Hva

Arkivet etter Trengereid fabrikker A-2937.
Arkivet etter Trengereid fabrikker A-2937.

Kvinnehistorie som forskningsdisiplin vokste frem på 1960 og -70 tallet og omfatter studier av kvinnens samfunnsmessige stilling og rolle. I Skandinavia har feltet vært preget av den retning danske Nynne Koch ga det. Hun benevnte feltet «feminologi» som hun definerte slik:

«Feminologi er et nyt ord … Det betegner studiet af kvindens situation i videste betydning og omfatter således både pro- og antifeminisme, både over- og undervurdering af kvinden, både historiske, politiske, psykologiske og filosofiske aspekter. Det er et skoleeksempel på et tværkulturelt idékompleks.» (Sitat fra «Der er en verden ved siden af verden», 1985.)

I Norge skjøt feltet fart på 1970- tallet. Sentrale pionerer var Gro Hagemann og Ida Blom. Ved Universitetsbiblioteket i Bergen ble det i 1974 opprettet en dokumentasjonstjeneste for litteratur om kvinnens stilling. I 1978 gjorde Gro Hagemann den første kartleggingen av kvinnehistoriske arkiver i Norge, publisert av Riksarkivet. 1. august 1985 åpnet Universitetet i Bergen Europas første humanistiske kvinneforskningssenter med Ida Blom som styreleder. Samme år ble hun utnevnt til Norges første professor i kvinnehistorie.

Ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen har vi forsøkt å anvende denne brede referanserammen på dette området.

 

Hvor

Arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, A-2107.
Arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, A-2107.

Hvor finner vi kvinnene i arkivene? Svaret på det er: Overalt, det kommer helt an på hvor en leter og hva en leter etter. De mest tydelige kvinnestemmene i arkivene finner vi gjerne i de ulike kvinnesaksorganisasjonene, som Bergens Kvinnesaksforening, Bergen Kvinneråd, Kvinnefronten, Brød og Roser, Nyfeministene i Bergen, m.fl. Andre opplagte organisasjoner er f.eks. husmorlag, sanitetsforeninger, husmorforbund og dameforeninger. Videre kan nevnes politiske partiers ulike kvinnegrupper, samt kvinneforeninger knyttet til næringsorganisasjoner og fagforeninger, ofte som rene støttegrupper, som f.eks. Bergens Fyrbøterforenings Kvindeforenings understøttelsesfond. Men det er ikke slik at kvinnestemmene bare kommer til uttrykk gjennom såkalte kvinnearkiver. Kvinner finner vi i mange ulike arkiver, og med mange ulike stemmer. Vi finner dem som lærere ved byens skoler, som sykepleiere ved helseinstitusjoner og barnepleiere ved barnehjem, som arbeidstakere ved kvinnedominerte bedrifter – som Salhus Tricotagefabrik AS, Tangens Gardinfabrikk og Sundts Systuer AS. Vi finner dem også på mannsdominerte arbeidsplasser, som sekretær, vaskehjelp, kokke, kaffekokerske o.l. i tidligere tider, i dag finner vi kvinnene i de samme stillingene som menn også.

Den velstående kvinnes stemme finner vi gjerne i ulike foreningsarkiv, som Bergen Moralvernforening stiftet i 1882. Deres formål var å motarbeide usedeligheten i Bergen. Videre har vi Bergensingeniørenes Dameforening, som hadde som formål å være til hjelp og støtte for ingeniørene. En helt annen type stemme er den vi finner i arkivene etter institusjoner som behandlet kvinner, bl.a. Øvregaten asyl for sinnslidende kvinner, Bergen kommunale mødrehjem og Enkefattighuset.

Vi har en stor del legater hvor formålet er direkte rettet mot kvinner, fattige kvinner, ærbare kvinner, enker, kvinner av god stand, begavede frøkner osv. Det finnes også arkiver etter enkeltpersoner som er kvinner, eksempelvis lege og politiker Inger Haldorsen, de kan inneholde materiale fra kvinnes liv og virke, en samling av ulik art, som foto og lignende. Enkelte skoler har i tidligere tider vært spesielt rettet mot kvinner, som husmorskolen og industriskolen for kvinner.

Fra arkivet etter Brød og Roser, Bergen. A-2285.
Fra arkivet etter Brød og Roser, Bergen. A-2285.

Ellers finner vi kvinnestemmene i ulike offentlige arkiv, f.eks. i magistratens arkiv hvor en blant mye annet kan finne en søknad angående kampen om kvinnenes stemmerett fra 1905, eller søknader om å bli antatt som selgekone på tidlig 1800-tall. I fattigvesenets arkiv kan en finne søknader om økonomisk støtte fra enslige kvinner, unge og eldre enker. Disse søknadene forteller om livet til enslige kvinner, med og uten barn å forsørge. I et kommunalt arkiv kan vi finne en søknad om fritak fra hundeskatten i 1891, fra en jordmor som ønsket å ha en hund til beskyttelse når hun ferdes ute om natten på oppdrag.

Dette er bare noen få eksempler på hvor en kan finne kvinnene i arkivene, det finnes så mye mer, i form av hele arkiv, deler av arkiv, enkeltdokumenter, i ulike protokoller, på foto og tegninger.

Som nevnt ovenfor finner vi kvinner i de fleste arkiv ved Bergen Byarkiv, i de kvinnespesifikke arkivene, i arkivene etter ulike arbeidsplasser og i kommunale arkiv. Se ellers Lister og referanser nedenfor hvor det er listet opp arkiver med sterk kvinnefokus.

Hvilke opplysninger

Innholdet i de kvinnerelaterte arkivene varierer stort. Noen arkiv består av noen få fragmenter, gjerne bare en møtebok. Andre arkiver er store og omfattende, med møtebøker, korrespondanse, regnskap, personalforvaltning, foto og mye mer. Noen ganger kan et arkiv bestå av materiale som tilfeldig har «overlevd», som arkivet etter den første kvinnesaksforeningen hvor en del gikk tapt i den store bybrannen i 1916.

Klausulering og tilgang

Noen arkiver er unntatt offentligheten og da må en søke om innsyn, andre har klausuler som sier at arkivskaper eller den som har avlevert arkivet må kontaktes for å få innsyn. Men stort sett er de fleste arkiver det her er snakk om åpne for innsyn, og da er arkivene fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige lesesalsprosedyrer.

 

Litteraturhenvisning

Noen nettsteder og artikler med referanse til emnet:

Opplysninger hos andre

Andre arkivinstitusjoner, museer og bibliotek i Norge har arkiver hvor en finner kvinnene representert, både i rene kvinnearkiver, kvinnedominerte bedrifter og i andre arkiver hvor kvinner er representert.

 

Lister og referanser

Her følger en liste over en del arkiver i Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen hvor en finner kvinnenes stemmer, delt opp i ulike kategorier:

Institusjoner o.l. innrettet mot kvinner
A-2849 Bergen kommunale husmorskole
A-2850 Bergen kommunale kvindelige industriskole
A-2049 Bergen kommunale mødrehjem
A-0088 Bergen kommune. Framhaldsskolen for piker
A-1367 Bergen kommune. Håndgjerningsskolen for piker
A-0778 Enkers Aldershjem
A-3331 Kratter, Otto, lege (gynekolog)
A-3057 Kvindernes Bygning AS
A-2057 Kvinneklinikken i Bergen
A-1293 Stranges Fattighus
A-0544-as3 Sudmannske pikehjem
A-1500 Tegneskolen for damer, Bergen
Foreninger, organisasjoner og klubber
A-3055-as3 Alderstrygdedes Kvinnelag, Bergen
A-3381 Bekledningsarbeidernes Damekor i Bergen
A-2195 Bergen Grafiske Kvinneklubb
A-4610 Bergen Hjemmenes Vel
A-2540 Bergen KFUK
A-2476 Bergen KFUM/KFUK – Ynglingen
A-0344 Bergen lærerinnelag
A-2852 Bergen Moralvernforening
A-5790 Bergen Musikerforenings Dameklubb
A-3975 Bergen Rengjøringsklubb
A-5964 Bergen Røde Kors` dameforening
A-2963 Bergen Sanitetsforening
A-3647 Bergen Soroptimistklubb
A-1962 Bergen Tekstilarbeiderforening
A-1309 Bergens Almueskolelærerinders Pensjonsindretning
A-4238 Bergensingeniørenes Dameforening
A-4544 Bergens pikekor
A-5891 Damekoret Toneveld
A-4105 Døves Dameklubb
A-4849 Dameklubben Laboremus
A-1937 Eidsvåg Tekstilarbeiderforening
A-0981 Fana lærerinnelag
A-1718 Fana Skolekjøkkenlærerlag
A-1939 Fana Tekstilarbeiderforening
A-3593 Hjemmehjelpenes forening, avd. 667 av NKF
A-1938 Hop Tekstilarbeiderforening
A-5823 Klostergruppen
A-0980 Kvinnenes arbeidshjelp i Fana
A-4398 Kvinnenes arbeidshjelp (i Åsane?)
A-4780 Kvinneforeningen St. Jørgen
A-4828 Laksevåg heimeverns sanitetskvinnegruppe
A-1166 Laksevåg lærerinnelag
A-1307 Lærernes og lærerinnenes vikarkasse i Bergen
A-4253 Mødreforeningen Ny Krohnborg skolekorps
A-5556 Mødreforeningen Hellen skoles musikkorps
A-1908 Nesttun Tekstilarbeiderforening
A-4411 Norsk Kvinneforbund, Bergen avd.
A-1817 Renholdsarbeidernes forening i Bergen
A-4021 Salhus Tekstilarbeiderforening
A-4611 Sangforeningen  «Dryaden»
A-5255 Sangforeningen Forums Damegruppe
A-1626 Salhus Sanitetsforening
A-4637 Skomakermestrenes kvinneforening, Bergen
A-4491 Slettebakken skoles mødreforening
A-0136 Understøttelseskassen for skipperenker i Bergen
A-5057 Zamila orientalske danseforening
A-3874 23. Bergen Mødreklubb
Husmorvikar
A-0020 Fana kommune. Husmorvikarnemnda
A-0063 Haus/Arna kommune. Husmorvikarnemnda
A-0682 Husmorvikarformidlingen i Bergen
A-1566 Laksevåg kommune. Husmorvikarnemnda
A-1269 Åsane kommune. Husmorvikarnemnda
Husmorforbund/-forening og -lag
A-4596 Bergen krets av Norges Husmorforbund
A-4598 Bergen og Midthordland krets av Norges Husmorforbund
A-4593 Brønndalen husmorlag
A-1651 Fana Husmorlag
A-1650 Fana Husmorlags barnehage
A-4594 Fjellveien husmorforening I
A-4595 Fjellveien husmorforening II
A-4590 Fyllingen husmorlag
A-2554 Fyllingsdalen husmorlag
A-4604 Haukås husmorlag
A-4605 Hordvik husmorlag
A-3759 Husmorlagenes legekontroll, Fana sone
A-2734 Husmødrenes barnehager, Ortu barnehage
A-2733 Husmødrenes barnehager, Smiberget/Ortu barnehage
A-4600 Indre Midthordland gruppe av Hordaland krets av Norges Husmorforbund
A-4603 Gruppe Nord Bergen krets av Norges Husmorforbund
A-4601 Gruppe Syd Bergen krets av Norges Husmorforbund
A-4602 Gruppe Vest Bergen krets av Norges Husmorforbund
A-4606 Kronstad husmorforening
A-4607 Landås husmorlag
A-4608 Legdene husmorlag
A-4609 Loddefjord husmorlag
A-4578 Lyshovden husmorlag
A-3890 Lønborg husmorlag
A-4579 Mannsverk husmorlag
A-4599 Midthordland gruppe av Hordaland krets av Norges Husmorforbund
A-4597 Midthordland krets av Norges Husmorforbund
A-4580 Mjølkeråen husmorlag
A-4582 Prestestien husmorlag
A-3805 Salhus Husmorlag
A-4583 Sandviken husmorlag
A-4584 Sevdalen husmorlag
A-4586 Slettebakken husmorlag
A-4585 Smiberget husmorlag
A-4640 Stend og Rådal husmorlag
A-4587 Søfteland husmorlag.
A-2931 Søreide Husmorlag
A-4588 Tjernet husmorlag
A-4589 Varden husmorlag
A-5432 Årstad husmorlag
A-4591 Åsane husmorlag
Legater og fond rettet mot kvinner eller dannet av kvinner
A-4729 Ambrosia Tønnesens familielegat (første norske kvinnelige skulptør)
A-2363 Anna Landgraffs legat (verdige trengende fraskilte kvinner)
A-4705 Anna Margrethe Hansen f. Troyes legat for trængende bergenske mødres landopphold
A-3796 Anthonia Monsens legat (verdig trengende dame av borgerlig stand)
A-4736 Augusta Antonelle Mohrs legat til utdannelse for unge piker
A-1067 Augusta og Cathrine Clausens legat til beste for haandverkerstanden (verdige trengende sykelige ene damer)
A-5562 Bergens Fyrbøterforenings Kvindeforenings understøttelsesfond
A-1080 Bergens Haandværks- og Industriforenings Syforenings Fond
A-4761 Bergens Postbuds begravelses- og enkekasse
A-5965 Bergen Røde Kors` dameforenings fond til utstyr av ny klinikk
A-0773 Bestyrelsen for Johan Jakob Busch og hustru Anna Alida Meyers legat m.fl.
A-5924 Catharina Lexau Kroepeliens legat (trengende ugifte damer)
A-4718 Damernes Svømmeklubs fond til fremme av svømmeidretten i Bergen
A-0899 Fru Rikke (Anna Henrikke) Rosendahls legat (ærverdige trengende kvinner i Bergen av embeds- eller borgerstand)
A-3694 Frøken Andrianne Schivenæs’s gave (en verdig, trengende. Sykelig og ugift kvinne)
A-5935 Fr. Gjerke Katrine Ordemanns legat (aktverdige og trengende ugifte kvinner i Bergen, fortrinnsvis syersker)
A-0905 Gerhard Mowinckel og hustru Charlotte Amalie født Schrams legat (verdige trengende enker eller ugifte kvinner)
A-0898 H.M.Pihl og hustrus legat (enslig stillede trengende døtre etter avdøde kjøpmenn og embedsmenn av gamle bergenske familier)
A-4739 Helene Wilhelmsens ferielegat for tidligere yrkeskvinner ved Nykirken.
A-0310 Jomfruerne Krøgers legat (til høyst 6 verdige ugifte fruentimmer av borgerlige foreldre)
A-5700 Josephine Agnethe Grindstads legat
A-5925 Kjøpmann Johan Stoltz legat (ugifte rengende kvinner av borgerklasse eller enker)
A-5572 Kvinneforeningen for dekk og maskingruppens fond fra 1953, Norsk Sjømannsforbund, Bergen avdeling
A-9769 Lucoppidans legat (til 12 fattige skikkelige enker)
A-0307 Madame Cornelsche Kønigs legat (til2 fattige enker)
A-0911 Marie von der Ohe og Johanne von der Ohe Erichsens legat (ugifte trengende kvinner av borgerstanden)
A-3801 Sofie Antonisens legat
A-5661 Stipendiefond for kvinnelige studenter fra Bergen
A-2369 Søstrene Nilsenia Chatarine og Benedicte Helene Olsens legat (eldre, slitte, ubemidlede butikkdamer)
A-0307-as2 Trøyels, Borgermester Peder, legat (til 3 fattige enker)
A-0203 Understøttelsesforeningen for lærerinner ved de høyere skoler i Bergen
Enkeltkvinner
A-2442 Andersen, Agnethe Mehn, lege
A-2506 Bentung, Inga
A-5709 Blom, Ida, historiker dr.philos
A-4230 Furnes, Ingelill, lege
A-1648 Haldorsen, Inger, lege og politiker
A-2625 Knag, Ruth (politikk, næringsdrift, tilknyttet Glass-Knag AS)
A-3596 Korsmo-Baugstø, Aslaug, politiker
A-5240 Linde, Ingri, lærer
A-1847 Lindner, Martha, Dr.
A-5610 Lærerinne Hanna Fristads dødsbo
A-4776 Løndahl. Berit, lærer og undervisningsinspektør
A-2573 Mathisen, Åsta Knag (produksjon av gyllenlær)
A-6007 Mohn, Sigfrid f. Takle, politiker
A-5243 Nielsen, Inger Margrete, f. Sørensen, svømmeinstruktør
A-5699 Størksen, Helga (aktiv i Bergen Sanitetsforening)
A-5253 Thesen, Kirsten f. Fleischer, ungdomsbokforfatter
A-4628 Wernøe, Mette (fotosamling m.m.)
A-3839 Moe, Anne Sofi Grieg (vedr sangleker i Bergen)
Kvinnesaksorganisasjoner
A-2950 Bergen Kvinnelige Diskusksjonsklubb
A-1655 Bergen kvinneråd
A-3056 Bergen Kvinnesaksforening
A-2285 Brød og Roser, Bergen
A-2270 Fana kvinneråd
A-3587 Gruppe 65 av Norsk Kvinneforbund
A-2223 Kvinnefronten i Bergen
A-3589 Kvinnesolidaritet 8.mars i Bergen
A-2122 Nyfeministene i Bergen
A-3588 8.marsinitiativet i Bergen
Organisasjoner knyttet til politiske partier
A-4697 Arbeiderpartiet i Bergen, Kvinneutvalget
A-3995 Bergens Arbeideravholdslags syforening
A-2152 Bergens Arbeidersamfunns kvinnesirkel
A-3198 Fridalen Kvinnegruppe (av DNA?)
A-2154 Hordaland Arbeiderparti. Kvinneutvalget
A-5779 Hordaland Senterparti Kvinnepolitisk utvalg
A-1597 Laksevåg Arbeiderkvinnegruppe
A-2165 Laksevåg Arbeiderkvinnelag av Det Norske Arbeiderparti
A-2023 Laksevåg forenede Arbeiderpartis kvinnegruppe
A-2265 Møhlenpris Arbeiderkvinnelag
A-3184 Nesttun Arbeiderkvinnelag
A-2110 Sandviken kvinnelag av Det Norske Arbeiderparti
A-2565 Årstad Kvinnelag av Det norske Arbeiderparti
Et lite utvalg av eldre arbeidsplasser med overvekt eller solide innslag av kvinner
A-0091 Arne Fabrikker AS
A-2938 Cebelle-Trengereid AS
A-2282 Conditor Reimers AS
A-5314 Frieda Fasmers Minne
A-2050.07 Haukeland Sykehus, Forstanderinnen
A-4232 Husfliden i Bergen
A-4520 Håndarbeidsinspektøren ved Bergen folkeskole
A-2282 Kløverhuset AS (m.fl. tilstøtende)
A-3307 Kløver – Sundt Konsernet AS
A-5686 Margit Tanners Minne
A-0556 Merinospinneriet
A-4671 Minde sjokoladefabrikk
A-2299 Nydeggers Konditori AS
A-3450 Rabes musikkhandel
A-1619 Salhus Tricotagefabrik AS
A-1101 Steinkjelleren Kunsthåndverk Verkstedutsalg
A-0132 Sundt & Co AS
A-0132.4 Sundts Systuer A/S
A-2212 Tangens Gardinfabrikk
A-2937 Trengereid Fabrikker AS
A-1855 United Sardine Factories AS
Et utvalg kvinnelige enebedrifter o.l.
A-2490 Dybdahl, Agnes Helen, jordmor
A-3751 Erdal, Aasta Friis, lege
A-4468 Heyerdahl, Hanni, arkitekt
A-3640 Kroepeliens, C, Enke AS
A-4467 Kvam, Kari, landskapsarkitekt MNLA
A-2888 Meland, Signe, Dr. , pykiater
A-3851 Pedersen/Ege AS, arkitekter
A-2640 Reither og Rognaldsen, arkitekter
A-1403 Skårdal, Agnes AS

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *