Hva

Laksevåg kommune ble svært hardt rammet under 2. verdenskrig. Flere store flyangrep førte til store tap av menneskeliv og tettstedet fikk enorme materielle skader. Omtrent 440 bolighus ble tilintetgjort eller påført store skader, i tillegg til ødeleggelser av industrianlegg, veier, vann- og kloakkanlegg, lys og telefonnett m.v. En rekke rekke hus ble også beslaglagt av tyskerne og revet i forbindelse med utbygging av tyske anlegg. Se også artiklene Skadde og drepte sivilpersoner under 2. verdenskrig og Bygninger og anlegg oppført av okkupasjonsmakten.

Målet for de alliertes bombing var den strategisk viktige ubåthavnen tyskerne hadde etablert på Laksevågneset med ubåtbunkeren Bruno og det store verftsområdet. Det første store angrepet kom 4. oktober 1944 . 193 mennesker mistet livet, hvorav 61 elever ved Holen skole, og mange ble skadet. De materielle skadene var store og det gikk særlig ut over bebyggelsen i Kringsjåveien, på Øvre Holen, Gledesnes og Oldernes. Her ble over 60 hus totalskadd og måtte senere rives, mens 160 hus fikk større eller mindre skader. 

Allerede natt til 29. oktober 1944 kom et nytt kraftig angrep, også nå rettet mot ubåtbunkeren og verftsområdet. Denne gangen gikk ikke menneskeliv tapt på Laksevåg, men ubåtbunkeren fikk skader, 35 hus ble helt rasert og ca. 50 hus ble skadet . Ødeleggelsene gikk hovedsakelig ut over det samme strøket som ble rammet Laksevåg 4. oktober.

Det siste storangrepet kom 12. januar 1945 og igjen var det ubåtbunkeren som var målet. Bunkeren fikk skader og mekaniske verksteder, kontorer og lagre ble ødelagt, men skadene på sivile eiendommer var små og ingen liv gikk tapt.

I 1945 lå tettstedet Laksevåg mer eller mindre i ruiner. Opprydningen og gjenoppbyggingen tok til umiddelbart etter krigen og i første ble det omgang prioritert å sette i stand skadede hus. Problemet var mangel på byggematerialer og håndverkere. Gjenoppbyggingen tok derfor lang tid. Se artikkelen Materialkontoret .

Hvor

Opplysninger om krigsskader på bygninger i Laksevåg finnes spredt i ulike kommunale arkiver. Eksempler er arkivene etter Laksevåg bygningskommune (A-0439), Laksevåg bygningsråd (A-0708), Kommuneingeniøren i Laksevåg (A-1587), Laksevåg formannskap (A-1543) og Byggesaksavdelingen (A-0540, Had).

Se også Hvilke opplysninger og Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Laksevåg bygningskommune (A-0439, tilvekst 4824) inneholder meldinger om bygningsskader under 2. verdenskrig. (Hb:1-2)

I arkivet etter Laksevåg bygningsråd (A-0708, tilvekst 3039) er det forhandlingsprotokoller med referater fra møter i bygningsrådet hvor man kan finne opplysninger om gjenoppbygging etter krigsskader.

I saksarkivet i tilvekst 4828 i samme arkiv er det også opplysninger om krigsødeleggelser (Dab-serien), bl.a. rapporter fra Katastrofeutvalget i Laksevåg.

Arkivet etter Kommuneingeniøren i Laksevåg (A-1587, tilvekst 1701, Ja- og Jb) inneholder et kortkartotek med fortegnelser over bygninger som ble overtatt av den tyske vernemakt og vann- og kloakkinstallasjoner under 2. verdenskrig. Det er også oppført hvilke hus som ble revet.

Arkivet etter Laksevåg formannskap (A- 1543) inneholder diverse opplysninger om krigsskader. Her er møteprotokoller (A-serien), kopier av utsendte brev og rapporter (B-serien)og saksmapper (eks. Db:18 og 32, Dc:34 og 38). I arkivet er det også en arkivboks merket Katastrofeutvalget. Denne inneholder opplysninger om ødeleggelser og evakuering.

I arkivene etter Oppmålingsvesenet i Laksevåg (A-991, Tea) er det bl.a. et kart over skadde eiendommer på Laksevåg under 2.verdenskrig fra 1944.

I arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540, Had) er det byggesaker knyttet til reparasjoner etter skader. Byggesaksmappene er ordnet etter gårds- og bruksnumre.

Arkivet etter I arkivet etter Laksevåg kommune. Gjenreisningsnemnda (A- 2708) er det en protokoll merket « Journal for katastrofeutvalget» (A-1583), men protokollen inneholder ikke mange innførsler.

I arkivet etter Katastrofeutvalget i Bergen (A-0454) finnes bl.a. en oversikt over branner på Laksevåg.

Samme finnes også i arkivet etter Brannvesenet i Bergen. (A-1181)

Arkivet etter Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets A-0420) inneholder bl.a. en beretning fra katastrofeutvalget i Bergen og Laksevåg i forbindelse med flyangrepet 29. oktober 1944.

Se også Lister og referanser.

Klausulering og tilgang

Materialet er i utgangspunktet fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Opplysninger om krigsskader på bygninger i Laksevåg kommune ligger spredt i flere ulike arkiver. De fleste av de kommunale arkivene fra tidligere Laksevåg kommune er ikke ordnet og mange av dem er også svært ufullstendige. Å finne opplysninger kan derfor innebære en del leting.

Litteratur

 • Nedrebø, Yngve og Sedal, Paul (red): Bombemål. S/N 102 Bergen. De allierte bombeangrepene på Laksevåg i 1944 og 1945. Bergen 2012.
 • Lyngvi, Arne: Bomber over Laksevåg – 4. oktober 1944 og tiden som fulgte. Bergen 1991
 • Fossen, Kjell: Laksevåg. Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led. Bind III 1918-1945. Bergen kommune 1991.

Opplysninger hos andre

Arkivet etter Krigsskadetrygden for bygninger ved Riksarkivet inneholder bl.a. skadeprotokoller og skadesaksmapper med korrespondanse om erstatningsoppgjør. Se artikkelen Krigsskadetrygden for bygninger.

Ved Statsarkivet i Bergen vil det også være arkiver som inneholder opplysninger om krigsskader, for eksempel i arkivet etter Lensmannen i Laksevåg.

Lister og referanser

 • BBA-A- 0439 Laksevåg bygningskommune
 • BBA-A-0708 Laksevåg kommune. Bygningsrådet
 • BBA/A-1587 Laksevåg kommune. Kommuneingeniøren
 • BBA/A-1543 Laksevåg kommune. Formannskapet 
 • BBA/A-0991 Laksevåg kommune. Oppmålingsvesenet
 • BBA/A- 0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen
 • BBA/A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet
 • BBA/A-0454 Katastrofeutvalget i Bergen
 • BBA/A-1583 Laksevåg kommune. Katastrofeutvalget.
 • BBA/A-1582 Laksevåg kommune. Kriseutvalget
 • BBA/A-1234 Laksevåg kommune. Brannvesenet
 • BBA/A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet
 • BBA/A-2708 Laksevåg kommune. Gjenreisningsnemnda
 • BBA/A-0420 Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets
 • BBA/A-0454 Bergen kommune. Katastrofeutvalget
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *