanks arkivmateriale.

Sparebanker er organisert som selveiende institusjoner uten eksterne eiere, i motsetning til forretningsbanker, som er aksjeselskap der interessentene står som innehavere. Hovedmotivet bak opprettelsen av de første sparebankene var å etablere sparemuligheter for personer med begrensede inntektsmidler. Ideen om at distriktenes egne sparemidler skulle komme det lokale næringslivet til gode stod også sentralt. Sparebankene ble på denne måten en viktig finansieringskilde for lokal forretningsvirksomhet.

Tidligere skaffet sparebankene brorparten av forvaltningsmidlene gjennom å motta innskudd fra det brede lag av befolkningen. I senere år har virksomheten i tillegg blitt finansiert gjennom innskudd og lån fra Norges Bank og fra andre banker i inn- og utland, samt ved å utstede banksertifikater, obligasjoner og ansvarlig lånekapital.

Eiendomsskjøte fra 1773 skrevet på gotisk. Funnet i Bergen Sparebanks arkivmateriale.

Bergens Sparebank ble grunnlagt i 1823 som Bergens første og landets nest eldste sparebank, kun forbigått av Christiania Sparebank, som ble etablert året i forveien. Banken, som i dag utgjør fundamentet i Sparebanken Vests virksomhet i Bergen, ble opprettet på initiativ av Det Nyttige Selskab og åpnet for publikum i byens gamle rådhus den 3. mars 1823.

I 1830 flyttet banken fra det gamle rådhuset til Bergen industrimagasins bygning på Nedre Korskirkeallmenningen 3. Her hadde virksomheten tilhold frem til 1852, da den flyttet inn i en nyoppført bygning på nabotomten, som fra 1906 fikk adressen Sparebankgaten 1.

Etter et vedtak besluttet av forstanderskapet i 1848 har Bergens Sparebank fordelt gaver til allmennyttige formål på årsbasis. Banken har på denne måten bidratt med vesentlige tilskudd for å tilskynde Bergens utvikling.

Fra 1964 og fremover kom det i stand en rekke fusjoner mellom Bergens Sparebank og andre sparebanker. Dette kulminerte med opprettelsen av Sparebanken Vest i 1982. De tidligere selvstendige bankene beholdt sine opprinnelige navn, men er fra deres respektive fusjonsår å regne som avdelingskontorer underlagt Bergens Sparebank (og Sparebanken Vest etter 1982).

Se også artiklene om Haus Sparebank og om Fusa Sparebank her i oppslagsverket.

Hvor

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (LAB) ved Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet til Bergens Sparebank, A-4195.

Hvilke opplysninger

Rapport fra sanitetsleder ved Bergen Sparebank datert 24. april. 1944. Omhandler eksplosjonsulykken på Bryggen 20. april 1944.
Rapport fra sanitetsleder ved Bergen Sparebank datert 24. april. 1944. Omhandler eksplosjonsulykken på Bryggen 20. april 1944.

Arkivet etter Bergen Sparebank består i stor grad av produksjonsmateriale registrert på spesialseriene Kredittformidling I, II og III (innlånsvirksomhet, utlånsvirksomhet, inn- og utlånsvirksomhet), Betalingsformidling og Andre bankforretninger.

Arkivet inneholder mellom annet møtebøker fra forstanderskapet, direksjonen, kontrollkomiteen og revisjonen. Til dette kommer kopibøker, journaler, overgripende registre og bankens eget regnskapsmateriale.

Størst antall hyllemeter representer imidlertid materiale som omhandler bankens primæraktiviteter. Disse er definert som innlånsvirksomhet, utlånsvirksomhet, betalingsformidling og andre bankforretninger. Herunder finner vi mellom annet innskuddsprotokoller, utlånsprotokoller, diverse verdipapirer og kassabøker.

Ettersom arkivmaterialet strekker seg nesten helt tilbake til bankens grunnleggelse og frem til fusjonen med Bergens Sparebank, står materialet frem som en viktig kilde for både regional og lokal historie. Bankens virksomhet er godt dokumentert, og bruk av materialet har flere mulige innfallsvinkler: bedriftshistorie, lokalhistorie, næringsutvikling, konjunktursvingninger, krakk og kriser m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Klausulert privatarkiv, adgang gis av tidligere arkiveier.

Problemer

En del overlapping mellom arkivskaperne Haus Sparebank, Bergens Sparebank og Sparebanken Vest må påregnes i forhold til materiale som stammer fra 1972 og fremover.

Arkivet er stort sett komplett, men det finnes enkelte lakuner.

Litteraturhenvisning

 • Angell, Svein Ivar, m.fl. 1998. Vestlandsreiser. A.s. Centraltrykkeriet.
 • Hagen Hartvedt, Gunnar. Skreien, Norvall. Bergen byleksikon. 2009. AIT Otta AS
 • Store Norske Leksikon

Opplysninger hos andre

Arkiver etter sparebanker finnes ved flere andre arkivinstitusjoner i landet, bl.a. ved Arkivverket, Fylkesarkivet i Vestland, m.fl.

Lister og referanser

 • BBA A-4195 Bergens Sparebank

Bergen Byarkiv oppbevarer arkiver etter andre sparebanker, samt arkiver etter andre aktører tilknyttet virksomheten:

 • BBA A-4184 Sparebanken Vest.
 • BBA A-4185 Alversund Sparebank.
 • BBA A-4186 Alvøens Sparebank.
 • BBA A-4188 Fusa Sparebank.
 • BBA A-4189 Haus Sparebank.
 • BBA A-4190 Herdla Sparebank.
 • BBA A-4192 Skånevik Sparebank.
 • BBA A-4193 Bankplassen AS.
 • BBA A-4194 Filialbygg AS.
 • BBA A-4356 Interessenter i Bergens Meieribolag som fører sak mot bolaget og Stormeieriet.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *