Hva

Ellev Jonsens søknad om understøttelse, med attester. 1841 <P>Undertegnede Ellev Jonsen, 67 Aar gammel, Som nu er Syg og Sængeliggene, og som formedelst min Svaghed i henved Et Aar, ei har været i Stand til at erhverve det ringeste til Livs Ophold for mig og Kone Berthe Jonsdatter, hvis Helbred ogsaa formedelst Sorg og Kummer er nedbrudt, tager i denne min Nød min Tilflugt til den ærede Over Commission, med min indstændige Bøn om at blive forundt en Understøttelse til Lindring i min og Kones tunge og trykkende Kaar.</P> <P>Sandheden af mit foregivende, ledsages af de vedføyede Attester, og i det tillidsfuldeste Haab om Bønhørelse, henlever </P> <P>Bergen den 1ste Februarij 1841</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ærbødigst</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ellev Jonsen</P> <P>At Ellev Johnsen med Kone Berthe Johnsdatter er i yderst trængende Stilling. og de dertil Begge saa svage at de ei ere istand til at fortjene noget til Livets Ophold bevidnes herved paa Forlangende.</P> <P>Bergen den 1ste Februar 1841&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alex:r&nbsp; Grieg</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peder J: Berg</P>

Almisse er opprinnelig betegnelsen på en barmhjertighetsgjerning eller en gave til nødlidende. Kirken organiserte innsamling og fordeling av almisser til de fattige.

Denne oppgaven ble overtatt av fattigvesenet, og almisser ble i alle fall i Bergen betegnelsen på kontant hjelp til fattige på 17- og 1800-tallet. Begrepet synes ikke å ha vært brukt i de tidligere omegnskommunene. Der heter det understøttelse, og dette begrepet vinner etter hvert innpass i Bergen også.

Hvor

I arkivet etter Bergens fattigvesen (A-2588) finnes både søknader om almisse og protokoller over utbetalinger. Søknadene er fra årene 1828-1851, mens protokollene dekker perioden 1764-1884. For tiden før 1855 finnes det egne protokollrekker for hvert kirkesogn. Se under Lister og referanser nedenfor for en spesifisert oversikt.

En del er tilgjengelig på Digitalarkivet. Les mer om dette her.

Hvilke opplysninger

Et oppslag fra Bergens Hovedalmisseprotokoll for 1848 gir et tverrsnitt av de understøttede: en enslig mor, en enkemann, en enke og en syk. Innførsler fra Domkirkesognet <P>&lt;Første innførsel:&gt; 511 &lt;= årets løpenummer&gt; 688 &lt;forrige års nr.&gt; 444 &lt;neste års nummer.&gt; Pigen Marthe Helene Ingebrigtsdtr &lt;tomt&gt; Aar med et uægte Barn Ole Martin&nbsp; /47. Faderen Matros Ole Johan Steffensen, paa Tour med Capt. Bentzon, fra hvem han er deserteret. 13-32 Moderen tjener hos Henning Bødker. Barnet udsat hos Stephen Gundersen. </P> <P>Indkom 1847 og nyde mdl 60 s. &lt;utkvittert 60 skilling pr måned. Merknad:&gt; Faderen skal opholde sig i Holland. &lt;tilsammen 6 Spd.&gt;</P> <P>&lt;Andre innførsel:&gt; 512. 689. Iver Odland, Enkemand, 49 Aar med 3 Børn. Ole Johan f. 20/11 33. Agnethe f. 9/6 37. Karen Larsine f. 11/9 39. </P> <P>Indkom 1847 og nyde mdl 60 s. til Paaske 1848. &lt;utkvittert 60 dk. januar til april&gt; Udgaaer fra 1ste May.&lt;tilsammen&gt; 2 Spd.</P> <P>&lt;tredje innførsel&gt; 513. 691. Enken Serenne Titchen 64 Aar. </P> <P>Indkom 1847 og nyde 60 s. &lt;utkvittert 6o sk for januar til mars&gt; Død den 9de Martz 1848. &lt;tilsammen&gt; 1 Spd 18 sk.</P> <P>&lt;fjerde innførsel&gt; Pigen Maren Kronberg 52 Aar. Bestandig sengeliggende med aabne Saar paa Arme og Been.</P> <P>Indkom 1847 med 100 s. &lt;utkvittert ulike beløp utover året, redusert i feb. og juni, ikke utbetalinger mars – mai&gt; Indl. paa Sygehuset den 21de Febr. 1848. Udkom 13. Juni. &lt;tilsammen&gt; 6 Spd 110 sk.</P> <P>&nbsp;</P>

Protokollene gir opplysninger om navn, familieforhold, understøttelsens størrelse, samt henvisninger til tidligere og senere utbetalinger.

Søknadene kan noen ganger gi mer detaljerte opplysninger om søkerens familieforhold og situasjon.

Lover mv. knyttet til emne

 • Anordning 29. August 1755 om fattigvesenet i Bergen stift
 • Lov 20. September 1845 om fattigvesenet i kjøpstedene
 • Lov 20. September 1845 om fattigvesenet på landet
 • Lov 6. Juni 1863 om fattigvesenet i kjøpstedene
 • Lov 6. Juni 1863 om fattigvesenet på landet
 • Lov 10. Mai 1900 om fattigvesenet

Klausulering og tilgang

Klausultid 60 år er utløpt for dette materialet, som dermed i prinsippet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Rekvirering av protokoll eller boks til gjennomsyn på lesesal kan skje telefonisk, via e-post eller personlig oppmøte.

Forespørsel om undersøkelser vedr. konkret person fremmes skriftlig.

Problemer

Det er en del materiale som mangler pga. tidlige kassasjoner.

Litteraturhenvisning

 • Høivik, Gerd Kristin: Almisser – ein studie av ulike motiv for å overføra ressursar til fattige. Hovudfagsoppgåve hausten 1997 Historisk institutt, Universitetet i Bergen. 102 s.

Opplysninger hos andre

En del almissesøknader og -protokoller er oppbevart ved Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

 • BBA A-2588 Bergen kommune. Sosialvesen (fattigvesen)

På Digitalarkivet finner du følgende almisseprotokoller digitalt tilgjengelig, Almisseprotokoller. 

Bergen fattigvesens arkiv er delvis ordnet og foreligger i flere tilvekster. For den delen som inneholder almissemateriale benyttes den håndskrevne katalogen (1946) for Stadsportarkivet, s. 79 – 89. Følgende innførsler er relevante:

 • Nr. 1 – 42       Almisseprotokoller  1764 – 1884
 • Nr. 43 – 44     Register til samme   1846 – 1850
 • Nr. 45- 58      Almisseprotokoller for Korskirken    1775 – 1855 (1833 – 1855 på Digitalarkivet)
 • Nr. 63 – 91     Almisseprotokoller for Domkirken   1826 – 1858 (på Digitalarkivet)
 • Nr. 105-129   Almisseprotokoll for Nykirken   1830 – 1855 (på Digitalarkivet)
 • Nr. 303 – 310 Almisseansøkninger   1828 – 1851
 • Nr. 311          Liste over almisselemmerne   1840 – 1845
Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *