Hva

Protokoll for komiteen for restaurering av Domkirken, 1957-74. Arkivet etter Kirkeseksjonen i Bergen (A-1026).

I byer med flere kirkesogn skal det opprettes et kirkelig fellesråd. Fellesrådet skal ivareta de administrative og økonomiske oppgavene på vegne av sognene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeidet mellom menighetsrådene og ivareta sognenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådet er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker. De geistlige ansatte i kirken sorterer under staten, mens fellesrådet foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvar for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Videre forvalter fellesrådet inntekter og formue som er knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsrådene stiller til disposisjon for å løse oppgaver i kirkesognene. I tillegg gir fellesrådet budsjettforslag til kommunen, og utnevner en kirkeverge som daglig leder av virksomheten.

Fellesrådet er også ansvarlig for anlegg, drift og vedlikehold av kirkegårder, og fører tilsyn med disse. Rådet kan gi tillatelse til begravelse av utenbysboende, og tilviser og gir tillatelse til åpning av graver og flytting av lik.

Fra gammelt av lå tilsynsfunksjonen i kirken til kirkeinspeksjonen, bestående av magistrat og sogneprest. Hvert kirkesogn hadde sin egen inspeksjon. Lov om kirker og kirkegårder av 1897 førte til opprettelsen av et felles kirketilsyn for alle kirkene i en kommune. I Bergen fikk man en særordning basert på høyeste resolusjon 22. mai 1905, som delte kirkesektoren i to etater: Kirkevesenet og Begravelsesvesenet. Kirketilsynet hadde tilsynsansvar for begge. Som en konsekvens av lov 3. desember 1920 om menighetsråd og menighetsmøter ble Bergen kirketilsyn avløst av Bergen kirkelige fellesråd i 1922.

Kirkelige fellesråd var før 1997 en frivillig ordning, men ble lovpålagt ved kyrkjelova i 1997. Bergen kirkelige fellesråd (BKF) ble derfor i 1997 et selvstendig offentlig organ på lik linje med stat og kommune. Under BKF finner en Akasia, som er ansvarlig for eiendommer og utvikling (kirkebygg og gravplasser) og har ansvar for forvaltningen av gravplassene i Bergen. I tillegg er de ansvarlige for drift av barnehager

Hvor

Tegning av Åsane nye kirke, plan 1. Arkitektene Aall, Løkeland og Ragde. U.å. Arkivet etter Kirkeseksjonen i Bergen (A-1026).

Bergen Byarkiv oppbevarer flere arkiver som inneholder arkivmateriale etter Bergen kirkelige fellesråd. Arkivet etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) dekker perioden ca. 1905–1972. I dette arkivet finner vi også arkivmateriale etter fellesrådets forløper Bergens kirketilsyn (1905–1922). Arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026) dekker perioden 1972– 1984, og arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05) dekker perioden ca.1984 til ca.1991.

I perioden 1984-1996 var Kirkeavdelingen underlagt Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke (FKK). Da Kirkeavdelingen ble skilt ut fra FKK, fikk det ingen konsekvenser for arkivfunksjonen, fordi Kirkeavdelingen hele tiden var en egen arkivskapende enhet.

Det administrative arkivmateriale etter Bergen kirkelige fellesråd fra 1997 året og fremover finnes under A-5140 Bergen kirkelig fellesråd.

Materiale fra 1800-tallet og tidligere, finnes i arkivene til de enkelte kirkene: Domkirken (A-1275), Korskirken (A-1276), Nykirken (A-1277),Mariakirken (A-1278), Sandvikskirken ( A-1279) og Johanneskirken ( A-1280), samt i arkivet etter Bergens kirkekasse (A-1281). En finner også materiale fra 1800-tallet og fremover i arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140).

Hvilke opplysninger

I arkivene som er avlevert til Bergen Byarkiv er ikke Bergen kirkelige fellesråd en egen arkivskaper før ved skillet i 1997.

Materialet fra før 1997 finner en i arkivene etter Kirke- og Begravelsesvesenet (A-0096) som dekker perioden ca. 1905–1972. I dette arkivet finner vi også arkivmateriale etter fellesrådets forløper Bergens kirketilsyn (1905–1922). Arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026) dekker perioden 1972– 1984, og arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05) dekker perioden ca.1984 til ca.1991. I perioden 1984-1996 var Kirkeavdelingen underlagt Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke (FKK). Da Kirkeavdelingen ble skilt ut fra FKK, fikk det ingen konsekvenser for arkivfunksjonen, fordi Kirkeavdelingen hele tiden var en egen arkivskapende enhet.

Arkivene inneholder vanlige administrative arkivserier som forhandlingsprotokoller, kopibøker, postjournaler, korrespondanse, personal- og regnskapsmateriale. I tillegg finnes saker om de enkelte kirker og kirkegårder, samt om grensejusteringer, prestekontor, presteboliger, bispedømmemøter med videre.

Arkivmaterialet etter Bergen kirkelige fellesråd fra 1997 finnes i A-5140. Her finner en møtebøker, kopibøker, postlister og saksarkiv. Videre finnes begravelses- og bisettelsesprotokoller for alle kirkegårder/gravplasser i Bergen, gravlegater, askekvitteringer, dokumenter vedrørende bispe- og prostevisitas og vigsel av kirker. Arkivet inneholder ellers personalmapper, regnskap, kart og tegninger over kirker og kirkegårder/gravplasser m.m. Arkivet har ytterårene 1849 – 2009, som betyr at en del arkivmateriale fra tiden før 1997 også er med her, det gjelder i størst grad begravelses- og bisettelsesprotokoller og kart/tegninger, men også personalmapper.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er i de fleste tilfeller nødvendig. Ellers vanlige bestillingsrutiner..

Opplysninger hos andre

Kirkelige arkiver er dels kommunale og dels statlige. Arkivene etter biskop, domprost, prester og Stiftsdireksjon oppbevares ved Statsarkivet i Bergen. Her oppbevares også kirkebøkene. Elektroniske kirkebøker kan søkes frem i databasen Digitalarkivet.no

Lister og referanser

  • BBA A-0096 Kirke- og Begravelsesvesenet
  • BBA A-1026 Kirkeseksjonen
  • BBA A-2969.05 1984-91 Kirkeavdelingen
  • BBA A-5140 Bergen kirkelige fellesråd
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *