Hva

Elever patruljerer utenfor skolen på slutten av 1960-tallet. Ukjent fotograf.
Elever patruljerer utenfor skolen på slutten av 1960-tallet. Ukjent fotograf.

Kyrkjekrinsen skole ligger i Åsane bydel like nord for Liavatnet. Adressen er Åsamyrane 304, 5131 Nyborg. Den kombinerte barne- og ungdomsskolen har i underkant av 500 elever, barnetrinnet har to klasser på hvert trinn mens ungdomstrinnet har tre. Skolen har også en egen gruppe for funksjonshemmede elever.

Åsane ble i 1904 skilt ut som egen kommune, og hadde da fire skolekretser: Eidsvåg, Haukås, Mjølkeråen og Kyrkjekrinsen. Hver krets hadde sitt eget skolehus, med et klasserom i den ene enden og en liten lærerbolig i den andre. Skolehuset i Kyrkjekrinsen ble bygget i 1888 og lå på Eikås. Skolen hadde i 1904 91 elever fordelt på tre klasser, med M. A. Edvardsdal som lærer. I 1919 ble det bygget skole på tomten der skolen ligger i dag. Dette huset står fortsatt, og brukes av skolefritidsordningen.

Første byggetrinn av det som i dag er skolens hovedhus sto ferdig i 1958. Her var da 10 klasserom samt sløydsal og skolekjøkken. I nyere tid er det gjennomført to større ombygginger. I 1996-98 ble det foretatt en utvidelse, som bl.a. medførte at ungdomstrinnet skoleåret 1996/97 måtte flyttes til Rothaugen skole. I 2008 ble en ombygging påbegynt, etter at skolen hadde slitt med for få klasserom og for lite areal til lærerarbeidsplasser. I denne prosessen ble det også planlagt nytt skolekjøkken og ny kantine. Endringene ble gjort innenfor eksisterende bygningsmasse.

Kyrkjekrinsen var fra starten av en bokmålsskole. I 1932 ble nynorsk innført, til tross for at en avstemning året før hadde gitt flertall for å beholde bokmål som hovedmål. En avstemning i 1993 endte med seier for nynorsk, men i 2003 ble det med 224 mot 223 stemmer bestemt at hovedmålet skulle være bokmål. Dette var i tråd med tendensen i Bergen kommune, der nynorsk aldri har stått spesielt sterkt og har tapt mer og mer terreng. Under hele nynorskperioden har det vært både bokmål- og nynorskklasser ved skolen, etter 2003 har det imidlertid ikke alltid vært nok nynorskelever til å danne egne klasser.

Hvor

En finner opplysninger om Kyrkjekrinsen skole først og fremst i skolens arkiv (A-4277). Under samme arkivnummer er også deler av arkivet etter Åsane skolestyre og Åsane skulekontor. Bergen Byarkiv har dessuten arkivet etter Tilsynsutvalget for Kyrkjekrinsen skolekrets  (A-1340), fra årene 1890-1929. Nyere materiale fra utvalget ligger i skolens arkiv.

Vedtak og utredninger i saker som angår skolen kan finnes i Kommuneforhandlingene. Det kan også finnes opplysninger i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som Skolestyret i Bergen (A-1368), Skolestyret i Åsane (A-1337, før kommunesammenslåingen i 1972) og kommunalavdeling skole (A-2536).

Hvilke opplysninger

Med sine ca. 23 hyllemeter er Kyrkjekrinsen blant de større skolearkivene Byarkivet oppbevarer. Det meste av materialet er fra 1950-tallet og fram til 2007. En vitnemålsprotokoll går tilbake til 1929, mens en fraværsprotokoll dekker perioden 1924-1957. To møtebøker er henholdsvis fra 1930 og 1946.

Elevmappene er kanskje det viktigste materialet i arkivet. Det blir opprettet mappe dersom det foreligger spesielle omstendigheter, som at eleven mottar spesialundervisning. Mappene kan også inneholde korrespondanse med hjemmet m.m. De eldste mappene i arkivet gjelder elever født på begynnelsen av 1950-tallet. Opplysninger om elver finnes også på elevkort, på klasselister (fra 1974), i karakterprotokoller  og i klassedagbøker (fravær). I tillegg er her en egen samling med rapporter om gitt spesial- og støtteundervisning, samt skademeldinger for årene 1959-1989.

Om personalet finnes opplysninger om fravær, sykemeldinger, skademeldinger og permisjoner samt søknadspapirer og attester. Det meste av dette finnes i personalmappene. Under personalforvaltning er også lister over ansatte, samt omfattende lønnsdokumentasjon (også for vikarer).

Referat fra råd og utvalg, bl.a. samarbeidsutvalget, lærerrådet og foreldrenes arbeidsutvalg, finner en i møtebøkene. Kopibøkene (1961-2005) inneholder kopier av utgående brev, mens i postjournalene (1974-1994) er innkomne brev registrert. Korrespondanse mellom skolen og ulike instanser finner en også i saksarkivet (1967-2003). Her er en stor del av skolens administrative arbeid dokumentert. Materiale om de fleste tema angående skolen finnes her, som elev- og personalrelaterte spørsmål, eiendom og inventar, tilsettinger, timefordeling, fritidsaktiviteter osv.

For øvrig inneholder arkivet regnskaps- og budsjettmateriale, blant annet grunnbokføring tilbake til 1968. En rekke fotografier er bevart, samt en større samling lærertimeplaner. Under A-4277 er det dessuten skilt ut arkivdeler fra Åsane skolestyre og Åsane skulekontor. For førstnevnte gjelder det en bunke møtereferat fra årene 1969-1971. Åsane skulekontor ga fra 1956 ut femårsmeldinger for folkeskulen og framhaldsskulen, kalt Oversyn. De første utgavene i arkivet «oppsummerer» tiden fra 1904 til 1956. Den nyeste utgaven i arkivet er fra 1960-1963.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4277 Kyrkjekrinsen skole
 • BBA A-1340 Tilsynsutvalget for Kyrkjekrinsen skolekrets
 • BBA A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *