Hva

Mangel på byggematerialer var et stort problem både under og etter 2. verdenskrig. Dette gjaldt alt fra trelast, sement, murstein, takstein, elektrisk materiell, sanitærutstyr til vindusglass. I 1943 ble det derfor forbudt å bruke byggematerialer uten tillatelse fra Forsyningsdepartementet. Kommunenes forsyningsnemnder fikk i oppgave å administrere rasjoneringen på kommunenivå.

Materialkontoret i Bergen ble opprettet rett etter eksplosjonsulykken 20. april 1944 etter et vedtak av Katastrofeutvalget.  Kontorets oppgave var å ha kontroll med tilvisning av materialer til reparasjoner av ødelagte hus. Materialkontoret var underlagt Bygningssjefen som igjen var underlagt Rådmannen for 2. avdeling. Kostnadene ble belastet bykassen. Materialkontoret ordnet også med leveranser av materialer til reparasjoner av hus i det katastroferammede Laksevåg.

Bygningsvesenet utstedte materialhenvisninger på grunnlag av befaringer. Til å begynne med ble det bare delt ut materialer til istandsettelse av et værelse og kjøkken i hvert hus. Takskader skulle først repareres, deretter vinduer. Hensikten var å få flest mulig hus beboelige på kortest mulig tid. 

Store mengder byggematerialer ble sendt med tog fra Østlandet. Fra jernbanen ble materialer transportert ut til byggefirmaer. Teknisk nødhjelp samlet også inn materiale som kunne gjenbrukes fra hus som var totalskadet og hjalp til med midlertidige reparasjoner.  Kommunen ga støtte til midlertidig reparasjoner i form av rentefrie lån i påvente av krigsskadeerstatninger. Se artiklene Krigsskadetrygden for bygninger, Krigsskader på bygninger i Bergen og Krigsskadetrygden for bygninger i Laksevåg.

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet hadde fastsatt kvoter på byggematerialer for hvert fylke. Opprinnelig skulle søknader om materialtildeling avgjøres av departementet, men i 1946 fikk forsyningsnemnda anvisningsmyndighet innen for rammen av Bergenskvoten. 

I 1946 ble det også opprettet et rådgivende organ for forsyningsnemnda: Materialkontorets byggeutvalg eller Fylkesbyggenemnda. Dette fikk i oppgave å behandle søknader om materialtildeling og gjøre vedtak som Materialkontoret satte i verk. Materialkontoret og byggeutvalget ble lagt under forsyningssjefen, for så i 1948 bli overført til Rådmannen for 4. avdeling.

Materialkontorets hovedoppgaver var lenge å saksbehandle og føre månedlig kontroll med pågående byggearbeider, men etter hvert som rasjoneringen av byggematerialer gradvis opphørte utover på 1950-tallet fikk kontoret nye oppgaver. Kontoret skulle nå føre tilsyn med bygninger som var under oppføring, registrere alle boligbygg, utarbeide takster i forbindelse med husbanksøknader og utføre statistiske arbeider for kommunens egne etater.

I 1960 vedtok formannskapet at kontoret skulle legges ned på grunn av kraftig nedgang i søkermassen. Deler av oppgavene ble overført til bygningssjefens kontor, men Materialkontoret ble ikke formelt nedlagt før ved kommunesammenslåingen i 1972. 

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Materialkontoret i Bergen (A-0547) og Materialkontoret i Laksevåg (A-0075)

Det er også opplysninger om Materialkontoret i Bergen arkivene etter Rådmannen for 2. avdeling (A-0160), Rådmannen for 4. avdeling (A-0511) og Finansrådmannen (A-0155).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Materialkontoret i Bergen (A-0547) inneholder materiale fra 1946 til 1971. En sentral serie er møteprotokollene fra Fylkesforsyningsnemnda og byggeutvalget med søknader om tildeling av byggematerialer, beskrivelser  av byggeprosjekter med vedtak.

Arkivet inneholder ellers brevjournaler med registre, korrespondanse, søknader om byggematerialer (ofte vedlagt tegninger), dagbøker over innvilgede, påbegynte og ferdige bygg, regnskap og statistikk over byggevirksomheten i Bergen fra 1952-1970. 

Lover mv. knyttet til emne

 • 1939-08-29 Føresegner om kommunale forsyningsnemnder
 • 1941-02-07 Forbruk om omsetning og bruk av bygningsmaterialer
 • 1943-06-24 § 2 Forbud mot bruk av byggematerialer uten tillatelse fra Avdelingen for industriforsyning under Forsyningsdepartementet.
 • 1946-06-11 Kongelig resolusjon om at alle saker om boligreisning skulle overføres fra Sosial- til Forsynings- og gjenreisningsdepartementet.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteratur og kilder

 • Achen, Henrik v.: Bygningsvesenet i Bergen 1930-1971. Med særlig henblikk på bygningskontrollen. Administrasjonshistorie og byggesaksbehandling 1830-1971. Veiledning i bruk av arkivene. Bergen Byarkivs skrifter, Rekke A nr. 1. Bergen Byarkiv 1983.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1950, sak 1
 • Johannessen, Knut, Kolsrud, Ole og Mangset, Dag (red): Håndbok for Riksarkivet. Oslo 1992.

Opplysninger hos andre

Arkivet etter Forsynings- og gjenreisningsdepartementet  i Riksarkivet inneholder også dokumentasjon om materialtildeling i Bergen.

Lister og referanser

 • BBA/A-0547 Bergen kommune. Materialkontoret
 • BBA/A-0075 Laksevåg kommune. Materialkontoret.
 • BBA/A-0160 Bergen kommune. Rådmannen for 2. avdeling
 • BBA/A-0511 Bergen kommune. Rådmannen for 4. avdeling
 • BBA/A-0155 Bergen kommune. Finansrådmannen,

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *