Hva

Umiddelbart etter okkupasjonen i 1940 ble en rekke eiendommer i Norge beslaglagt eller rekvirert av tyskerne. Til å begynne med betalte de leie for eiendommene,  men fra 1. januar 1942 ble betalingsplikten overført til den norske stat ved Innenriksdepartementets Oppgjørskontor. Oppgjørsavdelingens lokale representanter var lensmennene på landet og ordførerne i byene, men i byene ble det opprettet egne oppgjørskontorer. 

Oppgjørskontoret I Bergen ble i 1942 lagt inn under lagt inn under 4. rådmanns administrasjon sammen med Rekvisisjonskontoret, men allerede i 1944 ble felleskontoret delt. Årsaken var den store arbeidsmengden. Oppgjørskontoret fikk nå, i samråd med Innenriksdepartementet, i oppgave å fastsette og betale erstatning for skader på eiendommer rekvirert av tyske myndigheter og foreta utbetalinger i forbindelse med vedlikehold eller ombygging av beslaglagt eiendom. Ledelsen for Oppgjørskontoret var direkte ansvarlig overfor Oppgjørskontoret i Justisdepartementet og funksjonærene ble regnet som ansatt av departementet. Oppgjørskontoret i Bergen gikk derfor under navnet Statens oppgjørskontor i Bergen.

I 1945 ble Oppgjørskontoret også pålagt å behandle saker om godtgjørelse for eiendom rekvirert til norsk eller alliert bruk og ved en midlertidig lov i 1947 ble det bestemt at det også kunne gis erstatning for en lang rekke tap eller skader som ikke falt inn under de ulike krigsskadetrygdene. Dette kunne være tap av eiendom, utdanning,  arbeidsfortjeneste osv. på grunn av krigen.

Kommunene skulle forberede sakene, gi uttalelser og foreta utbetaling av erstatninger, men selve avgjørelsene skulle fattes av Oppgjørsavdelingen i Justisdepartementet. Ved en kongelig resolusjon i 1947 ble det bestemt at det skulle oppnevnes en oppgjørsnemnd i hver enkelt kommune. Disse nemndene skulle også overta behandlingen av saker fra lensmenn og oppgjørskontorer som gjaldt erstatninger på eiendom og løsøre som følge av tyske beslagleggelser. Det ble videre vedtatt at arkivene skulle overføres til oppgjørsnemndene innen  1. juli 1947. I 1948 fikk oppgjørsnemndene også i oppgave å fordele beslaglagte radioer som ikke var blitt hentet under frigjøringene.

Krigsskadeoppgjøret ble i hovedsak avviklet i 1950 og Oppgjørsavdelingen i justisdepartementet ble nedlagt samme år. Oppgjørsnemndene ble ikke oppløst, men holdt i beredskap til 1954 da de ble erstattet av krigsskadenemnder.

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer arkivet etter Oppgjørskontoret i Bergen (A-1221). Det kan også være opplysninger i andre arkiver, for eksempel i arkivene etter Finansrådmannen i Bergen (A-0155) og Rådmannen for 4. avdeling (A-0511).

Med unntak av arkivet etter Haus/Arna oppgjørsnemnd (A-1128) har ikke byarkivet mottatt arkiver etter oppgjørsnemnder fra andre av de tidligere omegnskommunene til Bergen. For disse kan det være opplysninger i de ulike formannskapsarkivene og herredskassererarkivene.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Oppgjørskontoret i Bergen (A-1221) er uordnet og oppbevart i kasser. Det finnes ingen oversikt over innholdet i arkivet og det er uvisst hvor komplett det er. Arkivet inneholder bl.a. møtebøker og korrespondanse, mapper over rekvirerte eiendommer ordnet etter adresse og en mengde bilag. I mappene over rekvirerte eiendommer er det  opplysninger om når eiendommen ble beslaglagt, hva som ble beslaglagt, navn på eier og bestyrer (advokat eller lignende), innbetaling av leier,  skadeoversikter og takster på  eiendom og løsøre, korrespondanse med tyske myndigheter osv.  Det er også egne mapper for hoteller. Her er det oversikter over hvem som har bodd på de ulike rommene, antall bad de hadde etc.

Tilvekst 0238 er også registrert som Oppgjørskontorets arkiv. Dette består av møtebøker fra 1947-1950. Innførslene her gjelder rekvirering av husrom for husløse bergensere.  Se også artikkelen Fra rekvisisjonsnemnd til boligformidlingsnemnd.

Arkivet etter Haus/Arna oppgjørsnemnd (A-1128) er et lite og svært fragmentarisk arkiv som inneholder en møtebok, noe korrespondanse og regnskap.

Lover mv. knyttet til emne

 • 1941-12-22 Rundskriv fra Innenriksdepartementet til fylkesmennene.
 • 1944-11-11 Forskrifter fastsatt av Innenriksdepartementet om godtgjørelse for eiendom tatt i bruk av okkupasjonsmakten.
 • 1945-06-05, nr. 1 Rundskriv fra Oppgjørsavdelingen i Justisdepartementet.
 • 1947-04-25, nr. 4  Midlertidig lov om erstatning for tap og skader som skyldtes krigen 1940-45.
 • 1947-06-24 Kongelig resolusjon om at det i hver kommune skulle opprettes en oppgjørsnemnd.
 • 1947-06.24 Rundskriv  fra Justisdepartementet om at oppgjørsnemndene også skulle behandle saker om godtgjørelse for  tyske beslagleggelser av eiendom og løsøre.
 • 1947-05-14 Rundskriv om overføring av arkiv til oppgjørsnemndene.
 • 1953-07-17 Lov om opprettelse av krigsskadenemnder.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Arkivet etter Oppgjørskontoret (A-1221) er uordnet. Det finnes ingen oversikt over innholdet i arkivet, men det synes å være mangelfullt.

Litteratur

 • Mykland, Liv og Masdalen, Kjell-Olav: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Oslo 1987.
 • Hals, Harald og Slettan, Dagfinn: Kommunearkiv i Trøndelag. katalog. Ordningsplan. Statsarkivet i Trondheim. Trøndelag Folkemuseum. Trondheim 1987.
 • Johannessen, Knut, Kolsrud, Ole og Mangset, Dag (red): Håndbok for Riksarkivet. Oslo 1992.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1944, sak 44.

Opplysninger hos andre

Arkivene etter lensmennene i de tidligere omegnskommunene til Bergen inneholder opplysninger om godtgjørelser og erstatninger ved tyske beslagleggelser. Disse er oppbevart ved Statsarkivet i Bergen.

Riksarkivet oppbevarer arkivet fra Innenriksdepartementets og Justisdepartementets oppgjørsavdeling. Dette arkivet inneholder erstatningssaker fra hele landet.

Lister og referanser

 • BBA-A-1221 Oppgjørskontoret i Bergen
 • BBA-A-1128 Haus/Arna oppgjørsnemnd
 • BBA/A-0511 Bergen kommune. Rådmannen for 4. avdeling
 • BBA/A-0155 Bergen kommune. Finansrådmannen
 • BBA/A-0057 Haus/Arna kommune. Formannskapet
 • BBA/A- 0501 Fana kommune. Formannskapet
 • BBA/A- 1543 Laksevåg kommune. Formannskapet
 • BBA/A- 1252 Åsane kommune. Formannskapet
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *