Hva

Erklæring til særklassen ca. 1925.
Erklæring til særklassen ca. 1925.

Christi Krybbe skoler er en barneskole som ligger i Vetrlidsallmenningen 10 i Bergenhus bydel. Christi Krybbe skoler består opprinnelig av to skoler som ble slått sammen: Christi Krybbe skole og Øvregaten skole. Christi Krybbe skoler er Nordens eldste eksisterende grunnskole.

Etter at konfirmasjon ble tvungen i 1736 ble det behov for å lære barna opp i den kristne tro. I Korskirken drev studenter opplæring om søndagene av » tjenestedrenge og – piger samt andre fattige børn udi katekismen og børnelærdomen». Slike søndagsskoler i kirken ble kalt fattigskoler. Christi Krybbe skole var en direkte avlegger av Korskirken fattigskole. Skolens fundas, dens regelverk, ble forfattet av Korskirkens sogneprest Jens Mariager og kapellan Christian Thunboe. En viktig regel var at skolen skulle være en skole for fattige barn i Korskirkens menighet. Den første grunnsteinen ble lagt 20.april 1739 på branntomten til St. Martensskirken (brant under bybrannen 1702) og skolen stod ferdig året etter. Skolen ble bekostet av de 24 forretningsmennene fra Korskirkens menighet, og kostet 2423 riksdaler. Det første året ble 32 gutter og 8 jenter undervist i fagene kristendom, lesing, skriving og litt matematikk.

I 1874 ble det bygget en ny skole for jenter, Øvregaten skole. Den ble bygget rett ved siden av Christi Krybbe skole. Det eneste som skilte skolene var et gjerde, som stod fram til 1930-tallet. Øvregaten skole var en selvstendig skole fram til 1893. Da ble skolene slått sammen og gikk under navnet Øvregaten skoler. I 1920 skiftet skolene navn til Christi Krybbe skoler.

Elevtallet har variert opp gjennom årene. I 1893 var det 666 jenter og 488 gutter. På 1960- og 70-tallet var det ikke lenger populært å bo sentralt, og skolen fikk et så lavt elevtall at den sto i fare for å bli nedlagt. I dag har denne situasjonen snudd og pr. 2010 er det 159 elever og 19 lærere ved skolen.

Hvor

Arkivet etter Christi Krybbe skoler (A-0082) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen gjennom Christi Krybbe skolers musikkorps (A-4345) og foreldrelaget ved Christi Krybbe skoler (A-4346).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Christi Krybbe skole etter tegning av J.J. Reichborn i 1765. Hentet fra Hildebrand Meyers samling i arkivet de eligerte menn (A-0527),
Christi Krybbe skole etter tegning av J.J. Reichborn i 1765. Hentet fra Hildebrand Meyers samling i arkivet de eligerte menn (A-0527),

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1818-2006. En god del av materialet stammer fra 1800-tallet. Møtebøker fra tilsynsutvalget, klassedagbøker, vitnemål og karakterprotokoller er eksempler på det.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i elevkort, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller, hovedmatrikler, inn- og utskrivningsprotokoller, legeerklæringer og helsekort, skademeldinger, disiplinærsaker og i vitnemål.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I saksarkivet finnes det informasjon om de fleste tema angående skolen. F.eks. elev- og personalrelaterte saker, dokumentasjon av bygninger/eiendom og inventar, timefordeling, fritidsaktiviteter m.m.

I skolens møtebøker er det referater fra bl.a. tilsynsutvalget (1895-1970) og lærerrådet (1895-1991). I postjournalene finner man lister over innkomne og utgående brev med opplysninger om avsender/mottaker, sakens innhold, dato for mottakelse og ekspedering.

I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibøker (kopier av utgående brev), årsmeldinger, materiale fra skolefritidsordningen (SFO), skolebiblioteket, inventarlister, regnskap, plantegninger, materiale om skolens historie og trykksaker med informasjon til hjemmene m.m.

Digitalisert

På Digitalarkivet har vi publisert en hovedmatrikkel fra skolen:

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-0082 Christi Krybbe skoler
 • BBA A-4345 Christi Krybbe skolers musikkorps
 • BBA A-4346 Foreldrelaget ved Christi Krybbe skoler
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *