Hva

Innlegg for innstilling i ekspropriasjonssak for Strandgaten 15 eid av Johan G. Becker som drev "Bergens Modeforretning". Eiendommen inneholdt butikk, lager, kontor og systue. Skjønnet ble avholdt 1. august 1916. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:6).
Innlegg for innstilling i ekspropriasjonssak for Strandgaten 15 eid av Johan G. Becker som drev «Bergens Modeforretning». Eiendommen inneholdt butikk, lager, kontor og systue. Skjønnet ble avholdt 1. august 1916. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:6).

Etter bybrannen i 1916 ønsket de kommunale myndighetene å gjenoppbygge et nytt og moderne sentrum, men så at dette kunne bli vanskelig uten at kommunen skaffet seg full råderett over alle tomtene i brannstrøket. Den gamle byen, særlig på nordsiden av Torgallmenningen, hadde mange innviklede bebyggelses- og eiendomsforhold. Her var det trange smug og sjøgårder, og mange av tomtene var så små at de ikke egnet seg for bebyggelse. For å stå friere med hensyn til tomteinndeling og regulering begynte et utvalg allerede 17. januar å arbeide med en tilleggslov til bygningsloven som ville gi kommunen rett til å ekspropriere hele brannstrøket. Bygningsloven  ga også kommunen anledning til å holde forsøkstakster, noe som gjorde det mulig å få oversikt over kostnadene før ekspropriasjon ble vedtatt. Lovutkastet ble vedtatt av bystyret 25. februar 1916 og sanksjonert av Odelstinget 4. april samme år. Både bygningsloven av 1899 og også tidligere bygningslover hadde til en viss grad åpnet opp for ekspropriasjon, men det var første gang kommunen fikk hjemmel til å ekspropriere et helt bystrøk.

Tilleggsloven gjaldt brannstrøket mellom Muralmenningen, kommunikasjonslinjen, Christiesgate, Småstrandgaten, Torgallmenningen og Vågen, samt kvartalet mellom Christiesgate, Kaigaten, Muségaten og Rådstuesmuget. Her ble grunneierne pålagt å avstå sine tomter til kommunen mot erstatning eller en avtale om å overta en ny tomt i brannstrøket. Kommunen kunne fritt velge ut tomter den ønsket å beholde til eget bruk, og da ble erstatning gitt i form av penger.

Grunnmåling fra 29.08.1806 vedlagt innstillingen i ekspropriasjonssaken for Strandgaten 15. Grunnmålingen viser det karakteristiske bebyggelsesmønsteret langs Vågen med rekker av pakkboder mot sjøen og beboelseshus og forretninger mot Strandgaten. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:6).
Grunnmåling fra 29.08.1806 vedlagt innstillingen i ekspropriasjonssaken for Strandgaten 15. Grunnmålingen viser det karakteristiske bebyggelsesmønsteret langs Vågen med rekker av pakkboder mot sjøen og beboelseshus og forretninger mot Strandgaten. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:6).

Til å avgi takster over eiendommene ble det opprettet en skjønnskommisjon. Kommisjonen begynte arbeidet med å taksere eiendommene i mai 1916 og 9. desember samme år var det utarbeidet forsøksekspropriasjonstakster for alle de private eiendommene i brannstrøket. Oppmålingsvesenet foretok beregning av utgiftene ved en ekspropriasjon på grunnlag av bl.a. branntakster og anslo kostnadene ved en ekspropriasjon til å bli ca. 20 millioner kroner. 4. juni 1917 vedtok bystyret å ekspropriere hele brannstrøket med unntak av Telefonkompaniets nye bygning. Etter at ekspropriasjonstakstene over de gamle tomtene var avholdt og ekspropriasjon vedtatt av bystyret ble det foretatt en ny tomteinndeling av brannstrøket. De nye tomtene var ferdig taksert av skjønnskommisjonen 26. oktober 1917 og ble tilbudt de tidligere grunneierne. Det var ikke alle grunneierne som ønsket ny tomt. Disse ble solgt til andre, til dels under takstpris.

Det var en del misnøye med skjønnene. Et stort tvistemål var bl.a. eiendomsretten til hopene langs Vågen. Eierne av sjøbodene påsto at hopene var helt eller delvis privat eiendom, mens kommunen hevdet at dette var offentlig grunn. Fordi den endelige tomteplanen kom til å avvike fra planen som lå til grunn for skjønnet måtte det også holdes nye takster. Flere av grunneierne hadde da gått til søksmål mot kommunen på grunn av misnøye med skjønnene og noen av sakene gikk helt til Høyesterett. Det tok lang tid før oppgjørene ble utbetalt. Utbetalingene begynte våren 1918 og det siste oppgjøret ble betalt i 1923.

Se Bergensbrannen 1916 – en oversikt, Brannstrøket 1916, Skjønnskommisjonen for bygningssaker, Reguleringsplanen for brannstrøket 1916, Tomtefordelingen i brannstrøket 1916 og Ekspropriasjon.

 Se ellers vår nettutstilling Byen som reiste seg fra ruinene. 

Hvor

Skjønn over noen adresser i Apothekersmuget og Strandgaten. Fra utskrift av Bergen skjønnskommisjons rettsbok datert 9. desember 1916. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ea:1).
Skjønn over noen adresser i Apothekersmuget og Strandgaten. Fra utskrift av Bergen skjønnskommisjons rettsbok datert 9. desember 1916. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ea:1).

Opplysninger om ekspropriasjoner i brannstrøket finnes bl.a. i arkivene etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175), Rådmannen for 2. avdeling (A-0160) og Kemneren (A-0001). Vedtak om ekspropriasjon finnes i arkivet etter Formannskapet og i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen.

 

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175) inneholder bl.a. skjønnssaker for hver enkelt eiendom i brannstrøket med grunnlag for skjønnet i form av kartforretninger, takster, tegninger osv. Et annet sentralt arkiv er arkivet etter Rådmannen for 2. avdeling, tidligere kalt Magistratens 2. avdeling. Rådmannen for 2. avdeling var den sentrale og koordinerende instansen i ekspropriasjonssaker. I hovedbøkene i arkivet etter Kemneren (A-0001) er det oversikter over utbetalinger av erstatninger og kommunens utgifter til ekspropriasjoner.

Lover mv. knyttet til emne

 • 1830.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen med tilleggsbestemmelser av 04.04.1916
 • 1848.09.13: Lov om bygningsvesenet
 • 1899.04.12, nr.1: Lov om bygningsvesenet i Bergen
 • 1917.06.01: Lov om skjønn, ekspropriasjoner og odelsløsning

Klausulering og tilgang

Forsøksekspropriasjonstakst for Strandgaten 15. Fra utskrift av Bergen skjønnskommisjons 25. juli 1916. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:6).
Forsøksekspropriasjonstakst for Strandgaten 15. Fra utskrift av Bergen skjønnskommisjon 25. juli 1916. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:6).

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner

 

Litteratur

 • Ihlebæk, Oscar: Bergensbrannen 1916. Bergen 1958.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1915/16, sak nr. 113.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1916/17, sak. nr. 186.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1917/18, sak nr. 156.

Opplysninger hos andre

Opplysninger om ekspropriasjonene i brannstrøket fra 1916 vil også finnes ved Statsarkivet i Bergen og ved Riksarkivet.

 

Lister og referanser

 • BBA-A-0175 Skjønnskommisjonen for bygningssaker (1916-1970)
 • BBA-A-0001 Kemneren
 • BBA-A-0160 Rådmannen for 2.avdeling
 • BBA-A-0003 Bergen formannskap
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *