Hva

Forslag til tomteinndeling for brannstrøket 1916 hvor tomtestørrelsene er tegnet inn med rød skrift. Utsnitt av kart. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ea:1).
Forslag til tomteinndeling for brannstrøket 1916 hvor tomtestørrelsene er tegnet inn med rød skrift. Utsnitt av kart. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ea:1).

For at kommunen skulle få full råderett over brannstrøket etter 1916-brannen og slik stå friere når det gjaldt tomteinndeling og regulering, ble det i 1916 opprettet en tilleggslov til bygningsloven av 1899. Loven, som ble sanksjonert 4. april, ga kommunen rett til å ekspropriere alle eiendommene i brannstrøket mot at grunneieren fikk full erstatning. For å taksere hver enkelt eiendom i brannstrøket skulle det opprettes en skjønnskommisjon bestående av fem medlemmer.

I henhold til loven måtte bystyret først vedta ekspropriasjonen, deretter skulle skjønnskommisjonen foreta skjønn og fastsette erstatningsbeløpene. Loven ga muligheter til å avholde forsøkstakster. Slik kunne kommunen få oversikt over kostnadene ved å gjennomføre reguleringen før ekspropriasjonen ble vedtatt. Skjønnskommisjonens vedtak kunne ankes helt opp til Høyesterett, noe som også skjedde i forbindelse med skjønnsvedtakene etter bybrannen.

Takster for noen av eiendommene i brannstrøket fra 1916. Fra utskrift av rettsbok for Bergen Skjønnskommisjon for bygningssaker 26. oktober 1917. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ea:1).
Takster for noen av eiendommene i brannstrøket fra 1916. Fra utskrift av rettsbok for Bergen skjønnskommisjon for bygningssaker 26. oktober 1917. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ea:1).

For de tidligere nabokommunene til Bergen (Arna, Fana, Laksevåg og Åsane) var det først med bygningsloven av 1924 at det ble gitt anledning til å opprette skjønnskommisjoner. Det var bare Laksevåg som opprettet en skjønnskommisjon. I de andre kommunene var det lensmennene som foretok skjønn, men med bygningsloven av 1965 ble det opprettet en felles skjønnsrett for Bergen, Laksevåg, Fana, Arna og Åsane kommuner. Etter kommunesammenslutningen i 1972 endres navnet til Bergen skjønnsrett for bygningslovsaker.

Bygningsloven av 1965 fastsatte at når særlige grunner talte for det kunne det også opprettes overskjønnsrett som skulle treffe endelige avgjørelser med hensyn til erstatningen størrelse. Denne skulle bestå av 7 medlemmer. Formannen ble utnevnt av departementet, de øvrige av herreds- eller byretten.

Se også Bergensbrannen 1916 – en oversikt, Ekspropriasjonene i brannstrøket 1916, Reguleringskonkurransen om brannstrøket 1916, Ekspropriasjon og Reguleringsplanen for brannstrøket 1916.

Se ellers vår nettutstilling Byen som reiste seg fra ruinene. 

 

Hvor

Opplysninger om skjønn finnes først og fremst i arkivene etter skjønnskommisjonene, men det er også opplysninger om skjønn i andre arkiver. For Bergen er arkivene etter Rådmannen for 2. avdeling og Kommuneadvokaten sentrale. Vedtak om ekspropriasjon vil finnes i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen. Sentrale arkiv for skjønnssaker i de tidligere omegnskommunene (Arna, Fana, Laksevåg og Åsane) er formannskapsarkivene og arkivene etter herredskassererne. Se ellers Lister og referanser og Opplysninger hos andre nedenfor.

 

Hvilke opplysninger

Skjønn over en del eiendommer på Slettebakken i forbindelse med fremføring av Vilhelm Bjerknesvei på strekningen Johan Hjortsvei til bygrensen mot Fana. Fra utskrift av rettsbok for Bergen skjønnskommisjon for bygningssaker 20.april 1961. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:86)
Skjønn over en del eiendommer på Slettebakken i forbindelse med fremføring av Vilhelm Bjerknesvei på strekningen Johan Hjortsvei til bygrensen mot Fana. Fra utskrift av rettsbok for Bergen skjønnskommisjon for bygningssaker 20.april 1961. Arkivet etter Skjønnskommisjonen for bygningssaker (A-0175, Ha:86)

Arkivene etter skjønnskommisjonene inneholder referater, skjønnsrettsdommer og skjønnsforutsetninger holdt i Bergen fra 1916 og fremover og for omegnskommunene fra 1945. Kartforretninger, tegninger, branntakster etc. ligger ofte vedlagt.

Rådmannen for 2. avdeling hadde en sentral og koordinerende rolle i ekspropriasjonssaker og brevjournalene i arkivet viser «ryggraden» i ekspropriasjonssaken med henvisning til datoer, instanser og referanser til kopibøker etc.

Kommuneadvokaten (Juridisk avdeling ble opprettet i 1972, men først i 1976 ble tittelen kommuneadvokat innført) overtok en del av oppgavene til Rådmannen for 2. avdeling. I saksarkivet som er ordnet etter arkivnummer ligger det en del ekspropriasjonssaker, men her er også en serie med ekspropriasjonssaker som kommuneadvokaten har ført for kommunen.

I arkivet etter kemneren finnes opplysninger om utbetalinger av erstatninger. I arkivene etter ulike fagetater (vei, vann og kloakk etc.) finnes opplysninger om bakgrunnen for skjønnet og ofte også selve skjønnet og ekspropriasjonssaken.

Når det gjelder de ulike omegnskommunene vil dokumentasjon om skjønn og ekspropriasjonssaker finnes i saksarkivet under det aktuelle arkivnummeret. Vedtak om ekspropriasjon finnes i møtebøkene.

 

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

 

Lover m.v. med tilknytning til emne

 

Litteratur

 • Achen, Henrik: Skjønnsakmateriale vedr. Bergen, Laksevåg, Fana, Arna og Åsane 1916-1971. Introduksjon og arkivfortegnelser. Bergen Byarkivs skrifter, rekke B, nr.4. Bergen Byarkiv 1985.
 • Ihlebæk, Oscar: Bergensbrannen 1916. Bergen 1958.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1915/16, sak nr. 113.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1917/18, sak nr. 186.

 

Opplysninger hos andre

Skjønn i de tidligere nabokommunene Arna, Fana  og Åsane før 1946 vil finnes i lensmennenes skjønnsprotokoller eventuelt i arkiv etter sorenskriveren (herredsretten) ved Statsarkivet i Bergen.

 

Lister og referanser

Listen under er ikke komplett. Her mangler referanser til formannskaps- og herredskasserearkiver i de tidligere omegnskommunene og referanser til arkiver etter ulike fagetater (vei, vann og kloakk, lysverker osv.)

 • BBA-A-0175 Skjønnskommisjonen for bygningssaker (1916-1970)
 • BBA-A-0781 Skjønnsretten for Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane (1946-65)
 • BBA-A- 0843 Laksevåg kommune. Skjønnskommisjonen for bygningslovsaker (1936-65)
 • BBA-A-1612 Bergen kommune. Skjønnsretten for bygningslovsaker (nyere materiale)
 • BBA-A-2772 Kommuneadvokaten.
 • BBA-A-0160 Rådmannen for 2. avdeling.
 • BBA-A-0001 Kemneren i Bergen.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *